Samling Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

SND-ID: cohortsse.

Beskrivning

The Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) är ett projekt som syftar till att förbättra förvaltningen och öka utnyttjandet av svenska populationsbaserade kohorter (forskningsdatabaser med känsliga individdata) för världsledande forskning. Genom samutnyttjande av många kohorter kan vi skapa säkrare forskningsresultat till bättre nytta för patienter och allmänhet. Infrastrukturen kommer att omfatta kohorter med känsliga individdata och metadata, mjukvara, och servicetjänster. Infrastrukturen kommer att kurera data, katalogisera kohorter, förvalta kohorter, administrera datauttag och -insättningar och länkningar till andra register, harmonisera variabler vid sammanläggningsprojekt, genomföra statistisk analys, och genomföra utbildningsinsatser. Långsiktig professionell kohortförvaltning som inte är personberoende ger ökad säkerhet och kvalitet. Uniform katalogisering och dokumentation och uniforma uttagsprocesser ger ökad tillgänglighet. Infrastrukturen ger ökat utnyttjande av redan insamlade kohorter, och därmed ökat värde för skattebetalarnas grundinvesteringar i kohorterna. Infrastr

... Visa mer..
The Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) är ett projekt som syftar till att förbättra förvaltningen och öka utnyttjandet av svenska populationsbaserade kohorter (forskningsdatabaser med känsliga individdata) för världsledande forskning. Genom samutnyttjande av många kohorter kan vi skapa säkrare forskningsresultat till bättre nytta för patienter och allmänhet. Infrastrukturen kommer att omfatta kohorter med känsliga individdata och metadata, mjukvara, och servicetjänster. Infrastrukturen kommer att kurera data, katalogisera kohorter, förvalta kohorter, administrera datauttag och -insättningar och länkningar till andra register, harmonisera variabler vid sammanläggningsprojekt, genomföra statistisk analys, och genomföra utbildningsinsatser. Långsiktig professionell kohortförvaltning som inte är personberoende ger ökad säkerhet och kvalitet. Uniform katalogisering och dokumentation och uniforma uttagsprocesser ger ökad tillgänglighet. Infrastrukturen ger ökat utnyttjande av redan insamlade kohorter, och därmed ökat värde för skattebetalarnas grundinvesteringar i kohorterna. Infrastrukturen kan öka samarbeten mellan svenska lärosäten och med internationella kohortkonsortier, och den kan vara en nod för forskare som vill samarbeta, kanske extra viktigt för unga forskare utan stort kontaktnät. SND samarbetar med Cohorts.se. Dels genom utbildning av data managers och statistiker i den för ändamålet designade mjukvara som framförallt används i infrastrukturen, Maelstrom (maelstrom-research.org). Dels genom att forskare som vill ha tillgång till individdata från kohorter lotsas vidare från SND till Cohorts.se och Maelstrom-katalogen.

Kontaktperson Cohorts.se:
Johan Sundström, Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
johan.sundstrom@ucr.uu.se Visa mindre..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

... Visa mer..

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsfarmaci och klinisk farmaci (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Visa mindre..

Nyckelord

Hälsokontroll, Blodtryck, Kroppssammansättning, Andnöd, Hörsel, Livsstil, Elektrokardiografi, Hjärtsvikt, Longitudinella studier, Prospektiva studier, Träning, Populationsövervakning, Socioekonomiska faktorer, Blodbrist, Kroppsmasseindex, Ämnesomsättning, Riskfaktorer, Medelålders personer, Övervikt, Dödlighet, Hjärtinfarkt, Tumörer, Stroke, Kost, Alkoholkonsumtion, Ateroskleros, Blodkoagulering, Blodsocker, Bronkit, kronisk, Diabetes, Dödsorsaker, Epidemiologi, Fetma, Fetter, Folkhälsa, Genetik, Kardiovaskulära sjukdomar, Hälsa, Högt blodtryck, Insulin, Kaffe, Kolesterol, Kranskärlssjukdom, Kroppslängd, Kroppsvikt, Kärlkramp, Lipoproteiner, Lungemboli, Lungsjukdomar, Psykisk hälsa, Rökning, Sjukdom, Sjukvårdsförsäkring, Sjuklighet, Leverans av hälso- och sjukvård, Spirometri, Psykologisk stress, Sömn- och vakenhetsstörningar, Triglycerider, Ärftlighet, Ögonbotten, Äldre, Blodprovstagning, Läkemedelsterapi, Anamnes, Arbetsplats, Biomarkörer, Dna, Familj, Fritidsaktiviteter, Graviditet, Menstruation, Miljöexponering, Personlighet, Självuppfattning, Socialt stöd, Röntgenundersökning, Övergångsålder, Östrogener, Glukosbelastningstest, Ledgångsreumatism, Hormonersättningsbehandling, Menopaus, Kvinnohälsa, Kvinnor, Midje-höftkvot, Myokardischemi, Alkoholism, Yrkesmässig exponering, Livskvalitet, Alkoholvanor, Sjukdomar, Rökning, Fysisk aktivitet, Smärta, Sömn, Utbildning, Fetma, Folkhälsa, Sjukdomshistoria, Reproduktion, Passiv rökning, Epidemiologiska studier, Kohortstudier, Minne, Respiratoriska funktionstester, Buller, Kartläggning och enkäter, Kosttillskott, Läkemedelsförsörjning, Register, Rökfri tobak, Fruktsamhet, Bostadsförhållande, Arbetsförhållanden, Personskador, Ätbeteende, Längd, Vikt, Hälsoundersökningar, Överlevnadsanalys, Alkoholmissbruk, Bantningskost, Fall-kontrollstudier, Fysisk kondition, Genotyp, P-piller, Tvärsnittsstudier, Viktminskning, Drogmissbruk och medicinmissbruk, Fysisk fostran och träning, Antropometri, Uppföljningsstudier, Överlevnad, Öronsusning, Urineringsstörningar, Arbete, Astma, Benbrott, Trombos, Crohns sjukdom, Eksem, Kärlkramp i benen, Gallstenar, Grå starr, Grön starr, Atopisk dermatit, Hälsotillstånd, Irritabel tarmsyndrom, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Ledvärk, Lungtumörer, Magkatarr, Migränsjukdomar, Miljö, Multipel skleros, Munhälsa, Depression, Njurstenar, Njurtumörer, Parkinsons sjukdom, Prostatatumörer, Psoriasis, Årstidsbunden allergisk rinit, Syn, Sömn, Tjocktarmstumörer, Kolit, ulcerös, Vitaminer, Vertigo, Överkänslighet, Psykiatri, Hormoner, Brösttumörer, Kronisk sjukdom, Inflammation, Symptom, Urinprovstagning, Kroppens fettfördelning, Preventivmedel, Epidemiologiska metoder, Kroppsvikt och kroppsmått, Fortplantning, Saliv, Kroppshållning, Diabetes, Medicin, Emotioner, Arbetsbelastning, Bröstsmärta, Civilstånd, Smärta, Tobak, Utbildning, Livskvalitet, Mejeriprodukter, Livsmedel, Arbetslöshet, Stillasittande beteende, Kostundersökningar, Arterioskleros, Genetiska markörer, Inflammatoriska tarmsjukdomar, Magsår, Massundersökning, Struma, Yrken, Serum, Erytrocyter, abnorma, Granulocyter, Leukocyter, mononukleära, Cancer, Demens, Sociala villkor, Aktiviteter i dagliga livet, Skelett, Fenotyp, Bentäthet, Antropologi, Mammografi, Plasma, Edta, Benskörhet, Premenopaus, Anställning, Tobaksanvändning, Hjärtfunktionstester, Hälsa, Ohälsa, Hjärt-kärlsjukdomar, Psykisk hälsa, Psykologi, Tandsjukdomar, Psykologiska tester, Antidepressiva medel, Menstruationscykel, Allergisk rinit, Sexuellt beteende, Arbetstillfredsställelse, Tobaksröksförorening, Överkorsningsstudier, Datainsamling, Beteende, Barn, Trötthet, Tvillingstudie [publikationstyp], Ungdom, Bröstcysta, Fortplantningsanamnes, Livmodertumörer, Miljömedicin, Preventivmedel, Äggstockstumörer, Sömnapné, Olycksfall, Arbetsolyckor, Äldreomsorg, Åldrande, Äldreboende, Pension, Levnadsförhållanden, Åldersgrupper, Hälso- och sjukvård, Behandlingsmetoder, Äldre, 80 och över, Äldretandvård, Befolkningskarakteristika, Sköra äldre, Äldrepsykiatri, Intervjuer [publikationstyp], Omvårdnad, Äldrevård, Syntester, Samhällsvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning, Hälsoekonomi, Kultur, Minnesförmåga (psykologi), Organisatorisk innovation, Pensionering, Mellanmänskliga relationer, Sjukhusvistelse, Social miljö, Sociala problem, Fritidsaktiviteter, Social ojämlikhet, Livscykel, Familjemedlemmar, Generationer, Sociala bestämningsfaktorer för hälsa, Social rörlighet, Boendeformer, Kroppsrörelse, Muskelsjukdomar, Urininkontinens, Familjerelationer, Fokusgrupper, Specialkost, Födelsevikt, Tillväxt, Ångest, Arbetspsykologi, Beslutsfattande, Fibrinogen, Födande, Livsavgörande händelser, Luftförorenande ämnen, Ungdomar, Swedish cohort consortium (scc), Cohorts.se, Scc, Skåne, Epihealth, Arbetsmiljö, Epihealth_skåne, Swedish diet cohort consortium (sdcc), Sdcc, Nutrition, Near - national e-infrastructure for aging research, Levnadsvanor, Frågeformulär, Stress, Psykosociala faktorer, Psykologiska resurser, Lungfunktion, Blodprov, Genetiska studier, Solexponering, Emotionellt stöd, Kostenkät, 7-dagars kostregistrering, Kostintervju, Portionsstorlekar, Generationsstudie, Bröstcancerscreening, Alkohol, Populationsbaserad, Diabetesrelaterade sjukdomar, Långtidsstudie, Bmi, Sdpp, Oralt glukostoleranstest, Heritabilitet, Nationellt register, Stödbehov, Balans, Blodvärde, Koncentrationsförmåga, Near- national e-infrastructure for aging research, Njurfunktion, Gångtest, Behandling, Abdominellt aortaaneurysm (aaa), Prevention, Jämställdhet, Ojämlikhet i hälsa, Livslopp, Personlig utveckling, Fostrets ursprung till sjukdom, Tidig utveckling hos barn, Funktionsnedsättning, Screening Visa mindre..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Adlerberth AM, Rosengren A, Wilhelmsen L. Diabetes and long-term risk of mortality from coronary and other causes in middle-aged Swedish men. A general population study. Diabetes Care. 1998 Apr;21(4):539-45.

Agerholm J, Bruce D, Ponce de Leon A, Burström B. Socioeconomic differences in healthcare utilization, with and without adjustment for need: an example from Stockholm, Sweden. Scand J Public Health. 2013 May;41(3):318-25. doi: 10.1177/1403494812473205. Epub 2013 Feb 13.

Ahacic K, Kåreholt I, Helgason AR, Allebeck P. Non-response bias and hazardous alcohol use in relation to previous alcohol-related hospitalization: comparing survey responses with population data. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2013 Mar 4;8:10. doi: 10.1186/1747-597X-8-10.

Ahlbom A, Feychting M, Gustavsson A, Hallqvist J, Johansen C, Kheifets, Olsen J. Occupational magnetic field exposure and myocardial infarction incidence in the SHEEP study. Epidemiology. 2004 Jul;15(4):403-8.

Ahlmén M. Overall health status in women with rheumatoid arthritis. A comparison between patients and a population. Effects and outcome predictors of multidisciplinary team outpatient care. Thesis, University of Gothenburg, 1990.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Furunes B, Hollender L, Lapidus L. Number of amalgam tooth fillings in relation to subjectively experienced symptoms in a study of Swedish women.
Community Dent Oral Epidemiol 1988;16:227-31.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Gröndahl H-G, Halling A. Tooth mortality in women in a 12-year follow-up of a population sample in Gothenburg, Sweden.
Community Dent Oral Epidemiol 1986;14:358-61.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Gröndahl H-G, Lapidus L. A 12-year cross-sectional and longi­tudinal radiographic study of dental restorations in women in Gothenburg, Sweden.
Community Dent Oral Epidemiol 1988;16:175-80.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Gröndahl H-G, Lapidus L. Social factors and tooth loss in a 12-year follow-up study of women in Gothenburg, Sweden.
Community Dent Oral Epidemiol 1991;19:141-6.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Hakeberg M, Hägglin C. Dental status of women in a 24-year longitudinal and cross-sectional study. Results from a population study of women in Göteborg.
Acta Odontol Scand 1999;57:162-7.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Hollender L, Lapidus L, Österberg T. Smoking habits and tooth loss in Swedish women.
Community Dent Oral Epidemiol 1989;17:144-7.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Lapidus L, Bergdahl IA, Schütz A. Serum mercury concentration in relation to survival, symptoms, and diseases: results from the prospective population study of women in Gothenburg, Sweden.
Acta Odontol Scand 1999;57:168-74.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Lapidus L, Lindstedt G, Lissner L. Concentrations of blood, serum and urine components in relation to number of amalgam tooth fillings in Swedish women.
Community Dent Oral Epidemiol 1995;23:217-21.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Lapidus L. Epidemiologiska aspekter på amalgamets möjliga påverkan på hälsan.
Tandläkartidningen 1994;86:184-8.

Ahlqwist M, Bengtsson C, Lapidus L. Number of amalgam fillings in relation to cardiovascular disease, diabetes, cancer and early death in Swedish women.
Community Dent Oral Epidemiol 1993;21:40-4.

Ahlqwist M, Gröndahl H-G. Prevalence of impacted teeth and associated pathology in middle-aged and older Swedish women.
Community Dent Oral Epidemiol 1991;19:116-9.

Ahlqwist M, Halling A, Hollender L. Rotational panoramic radiography in epidemiological studies of dental health. Comparison between panoramic radiographs and intraoral full mouth surveys.
Swed Dent J 1986;10:79-84.

Ahlqwist M. Women's teeth. A cross-sectional and longitudinal study of women in Gothenburg, Sweden, with special reference to tooth loss and restorations. Swed Dent J 1989; Suppl 62.

Ahrén-Moonga J, Silverwood R, Klinteberg BA, Koupil I. Association of higher parental and grandparental education and higher school grades with risk of hospitalization for eating disorders in females: the Uppsala birth cohort multigenerational study. Am J Epidemiol. 2009;170(5):566-75. doi: 10.1093/aje/kwp166

Alfredsson L, Hammar N, Fransson E, de Faire U, Hallqvist J, Knutsson A, Nilsson T, Theorell T, Westerholm P. Job strain and major risk factors for coronary heart disease among employed males and females in a Swedish study on work, lipids and fibrinogen. Scand J Work Environ Health 2002;28(4): 238-248.

Almgren T, Persson B, Wilhelmsen L, Rosengren A, Andersson OK. Stroke and coronary heart disease in treated hypertension - a prospective cohort study over three decades. J Intern Med. 2005 Jun;257(6):496-502.

Almqvist C, Adami HO, Franks PW, Groop L, Ingelsson E, Kere J, Lissner L, Litton JE, Maeurer M, Michaëlsson K, Palmgren J, Pershagen G, Ploner A, Sullivan PF, Tybring G, Pedersen NL. LifeGene--a large prospective population-based study of global relevance. Eur J Epidemiol. 2011 Jan;26(1):67-77. doi: 10.1007/s10654-010-9521-x. Epub 2010 Nov 21.

Alssema M, Vistisen D, Heymans MW, Nijpels G, Glumer C, Zimmet PZ, Shaw JE, Eliasson M, Stehouwer CD, Tabak AG, Colagiuri S, Borch-Johnsen K, Dekker JM. The Evaluation of Screening and Early Detection Strategies for Type 2 Diabetes and Impaired Glucose Tolerance (DETECT-2) update of the Finnish diabetes risk score for prediction of incident type 2 diabetes. Diabetologia. 2010 Dec 12.

Aminoff AK, Ledmyr H <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ledmyr%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&gt;, Thulin P, Lundell K, Nunez L, Strandhagen E, Murphy C, Lidberg U, Westerbacka J, Franco-Cereceda A, Liska J, Nielsen LB, Gåfvels M, Nastase Mannila M, Hamsten A, Yki-Järvinen H, Thelle D, Eriksson P, Borén J, Ehrenborg E. Allele-specific regulation of MTTP expression influences th

Andersson R, Norkrans G, Bengtsson C, Hällström T. Prevalence of hepatitis B virus markers in a random sample of women from Göteborg, Sweden.
Scand J Prim Health Care 1989;7:157-60.

Andersson SW, Bengtsson C, Hallberg L, Lapidus L, Niklasson A, Wallgren A, Hulthén L. Cancer risk in Swedish women: the relation to size at birth.
Br J Cancer 2001;84:1193-8.

Andersson SW, Niklasson A, Lapidus L, Hallberg L, Bengtsson C, Hulthén L. Poor agreement between self-reported birth weight from original records in adult women.
Am J Epidemiol 2000;152:609-16.

Andersson SW, Niklasson A, Lapidus L, Hallberg L, Bengtsson C, Hulthén L. Sociodemograpich characteristics influencing birth outcome in Sweden, 1908-1930. Birth variables in The Population Study of Women in Gothenburg.
J Epidemiol Community Health 2000;54:269-78.

Andersson SW. From birth to senescence. Studies on factors at birth and their relation to morbidity in women in adult life. Thesis, University of Gothenburg, 2000.

André M, Lissner L, Bengtsson C, Hällström T, Sundh V, Björkelund C. Cohort differences in personality in middle-aged women during a 36-year period. Results from the Population Study of Women in Gothenburg.
Scan J Public Health 2010:38(%):457-64.

Archenholtz B, Ahlmén M, Bengtsson C, Bjelle A, Hansson G, Lurie M, Sullivan M, Svens­son G. Reliability of articular indices and function tests in a population study of rheumatic disorders.
Clin Rheumatol 1989;8:215-24.

Arvidsson Lenner R, Bengtsson C, Carlgren G, Isaksson B, Lundgren BK, Petersson I, Tibblin E. The study of women in Gothenburg 1968-69. Intake of energy and nutrients in five age groups.
Acta Med Scand 1977;202:183-8.

Aurell E, Hjortzberg-Nordlund H, Tibblin G. [Obesity in 50-year old men: somatic aspects]. Lakartidningen 1966;63(6):520-5.

Aurell E, Tibblin G. Hypertensive eye-ground changes in a Swedish population of middle-aged men. Acta Ophthalmol (Copenh) 1965;43:355-61.

Backhans MC, Hemmingsson T. Unemployment and mental health--who is (not) affected? Eur J Public Health. 2012 Jun;22(3):429-33. doi: 10.1093/eurpub/ckr059. Epub 2011 May 20.

Backhans MC, Lundin A, Hemmingsson T. Binge drinking--a predictor for or a consequence of unemployment? Alcohol Clin Exp Res. 2012 Nov;36(11):1983-90. doi: 10.1111/j.1530-0277.2012.01822.x. Epub 2012 Aug 15.

Bengtsson C, Ahlqwist M, Bergdahl IA, Lapidus L, Schütz A. Inget samband mellan antal amalgamfyllningar och hälsa. Epidemioloigska erfarenheter från populationsstudie av kvinnor i Göteborg.
Läkartidningen 2001;98:930-3.

Bengtsson C, Bengtsson U, Björkelund C, Lincoln K, Sigurdsson JA. Bacteriuria in a population sample of women: 24-year follow-up study, Results from the population-based study of women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Urol Nephrol 1998;32:284-9.

Bengtsson C, Bengtsson U, Lincoln K. Bacteriuria in a population sample of women. Prevalence, characteristics, results of treatment, and progonosis.
Acta Med Scand 1980;208:417-23.

Bengtsson C, Bengtsson U. Urine concentration capacity in women: the results of a screening method in a population study.
Clin Nephrol 1976;6:518-22.

Bengtsson C, Björkelund C, Lapidus L, Lissner L. Associations of serum lipid concentrations and obesity with mortality in women: 20 year follow up of participants in prospective population study in Gothenburg, Sweden. BMJ. 1993 Nov 27;307(6916):1385-8.

Bengtsson C, Björntorp P, Tibblin E. Serum cholesterol and serum triglyceride levels in a population sample of women and in women with ischaemic heart disease.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:51-9.

Bengtsson C, Blohmé G, Hallberg L, Hällström T, Isaksson B, Korsan-Bengtsen K, Rybo G, Tibblin E, Tibblin G, Westerberg H. The Study of Women in Gothenburg 1968-69 - a population study. General design, purpose and sampling results. Acta Med Scand 1973;193:311-8.

Bengtsson C, Blohmé G, Lapidus L, Lindquist O, Lundren H, Nyström E, Petersen K, Sigurdsson JA. Do antihypertensive drugs precipitate diabetes?
Br Med J 1984;289:1495-7.

Bengtsson C, Blohmé G, Lapidus L, Lissner L, Lundgren H. Diabetes incidence in users and non-users of antihypertensive drugs in relation to serum insulin, glucose tolerance and degree of adiposity: a 12-year prospective population study of women in Gothenburg, Sweden.
J Intern Med 1992;231:583-8.

Bengtsson C, Blohmé G, Lapidus L, Lundgren H. Diabetes in hypertensive women: an effect of antihypertensive drugs or the hypertensive state per se?
Diabetic Medicine 1988;5:261-4.

Bengtsson C, Blohmé G, Waldenström J. Diabetes mellitus, carbohydrate tolerance and early insulin response to an intravenous glucose injection in a population sample of women and in women with ischaemic heart disease.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:65-74.

Bengtsson C, Bruce Å, Thunborg P. Näringsintag och hälsotillstånd hos kvinnliga vegetarianer.
Vår föda 1978;3:91-104.

Bengtsson C, Edström K, Furunes B, Sigurdsson JA, Tibblin G. Prevalence of subjectively experienced symptoms in a population sample of women with special reference to women with arterial hypertension.
Scand J Prim Health Care 1987;5:155-62.

Bengtsson C, Garby L, Hallberg L, Lennartsson J, Rossander L, Tibblin E. Minskad järn­brist hos svenska kvinnor. Läkartidningen 1977;74:1719-22

Bengtsson C, Gredmark T, Hallberg L, Hällström T, Isaksson B, Lapidus L, Lindquist O, Lindstedt S, Lurie M, Nyström E, Rybo G, Samuelsson S, Rafnsson V, Sigurdsson JA. The population study of women in Gothenburg 1980-81 - the third phase of a longitudinal study. Comparison between participants and non-participants. Scand J Soc Med 1989;17:141-5.

Bengtsson C, Grimby G, Lindquist O, Noppa H, Sigurdsson JA, Vedin JA. Prognosis of women with exercise-induced ECG changes - results from a longitudinal population study.
Cardiology 68 1981; Suppl 2:9-14.

Bengtsson C, Hallberg L, Hällström T, Hultborn A, Isaksson B, Lennartsson J, Lindquist O, Lindstedt S, Noppa H, Redvall L, Samuelsson S. The population study of women in Göteborg 1974-1975 - the second phase of a longitudinal study. General design, purpose and sampling results. Scand J Soc Med 1978;6:49-54.

Bengtsson C, Hallberg L, Lennartsson J, Tibblin E. Prevalence of and reasons for anaemia in a population sample of women. The studies of women in Gothenburg, Sweden in 1968-69, 74-75 and 80-81.
Inserm 1983;113:41-8.

Bengtsson C, Hallberg L, Noppa H, Tibblin E. Anthropometric data in middle-aged women. The population study of women in Göteborg 1968-1969. Acta Morphol Neerl Scand 1979;17:133-43.

Bengtsson C, Hultén B, Larsson B, Noppa H, Steen B, Warnold I. Nya längd-vikttabeller för medelålders och äldre män och kvinnor.
Läkartidningen 1981;78:3152-4.

Bengtsson C, Hällström T, Tibblin G. Social factors, stress experience, and personality traits in women with ischaemic heart disease, compared to a population sample of women.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:82-92.

Bengtsson C, Johansson Sullivan M. Funktionsförmåga och behov av tekniska hjälpmedel hos kvinnor med ledbesvär - en pilotstudie.
Socialmedicinsk Tidskrift 1983;60:308-12.

Bengtsson C, Kaijser B, Larsson P, Lurie M. Kvinnors hälsa. Ledvärk - ett vanligt symtom.
Läkartidningen 1981;78:1434.

Bengtsson C, Lapidus L, Lindquist O, Noppa H, Nyström E, Sigurdsson J, Rafnsson V. Prognosis of women with different manifestations of ischaemic heart disease - a 12-year follow-up.
Læknablaðið 1982; Suppl 15:7.

Bengtsson C, Lapidus L, Lindquist O. Association between menopause and risk factors for ischaemic heart disease.
In: Myocardial infarction in women. Oliver MF, Vedin A, Wilhelmson C (eds). Edinburgh, London, Melbourne and New York: Churchill Livingstone, 1986:93-100.

Bengtsson C, Lapidus L, Lissner L, Björkelund C, Lindqvist P, Sigurdsson JA. Dags att sluta basera risk på BMI.
Läkartidningen 2009;106:1752-3.

Bengtsson C, Lapidus L, Stendahl C, Waldenström J. Hyperuricaemia and risk for cardio­vascular disease and overall death.
Acta Med Scand 1988;224:549-55.

Bengtsson C, Lennartsson J, Lindquist O, Lindstedt G, Lundberg P-A, Noppa H, Sigurdsson JA, Tibblin E. On metabolic effects of diuretics and ß-blockers. Results from a cross-sectional and longitudinal population study of women.
Acta Med Scand 1982;212:57-64.

Bengtsson C, Lennartsson J, Lindquist O, Noppa H, Sigurdsson J. Sleep disturbances, nightmares and other possible central nervous disturbances in a population sample of women, with special reference to those on antihypertensive drugs.
Eur J Clin Pharmacol 1980;17:173-7.

Bengtsson C, Lennartsson J, Lindquist O, Noppa H. Renal stone disease - experience from a population study of women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Urol Nephrol 1980; Suppl 53:39-43.

Bengtsson C, Lincoln K. Urinvägsinfektion hos kvinnor - frekvens och behandlingsresultat i en normalpopulation. Nordisk Medicin 1970;83:603-4.

Bengtsson C, Lindquist O, Redvall L. Is the menopausal age rapidly changing? Maturitas 1979;1:159-64.

Bengtsson C, Lindquist O, Redvall L. Menstrual status and menopausal age of middle-aged Swedish women.
Acta Obstet Gynecol Scand 1981;60:269-75.

Bengtsson C, Lindquist O. Characteristics and prognosis for women with hypertension in a community: results of a longitudinal study in Göteborg, Sweden.
Clin Sci Mol Med 1976;51:649-51.

Bengtsson C, Lindquist O. Coronary heart disease during the menopause.
In: Coronary Heart Disease in Young Women. Oliver MF (ed). Edingburgh, London and New York: Churchill Livingstone, 1978:234-9.

Bengtsson C, Lindquist O. Menopausal effects on risk factors for ischaemic heart disease.
Maturitas 1979;1:165-70.

Bengtsson C, Rybo G, Westerberg H. Number of pregnancies, use of oral contraceptives and menopausal age in women with ischaemic heart disease, compared to a population sample of women.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:75-81.

Bengtsson C, Sigurdsson J. Kvinnors hälsa. Hypertoni.
Läkartidningen 1981;78:1432-33.

Bengtsson C, Sigurdsson JA. Betablockerare på ont och gott - alltjämt ett bra alternativ vid hypertoni. Läkartidningen 2009;106:298-9.

Bengtsson C, Sigurdsson JA. Symptom vid behandlad och obehandlad hypertoni hos kvinnor.
Opuscula Medica 1985; Suppl 69:13-7.

Bengtsson C, Tibblin E, Blohmé G, Gustafson A. Serum cholesterol and serum triglyceri­des in middle-aged women. The Study of Women in Göteborg 1968-1969.
Scand J Clin Lab Invest 1974;34:61-6.

Bengtsson C, Tibblin E. Epidemiologiska synpunkter på övervikt hos kvinnor.
Läkartidningen 1974;71:4189-91.

Bengtsson C, Tibblin E. Kvinnors hälsa. "Normala" laboratorievärden.
Läkartidningen 1981;78:1433-34.

Bengtsson C, Tibblin E. On the relationships between age, body weight, serum triglycerides and serum uric acid.
Acta Med Scand 1977;202:335-6.

Bengtsson C, Tibblin E. Serum uric acid levels in women. An epidemiological survey with special reference to women with high serum uric acid values.
Acta Med Scand 1974;196:93-102.

Bengtsson C, Tibblin G, Wilhelmsen L. "Risk factors" for ischaemic heart disease - a com­parison between the male and female populations in Göteborg, Sweden.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:106-13.

Bengtsson C, Tibblin G. Clinical characteristics of young women with myocardial infarction.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:31-9.

Bengtsson C, Vedin AJ, Grimby G, Tibblin G. Work capacity in women in relation to age as judged from a maximal work performance test.
Scand J Soc Med 1980; Suppl 14:33-9.

Bengtsson C, Vedin JA, Grimby G, Tibblin G. Maximal work performance test in middle-aged women: results from a population study.
Scand J Clin Lab Invest 1978;38:181-8.

Bengtsson C. Antihypertensiv behandling och diabetes.
Opuscula Medica 1983; Suppl 63:87-93.

Bengtsson C. Antihypertensive treatment today and tomorrow.
Physician India 1988;4:89-93.

Bengtsson C. Arterial hypertension as a risk factor for ischemic heart disease in women -results from a retrospective and from a prospective study.
Acta Med Scand 1976; Suppl 602:44-7.

Bengtsson C. Aspects of hormone replacement therapy in the post-menopause.
Maturitas 1989;11:35-41.

Bengtsson C. Blodtryck, blodtrycksmediciner och diabetes. Överviktiga hypertonipatienter högriskgrupp.
Läkartidningen 1994;91:1810-1.

Bengtsson C. Blood pressure in a population sample of women and in women with ischaemic heart disease.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:40-50.

Bengtsson C. Diuretikas betydelse för urinsyraproblematiken.
I: Aktuelle synpunkter på urinsyre. Urinsyregikt og stendannelse. Alvsaker J-O (red). Oslo: Grimshei Trykkeri, 1982:48-53.

Bengtsson C. Elevated serum uric acid levels during treatment with antihypertensive drugs.
Acta Med Scand 1979; Suppl 628:69-71.

Bengtsson C. Hjärtinfarkt hos kvinnor. Går det att förebygga?
Läkartidningen 1994;48:4483-4.

Bengtsson C. Hormonsubstitution efter menopaus - fördelar och risker.
Läkartidningen 1990;87:4331-3

Bengtsson C. Hypertension och p-piller.
Nord Med 1971;86:1168

Bengtsson C. Impairment of glucose metabolism during treatment with antihypertensive drugs.
Acta Med Scand 1979; Suppl 628:63-6.

Bengtsson C. Incidence of myocardial infarction in women in Göteborg, Sweden.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:27-30.

Bengtsson C. Ischaemic heart disease in women. A study based on a randomized population sample of women and women with myocardial infarction in Göteborg, Sweden. Acta Med Scand 1973; Suppl 549.

Bengtsson C. Klimakteriet ur invärtesmedicinsk synpunkt.
I: Svenska Läkaresällskapets förhandlingar samt Göteborgs Läkaresällskaps förhand­lingar, vårterminen 1972. Böttiger LE, Andén T (red). Stockholm och Göteborg, 1972:65.

Bengtsson C. Klimakteriet: invärtesmedicinska aspekter.
I: Obstetrik & Gynekologi. Brody et al (red). Kungsbacka: Elanders Boktryckeri AB, 1973:209-17.

Bengtsson C. Kvinnors hälsa. Koronarsjukdom.
Läkartidningen 1981;78:1431-32.

Bengtsson C. Kvinnors hälsa. Metodik vid populationsstudier - uppläggning och allmänna principer.
Läkartidningen 1981;78:1428-30.

Bengtsson C. Metabolic side effects of diuretics and ß-adrenoceptorblockers.
Acta Pharmacol Toxicol 1984;54 (Suppl 1):67-70.

Bengtsson C. Myocardial infarction in young women.
In: Preventive Cardiology. Tibblin G, Keys A, Werkö L (eds). Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1972:140-7.

Bengtsson C. One doctor's 25-year experience of b-blocker treatment to the same group of hypertensive women.
Scand J Prim Health Care 1999;17:135-8.

Bengtsson C. Physical activity in a population sample of women and in women with ischaemic heart disease.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:93-6.

Bengtsson C. Populationsstudien av kvinnor i Göteborg - en programförklaring.
Socialmedicinsk tidskrift 1980;58:80-3.

Bengtsson C. Prevalence of ischaemic heart disease in women in Gothenburg, Sweden.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:21-6.

Bengtsson C. Prevalence of multiple "risk factors" for ischaemic heart disease in women with and without known ischaemic heart disease.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549:97-105.

Bengtsson C. Smoking habits in a population sample of women and in women with ischaemic heart disease.
Acta Med Scand 1973; Suppl 549: 60-4.

Bengtsson C. The Women Study 1968-1969. Presentation of the investigation, and some preliminary results from the study of coronary artery disease, blood lipids, arterial blood pressure, and smoking habits.
Pehr Dubb Journalen 1969;4:14-9.

Bengtsson C. The health of women in the past, now and in the future.
In: Health and Society III. Historical changes and sex differences. A report from the research survey "Changing Health Conditions and Individual Health". Stockholm: Åberg Offset, 1980:33-68

Bengtsson C. Varför är kvinnan friskare? Om kvinnlig och manlig hälsa och ohälsa.
Lev Hela Livet 1991;3:7-11.

Bengtsson C. Variations of blood pressure due to body position in relation to age. Results from a population study of women.
In: Blood pressure Variability. Clement DL (ed). Blackburn: MTP Press Ltd, 1979:101-4.

Bengtsson C. Östrogenbehandling - på gott eller ont.
Lev Hela Livet 1992:5:33-35.

Bengtsson Calle, Ahlqwist Margareta, Andersson Kate, Björkelund Cecilia, Lissner Lauren and Söderström Margareta. The Prospective Population Study of Women in Gothenburg, Sweden 1968-69 to 1992-93. A 24-year follow-up study with special reference to participation, representativeness, and mortality. Scand J Prim Health Care, 1997
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Bennet A. Insulin resistence, genetic variation and cytokines; associations to myocardial infarction risk. Stockholm: Karolinska Institutet 2003 (thesis).

Bennet AM, Brismar K, Hallqvist J, Reuterwall C, de Faire U. The risk of myocardial infarction is enhanced by a synergistic interaction between serum insulin and smoking. Eur J Endocrinol, 2002;147: 641-647.

Bennet AM, Prince JA, Fei G-Z, Lyrenäs L, Huang Y, Wiman B, Frostegård J, de Faire U. Interleukin-6 serum levels and genotypes; relations to serum-insulin, myocardial infarction and interactions with other cardiovascular risk factors. Atherosclerosis Volume 171, Issue 2, December 2003, Pages 359-367

Berg C, Lappas G, Wolk A, Strandhagen E, Torén K, Rosengren A, Thelle D, Lissner L. Eating patterns and portion size associated with obesity in a Swedish population. Appetite 2008;52:21-6.

Berg C, Lissner L, Aires N, Lappas G, Toren K, Wilhelmsen L, Rosengren A, Thelle D. Trends in blood lipid levels, blood pressure, alcohol and smoking habits from 1985 to 2002: Results from INTERGENE and GOT-MONICA. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005 Apr;12(2):115-25.

Berg C, Rosengren A, Aires N, Lappas G, Toren K, Thelle D, Lissner L. Trends in overweight and obesity from 1985-2002 in Göteborg, West Sweden. Int J Obes 2005 Aug;29(8):916-24.

Berg C, Torén K, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Olin A-C. Decreased exhaled nitric oxid (FENO) in obese with asthma symptoms: Data from the population study INTERGENE. Chest. 2010 Dec 23. [Epub ahead of print]

Berg CM, Lappas G, Strandhagen E, Wolk A, Torén K, Rosengren A, Aires N, Thelle DS, Lissner L. Food patterns and cardiovascular disease risk factors: The Swedish INTERGENE research program. Am J Clin Nutr 2008; 88: 289-297.

Berg J, Björck L, Dudas K, Lappas G, Rosengren A. Symptoms of a first acute myocardial infarction in women and men. Gend Med. 2009 Sep;6(3):454-62.

Bergdahl IA, Schütz A, Ahlqwist M, Bengtsson C, Lapidus L, Lissner L, Hultén B. Methylmercury and inorganic mercury in serum - correlation to fish consumption and dental amalgam in a cohort of women born in 1922.
Environ Res 1998;77:20-4.

Berggren U, Fahlke C, Aronsson E, Karanti A, Eriksson M, Blennow K, Thelle D, Zetterberg H, Balldin J. The taqI DRD2 A1 allele is associated with alcohol-dependence although its effect size is small. Alcohol Alcohol 2006 Sep-Oct;41(5):479-85. Epub 2006 Jun 2

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Anderberg, P, Sköldunger A, Wahlberg M, Elmståhl S, Berglund J. Internet use by older-adults in rural and urban settings in Sweden - results from the SNAC study. Health Informatics J. 2014 Feb 24. [Epub ahead of print]

Bigert C, Gustavsson P, Hallqvist J, Hogstedt C, Lewné M, Plato N, Reuterwall C, Schéele P.
Myocardial infarction among professional drivers. Epidemiology 2003;14:333-9.

Bjurstam N. Radiography of the female breast and axilla. Acta Radiol 1978; Suppl 357.

Björck L, Rosengren A, Bennett K, Lappas G, Capewell S. Modelling the decreasing coronary heart disease mortality in Sweden between 1986 and 2002. Eur Heart J. 2009 May;30(9):1046-56.

Björkelund C, Andersson-Hange D, Andersson K, Bengtsson C, Blomstrand A, Bondyr-Carlsson D, Eiben G, Rödström K, Sjöberg A, Sundh V, Weman L, Zylberstein D, Hakeberg M, Lissner L. Secular trends in cardiovascular risk factors with a 36-year perspective: Observations from 38- and 50-year-olds in the Population Study of Women in Gothenburg.
Scand J Prim Health Care 2008;26:140-6.

Björkelund C, Andersson-Hange D, Andersson K, Bengtsson C, Blomstrand A, Bondyr-Carlsson D, Eiben G, Rödström K, Sjöberg A, Sundh V, Weman L, Zylberstein D, Hakeberg M, Lissner L. Secular trends in cardiovascular risk factors with a 36-year perspective: observations from 38- and 50-year-olds in the Population Study of Women in Gothenburg. Scand J Prim Health Care. 2008;26(3):140-6.

Björkelund C, Bengtsson C, Lissner L, Rödström K. Women's sleep: longitudinal and secular trends in a 24-year perspective. Results of the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Sleep 2002;25:894-6.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Björkelund C, Bengtsson C, Schenk-Gustafsson K, Swahn E. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar.
Läkartidningen 2001;98:3314-8.

Björkelund C, Bengtsson C. Cardiovascular risk factor characterisation of women in the community of Strömstad, Sweden, compared with other female populations.
Scand J Soc Med 1991;19:218-24.

Björkelund C, Bondyr-Carlsson D, Lapidus L, Lissner L, Månsson J, Skoog I, Bengtsson C. Sleep disturbances in midlife unrelated to 32-year diabetes incidence. The prospective Population Study of Women in Gothenburg.
Diabetes Care 2005;28:2739-44.

Björkelund C, Hultén B, Lissner L, Rothenberg E, Larsson B, Bengtsson C, Steen B, Tibblin G. Nya vikt-längdtabeller för medelsålders och äldre. Vikten ökar mer än längden.
Läkartidningen 1997;94:332-5.

Björkelund C, Lissner L, Andersson S, Lapidus L, Bengtsson C. Reproductive history in relation to relative weight and fat distribution.
Int J Obes 1996;20:213-9.

Blohmé G. Intravenous glucose tolerance and early insulin response. Studies on a random sample of women aged 50 and patients with diabetes mellitus. Acta Med Scand 1974; Suppl 556.

Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure-time physical activity on well-being among women: a 32-year perspective.
Scand J Public Health 2009;37:706-12.

Bohman T, Alfredsson L, Hallqvist J, Vingård E, Skillgate E. The influence of self-reported leisure time physical activity and the body mass index on recovery from persistent back pain among men and women: a population-based cohort study. BMC Public Health. 2013 Apr 25;13(1):385. [Epub ahead of print]

Bolin M & Härenstam A. An empirical study of bureaucratic and post-bureaucratic characteristics in 90 workplaces. Economic and Industrial Democracy. 2008; 29(4): 541-64.

Bolin M, Marklund S, Bliese P. Organizational impact on psychosocial working conditions. Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2008;30(4):451-9.
Swepub | Till lärosätets (umu) databas

Book section:Pickles A, De Stavola BL. Chapter 9 An overview of methods for studying events and their timing. In "Epidemiological Methods in Life Course Research", Pickles A, Maughan B, Wadsworth M (eds). Oxford University Press 2007.

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Older women with dementia can perform fast alternating forearm movements and performance is correlated with tests of lower extremity function. Clinical Interventions in Aging 2013:8 175-184.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Separate physical tests of lower extremities and postural control are associated with cognitive impairment. Results from the general population study Good Aging in Skåne (GÅS-SNAC). Clin Interv Aging. 2012;7:195-205.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Slowing of alternating forearm movements is associated with cognitive impairment in community-dwelling older people. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;29(5):457-66.
Läs fulltext

Brostedt EM, de Faire U, Westerholm P, Knutsson A, Alfredsson L. Job strain and plasminogen activator inhibitor-1: results from the Swedish WOLF study. Int Arc Occup Environ Health, 2004:77:341-344.

Bruce Å, Andersson M, Arvidsson B, Isaksson B. Body composition. Prediction of normal body potassium, body water and body fat in adults on the basis of body height, body weight and age. Scand J Clin Lab Invest 1980;40:461-73.

Byberg L, Michaëlsson K, Goodman A, Zethelius B, Koupil I. Birth weight is not associated with risk of fracture. Results from two Swedish cohort studies. J Bone Miner Res 2014. doi:10.1002/jbmr.2246

Bäck K, Hakeberg M, Wide U, Hange D, Dahlström L. Orofacial pain and its relationship with oral health-related quality of life and psychological distress in middle-aged women. Acta Odontol Scand. 2020 Jan;78(1):74-80. DOI: 10.1080/00016357.2019.1661512. Epub 2019 Sep 12. PMID: 31512936.
DOI: 10.1080/00016357.2019.1661512

Cabrera C, Hakeberg M, Ahlqwist M, Wedel H, Björkelund C, Bengtsson C, Lissner L. Can the relation between tooth loss and chronic disease be explained by socio-economic status? A 24-year follow-up from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Eur J Epidemiol 2005;20:229-36.

Cabrera C, Helgesson Ö, Wedel H, Björkelund C, Bengtsson C, Lissner C. Socioeconomic status and mortality in Swedish women: trends for cardiovascular disease and cancer.
Epidemiology 2001;12:532-6.

Cabrera C. Socioeconomic status and health in women. Population based studies with emphasis on lifestyle and cardiovascular disease. Thesis, Nordic School of Public Health, 2005.

Caidahl, Kenneth. Relation between cardiac dyspnea and left ventricular function : a non-invasive study of 67-year-old men. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Christensson A, Elmståhl S. Estimation of the age-dependent decline of glomerular filtration rate from formulas based on creatinine and cystatin C in the general elderly population. Nephron Clin Pract. 2011;117(1):c40-50. Epub 2010.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg A-K, Hallberg IR, Jakobsson U. Utilization of medical healthcare among people receiving long-term care at home or in special accommodation. Scand J Caring Sci. 2010;24:404-13.
Läs fulltext

Condelius A, Hallberg IR, Jacobsson U. Medical healthcare utilization as related to long-term care at home or in special accommodation. Archives Gerontology and Geriatrics. 2010; 51: 250-6.
Läs fulltext

Dahlrup B, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):261-70. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.007. Epub 2015 Jun 25
Läs fulltext

Dahlrup B, Nordell E, Steen-Carlsson K, Elmståhl S. Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregivers of persons with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2013 Oct 24;37(3-4):181-195.

Danziger PD, Silverwood R, Koupil I. Fetal growth, early life circumstances, and risk of suicide in late adulthood. Eur J Epidemiol 2011;26(7):571-581. doi:10.1007/s10654-011-9592-3

De Stavola BL, Leon DA, Koupil I. Intergenerational correlations in size at birth and the contribution of environmental factors: The Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study, Sweden, 1915-2002. Am J Epidemiol 2011;174(1):52-62. doi: 10.1093/aje/kwr032

Delavaran H, Jönsson A-C, Lövkvist H, Iwarsson S, Elmståhl S, Norrving B, Lindgren A. Cognitive function in stroke survivors: A 10-year follow-up study. Acta Neurol Scand, 2016; Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 7804110

Deogan C, Cnattingius S, Månsdotter A. Risk of self-reported Chlamydia trachomatis infection by social and lifestyle factors: a study based on survey data from young adults in Stockholm, Sweden. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2012 Dec;17(6):458-67. doi: 10.3109/13625187.2012.729624. Epub 2012 Oct 31.

Dominique Hange, Jóhann A. Sigurdsson, Cecilia Björkelund, Valter Sundh & Calle Bengtsson (2015). A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 33:3, 153-162. DOI: 10.3109/02813432.2015.1067515
DOI: 10.3109/02813432.2015.1067515

Donrovich R, Drefahl S, Koupil I. Early life conditions, partnership histories, and mortality risk for Swedish men and women born 1915-1929. Soc Sci Med 2014;108:60-67. doi:10.1016/j.socscimed.2014.02.036

Dotevall A, Johansson S, Wilhelmsen L, Rosengren A. Increased levels of triglycerides, BMI and blood pressure and low physical activity increase the risk of diabetes in Swedish women. A prospective 18-year follow-up of the BEDA study. Diabet Med. 2004;21:615-22.

Dotevall, Annika. Women, diabetes and coronary heart disease. Thesis, University of Gothenburg, 2004.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-628-6243-X

Douhan J, Elmståhl S. Fysisk aktivitet & bra matvanor för det goda åldrandet. - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2013; 1-34. ISBN-nummer 978-91-975977-2-2.

Dragano N. Social status, chronic work stress and cardiovascular disease. Masteruppsats vid Institut für Medizinische Soziologie, Henrich Heine Universität 2000. (Matrikelnr 829236)

Dudas, Kerstin. Manifestations and survival in coronary heart disease. Thesis, University of Gothenburg, 2009.

Edin Zylberstein D, Bengtsson C, Björkelund C, Landaas S, Sundh V, Thelle D, Lissner L. Serum homocystein in relation to mortality and morbidity from coronary heart disease. A 24-year follow-up of the Population Study of Women in Gothenburg.
Circulation 2004;109:601-6.

Egervall, K., Rosso, A., & Elmståhl, S. (2021). Association between cardiovascular disease- and inflammation-related serum biomarkers and poor lung function in elderly. In Clinical Proteomics (No. 23; Vol. 18, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
DOI: 10.1186/s12014-021-09329-7

Eiben, G. Overweight and obesity in the young and old: Prevalence, prevention and eating behaviour. Thesis, University of Gothenburg, 2007.

Ekberg O, Elmståhl S, Björgell O, Hillarp B, Maly P, Redlund Johnell I, Rundgren Å. Geriatrisk radiologi, en viktig del av bild- och funktionsmedicin. Nordisk Geriatrik, 2008 (11) 5; 4-20.

Ekdahl J, Elmståhl S. Portion size among elder subjects in the general population. A methodological dietary study from Malmö, Sweden. J Aging: Research and Clinical Practice, J Aging Res Clin Practice 2013;2(2):158-167

Ekstrom, H., Auoja, N. L., Elmstahl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Auoja, N. L., & Elmståhl, S. (2020). High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study “Good Aging in Skane (GAS).” In Journal of Aging Research (No. 5272130; Vol. 2020). https://doi.org/10.1155/2020/5272130
DOI: 10.1155/2020/5272130

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Does informal support influence social participation of fractured elderly people? Arch Gerontol Geriatr. 2013 May-Jun;56(3):457-65
Läs fulltext

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Effects of walking speed and results of Timed Get-Up-and-Go tests on quality of life and social participation in elderly individuals with a history of osteoporosis-related fractures. Journal Aging Health, 2011; Aug 25 1-21.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext

Ekström, H., Elmståhl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., & Elmståhl, S. (2021). Physical Performance in Older Cohorts: A Comparison of 81-Year-Old Swedish Men and Women Born Twelve Years Apart - Results from the Swedish Study “good Aging in Skåne.” In Journal of Aging Research (No. 8813992; Vol. 2021). https://doi.org/10.1155/2021/8813992
DOI: 10.1155/2021/8813992

Eliasson M, Jansson JH, Lundblad D, Näslund U. The disparity between long-term survival in patients with and without diabetes following a first myocardial infarction did not change between 1989 and 2006: an analysis of 6,776 patients in the Northern Sweden MONICA Study. Diabetologia. 2011 Oct;54(10):2538-43. Epub 2011 Jul 21.

Elmståhl S, Ekström H. Prediktorer för livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter i det dagliga livet - Data från den longitudinella befolkningsstudien ”Gott Åldrande i Skåne” En sexårsuppföljning av 60 till 93 år gamla malmöbor. Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2012, 1-23. ISBN-nummer 978-91-975977-1-5.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-975977-1-5

Elmståhl S, Widerström E. Orthostatic intolerance predicts mild cognitive impairment: incidence of mild cognitive impairment and dementia from the Swedish general population cohort Good Aging in Skåne. Clin Interv Aging. 2014 Nov 20;9:1993-2002.
Läs fulltext

Elmståhl, S. I., Sanmartin Berglund, J., Fagerstrom, C., Ekström, H., Berglund, J. S., Fagerström, C., Elmståhl, S., & Elmståhl, S. (2020). The life satisfaction index-a (LSI-A) : Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years. In Clinical Interventions in Aging (Vol. 15, pp. 2031–2039). https://doi.org/10.2147/CIA.S275387
URN: urn:nbn:se:bth-20711
DOI: 10.2147/CIA.S275387

Elmståhl, S., Dahlrup, B., Ekström, H., & Nordell, E. (2018). The association between medical diagnosis and caregiver burden : a cross-sectional study of recipients of informal support and caregivers from the general population study ‘Good Aging in Skåne’, Sweden. In Aging clinical and experimental research (Vol. 30, Issue 9, pp. 1023–1032). https://doi.org/10.1007/s40520-017-0870-0
DOI: 10.1007/s40520-017-0870-0

Elmståhl, S., Ellström, K., Siennicki-Lantz, A., & Abul-Kasim, K. (2019). Association between cerebral microbleeds and hypertension in the Swedish general population “Good Aging in Skåne” study. In Journal of Clinical Hypertension (Vol. 21, Issue 8, pp. 1099–1107). https://doi.org/10.1111/jch.13606
DOI: 10.1111/jch.13606

Elmståhl, S., Lundholm-Auoja, N., Ekström, H., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Elmståhl, S., & Lundholm-Auoja, N. (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study ‘Good Aging in Skåne.’ In Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820960648
DOI: 10.1177/1403494820960648

Engström K, Magnusson C, Galanti MR. Socio-demographic, lifestyle and health characteristics among snus users and dual tobacco users in Stockholm County, Sweden. BMC Public Health. 2010 Oct 18;10:619. doi: 10.1186/1471-2458-10-619.

Engström K, Mattsson F, Järleborg A, Hallqvist J. Contextual social capital as a risk factor for poor self-rated health: a multilevel analysis. Soc Sci Med. 2008 Jun;66(11):2268-80. doi: 10.1016/j.socscimed.2008.01.019. Epub 2008 Mar 7.

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between cognitive abilities and life satisfaction in the oldest-old Results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging, 2013, 8:845-853.
Läs full text

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between functional ability and life satisfaction in the oldest old: results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging. 2012:7 313-320.

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Life satisfaction (LS) and symptoms among the oldest-old: Results from the longitudinal population study called Good Aging in Skåne (GÅS). Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):146-50.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. What factors affect life satisfaction (LS) among the oldest-old? Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):140-5.
Läs fulltext

Epstein, E., Lindqvist, P., & Olsson, H. (2009). A population-based cohort study on the use of hormone treatment and endometrial cancer in southern Sweden. In International Journal of Cancer (Vol. 125, pp. 421–425). https://doi.org/10.1002/ijc.24284
DOI: 10.1002/ijc.24284

Epstein, E., Lindqvist, P., Geppert, B., & Olsson, H. (n.d.). A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. In British Journal of Cancer (Vol. 101, pp. 537–540). https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6605149
Läs fulltext
DOI: 10.1038/sj.bjc.6605149

Eriksson M, Holmgren L, Janlert U, Jansson JH, Lundblad D, Stegmayr B, Soderberg S, Eliasson M. Large improvements in major cardiovascular risk factors in the population of northern Sweden: the MONICA study 1986-2009. J Intern Med. 2010 Nov 3.

Eriksson P, Wilhelmsen L, Rosengren A. Bundle-branch block in middle-aged men: risk of complications and death over 28 years. The Primary Prevention Study in Goteborg, Sweden. Eur Heart J 2005;26:2300-6.

Eriksson, Henry. Heart failure : an epidemiological study of prevalence, incidence, risk factors and consequences in samples from the general population. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Erlandsson L-K, Björkelund C, Lissner L, Håkansson C. Women's perceived frequency of disturbing interruptions and its relationship to self-rated health and satisfaction with life as a whole.
Stress and Health 2010:26(3):225-32.
Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (lu) databas | Till lärosätets (hj) databas

Fahlgren S. Vi och dom - en fallstudie av två samlokaliserade organisationer. Arbetslivsrapport 2001:8. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2001.

Fahlén G, Goine H, Edlund C, Arrelöv B, Knutsson A, Peter R. Effort-reward imbalance, "locked in" at work, and long-term sick leave. Int Arch Occup Environ Health. 2009 Jan;82(2):191-7.

Fahlén G, Knutsson A, Peter R, Åkerstedt T, Nordin M, Alfredsson L, Westerholm P. Effort-reward imbalance, sleep disturbances and fatigue. Int Arch Occup Environ Health 2006 May;79(5):371-8.

Fahlén G, Peter R, Knutsson A. The effort-reward imbalance model of psychosocial stress at the workplace - a comparison of ERI exposure assessment using two estimation methods. Work & Stress 2004:18:81-88.

Fors S, Modin B, Koupil I, Vågerö D. Socioeconomic inequalities in circulatory and all-cause mortality after retirement: the impact of mid-life income and old-age pension. Evidence from the Uppsala Birth Cohort Study. J Epidemiol Community Health 2012;66:e16. doi: 10.1136/jech.2010.131177

Franklin KA, Sahlin C, Stenlund H, Lindberg E. Sleep apnoea is a common occurrence in females. Eur Respir J. 2013 Mar;41(3):610-5. doi: 10.1183/09031936.00212711. Epub 2012 Aug 16.
Läs fulltext

Fransson E, Knutsson A, Westerholm P, Alfredsson L. Indications of recall-bias found in a retrospective study of physical activity and myocardial infarction. J Clin Epidemiol 2008Aug;61(8):840-7.

Fransson E, de Faire U, Ahlbom A, Reuterwall C, Hallqvist J, Alfredsson L. Interaction between leisure time, occupational and household physical activity regarding the risk of acute myocardial infarction. Results from the SHEEP study. Epidemiology Vol. 15, No. 5 (Sep., 2004), pp. 573-582.

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkilä K, Alfredsson L, De Bacquer D, Batty GD, Bonenfant S, Casini A, Clays E, Goldberg M, Kittel F, Koskenvuo M, Knutsson A, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Nordin M, Singh-Manoux A, Suominen S, Vahtera J, Westerholm P, Westerlund H, Zins M, Theorell T, Kivimäki
M; for the IPD-Work Consortium. Comparison of alternative versions of the job demand-control scales in 17 European cohort studies: the IPD-Work consortium. BMC Public Health 2012;12:62

Fransson EIM, Alfredsson L, de Faire U, Knutsson A, Westerholm P. Leisure time, occupational and household physical activity, and risk factors for cardiovascular disease in working men and women: the WOLF study. Scand J Public Health. 2003:31:324-333.
Till lärosätets (miun) databas

Frisk F, Hakeberg M, Ahlqwist M, Bengtsson C. Endodontic variables and coronary heart disease.
Acta Odontol Scand 2003;61:257-62.

Furunes B, Bengtsson C, Lapidus L. Subjectively experienced symptoms in relation to socio-economic factors in women.
Eur J Epidemiol 1996;12:617-24.

Gamborg M, Byberg L, Rasmussen F, Kragh Andersen P, Baker JL, Bengtsson C, Canoy D, Drøyvold W, Eriksson JG, Forsén T, Gunnarsdottir I, Järvelin M-R, Koupil I, Lapidus L, Nilsen TI, Olsen SF, Schack-Nielsen L, Thorsdottir I, Tuomainen T-P, Sørensen TIA, on behalf of the NordNet Study Group. Birth weight and systolic blood pressure in adolescence and adulthood: meta-regression analysis of sex- and age-specific results from 20 Nordic studies.
Am J Epidemiol 2007;166:634-45.

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S. Anthropometric reference data for elderly Swedes and its disease-related pattern. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1066-75. doi: 10.1038/ejcn.2015.73. Epub 2015 May 20.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S.High degree of BMI misclassification of malnutrition among Swedish elderly population: Age-adjusted height estimation using knee height and demispan. Eur J Clin Nutr. 2015 May;69(5):565-71. doi: 10.1038/ejcn.2014.183. Epub 2014 Sep 10.
Läs fulltext

Gisselmann M, Koupil I, De Stavola BL. The combined influence of parental education and preterm birth on school performance. J Epidemiol Community Health 2010;65:764-9. doi: 10.1136/jech.2009.105569

Goodman A, Gisselmann MD, Koupil I. Birth outcomes and early-life social characteristics predict unequal educational outcomes: consistency across Swedish cohorts born 1915-1929 and 1973-1980. Longitudinal and Life Course Studies 2010;1(4):317-338.

Goodman A, Kajantie E, Osmond C, Eriksson J, Koupil I, Thornburg K, Phillips DI. The relationship between umbilical cord length and chronic rheumatic heart disease: a prospective cohort study. Eur J Prev Cardiol 2014. doi:10.1177/2047487314544082

Goodman A, Koupil I, Lawson DW. Low fertility increases descendant socioeconomic position but reduces long-term fitness in a modern post-industrial society. Proc Biol Sci 2012;279(1746):4342-51. doi:10.1098/rspb.2012.1415

Goodman A, Koupil I. Social and biological determinants of reproductive success in Swedish males and females born 1915-1929. Evolution and Human Behavior 2009;30(5)329-41. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2009.03.007

Goodman A, Koupil I. The effect of school performance upon marriage and long-term reproductive success in 10,000 Swedish males and females born 1915–1929. Evolution and Human Behavior 2010, 31(6) 425-435. doi: 10.1016/j.evolhumbehav.2010.06.002

Goodman A, Mishra GD, dos Santos Silva I, Koupil I. Maternal pelvic size not predictive of daughter's breast cancer or ovarian cancer in a large Swedish cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18(8):2333-5. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-09-0505

Gunnbjörnsdóttir MI, Franklin KA, Norbäck D, Björnsson E, Gislason D, Lindberg E, Svanes C, Omenaas E, Norrman E, Jõgi R, Juel Jensen E, Dahlman-Höglund A, Janson C; RHINE Study Group. Prevalence and incidence of respiratory symptoms in relationship to indoor dampness: the RHINE study. Thorax 2006; 61:221-225.
Läs fulltext

Guo X, Pantoni L, Simoni M, Bengtsson C, Björkelund C, Lissner L, Gustafson D, Skoog I. Blood pressure components and changes in relation to white matter lesions. A 32-year prospective population study.
Hypertension 2009;54:57-62.

Guo X, Pantoni L, Simoni M, Gustafson D, Bengtsson C, Palmertz B, Skoog I. Midlife respiratory function related to white matter lesions and lacunar infarcts in late life. The Prospective Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Stroke 2006;37:1658-62.

Guo X, Waern M, Sjögren K, Lissner L, Bengtsson C, Björkelund C, Östling S, Gustafson D, Skoog I. Midlife respiratory function and incidence of Alzheimer's disease: a 29-year longitudinal study in women.
Neurobiol Aging 2007;28:343-50.

Gustafson DR, Bäckman K, Waern M, Östling S, Guo X, Zandi P, Mielke MM, Bengtsson C, Skoog I. Adiposity indicators and dementia over 32 years in Sweden.
Neurology 2009;73:1559-66002.

Gustavsson P, Plato N, Lewné M, Schéele P, Hallqvist J, Hogstedt C, Reuterwall C and the SHEEP study group. Myocardial infarction and occupational exposure to combustion products - a case-referent study in Sweden. Epidemiology 2001 Mar;12:222-8.

Haak M, Kylén M, Ekström H, Schmidt SM, Horstmann V, Elmståhl S, Iwarsson S. Relationships between perceived aspects of home and symptoms in a cohort aged 67-70. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Nov-Dec;61(3):529-34. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.013. Epub 2015 Jun 25.

Hagg D, Englund MC, Jernas M, Schmidt C, Wiklund O, Hulten LM, Ohlsson BG, Carlsson LM, Carlsson B, Svensson PA. Oxidized LDL induces a coordinated up-regulation of the glutathione and thioredoxin systems in human macrophages.
Atherosclerosis. 2006 Apr;185(2):282-9.

Hagg D, Sjoberg S, Hulten LM, Fagerberg B, Wiklund O, Rosengren A, Carlsson LM, Boren J, Svensson PA, Krettek A. Augmented levels of CD44 in macrophages from atherosclerotic subjects: a possible IL-6-CD44 feedback loop? Atherosclerosis. 2007 Feb;190(2):291-7.

Hallberg L, Hulthén L, Bengtsson C, Lapidus L, Lindstedt G. Iron balance in menstruating women.
Eur J Clin Nutr 1995;49:200-7.

Hallberg L, Tibblin G. [Obesity and overweight: presentation of 2 population studies]. Lakartidningen 1966;63:516-9.

Halldin, A.-K., Lissner, L., Lernfelt, B., & Björkelund, C. (2020). Cholesterol and triglyceride levels in midlife and risk of heart failure in women, a longitudinal study: the prospective population study of women in Gothenburg. In BMJ open (No. e036709; Vol. 10, Issue 6). DOI: 10.1136/bmjopen-2019-036709. PMID: 32503873; PMCID: PMC7279659.
DOI: 10.1136/bmjopen-2019-036709

Halldin, A.-K., Lissner, L., Lernfelt, B., & Björkelund, C. (2020). Impact of changes in physical activity or BMI on risk of heart failure in women - the prospective population study of women in Gothenburg. In Scandinavian journal of primary health care (Vol. 58, Issue 1, pp. 56–65). DOI: 10.1080/02813432.2020.1717083. Epub 2020 Jan 31. PMID: 32003301; PMCID: PMC7054912.
DOI: 10.1080/02813432.2020.1717083

Halldin, A.-K., Schaufelberger, M., Lernfelt, B., Björck, L., Rosengren, A., Lissner, L., & Björkelund, C. (2017). Obesity in Middle Age Increases Risk of Later Heart Failure in Women - Results from the Prospective Population Study of Women and H70 Studies in Gothenburg, Sweden. In Journal of cardiac failure (Vol. 23, Issue 5). DOI: 10.1016/j.cardfail.2016.12.003. Epub 2016 Dec 8. PMID: 27940334.
DOI: 10.1016/j.cardfail.2016.12.003

Halling A, Bengtsson C, Arvidsson Lenner R. Diet in relation to number of remaining teeth in a population of middle-aged women in Gothenburg, Sweden.
Swed Dent J 1988;12:39-45.

Halling A, Bengtsson C. Dental status of Swedish middle-aged women as found in a population study in Göteborg, Sweden.
Swed Dent J 1981;5:1-7.

Halling A, Bengtsson C. Number of teeth and proximal periodontal bone height in relation to social factors.
Swed Dent J 1984;8:183-91.

Halling A, Bengtsson C. The number of children, use of oral contraceptives and meno­pausal status in relation to the number of remaining teeth and the periodontal bone height.
Community Dent Health 1989;6:39-45.

Halling A. Odontologic studies of middle-aged urban women. Thesis, Lund University, 1987.

Hallqvist J, Diderichsen F, Theorell T, Reuterwall C, Ahlbom A, and the SHEEP Study Group. Is the effect of job strain on myocardial infarction risk due to interaction between high psychological demands and low decision latitude? Results from the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Social Sci & Med 1998;46:1405-15.

Hallqvist J, Lundberg M, Diderichsen F, Ahlbom A. Socioeconomic differences in risk of myocardial infarction 1971-1994 among men and women in Sweden. Time trends in incidence, relative risks and population attributable risks. Int J Epidemiol 1998;27:410-5.

Hallqvist J, Lynch J, Bartley M, Lang T, Blane D. Accumulation of Exposure to Low Socioeconomic Positions During the Life Course and Risk of Myocardial Infarction. Can the Effect be Disentangled from Effects of Critical Periods and Social Mobility? Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Soc Sci Med. 2004 Apr;58(8):1555-62.

Hallqvist J, Möller J, Ahlbom A, Diderichsen F, Reuterwall C, de Faire U. Does heavy physical exertion trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis nested in a population based case-referent study (SHEEP). Am J Epidemiol 2000;151:459-67.

Hallqvist J. Socioeconomic differences in myocardial infarction risk. Epidemiologic analyses of causes and mechanisms. Stockholm: Karolinska institutet 1998 (thesis).

Hammar N, AnderssonT, Alfredsson L, Reuterwall C, Nilsson T, Hallqvist J, Knutsson A, Ahlbom A. Consumption of boiled coffee is associated with an increased incidence of first non-fatal acute myocardial infarction - The Stockholm and Västernorrland Heart Epidemiology Program. J Intern Med 2003;253:653-9.

Hammar N, Nilsson T, Knutsson A, Hallqvist J, Reuterwall C, Andersson T, Ahlbom A.
Geographical differences in the incidence of acute myocardial infarction in Sweden. Analyses of possible causes using two parallel case-control studies. J Intern Med 2001 Feb;249(2):137-44.

Hange D, Bengtsson C, Sundh V, Björkelund C. The natural history of psychosomatic symptoms and their association with psychological symptoms: observations from the Population Study of Women in Gothenburg. Eur J Gen Pract. 2007;13(2):60-6. doi: 10.1080/13814780701377497. PMID: 17534741.
DOI: 10.1080/13814780701377497

Hange D, Lissner , Bengtsson C, Sundh V, Björkelund V. Perceived nervousness and moodiness associated with increased CVD but not cancer morbidity in pre- and postmenopausal women. Observations from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden
International Journal of General Medicine 2009;2:39-45.

Hange, D. Psychosomatic aspects of women's health - results from the Prospective Population study of women in Gothenburg. Göteborg: Geson Hylte Tryck, 2009.

Hange, D., Fernlöf, G., Björkelund, C., & Hedenrud, T. (2022). Increased use of analgesics in midlife women but no association with mental stress: observations from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg. In BMC Women’s health (No. 34; Vol. 22, Issue 1). DOI: 10.1186/s12905-022-01605-4. PMID: 35148726; PMCID: PMC8832771.
DOI: 10.1186/s12905-022-01605-4

Hansson J, Galanti MR, Hergens MP, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, Bellocco R, Eriksson M, Hallqvist J, Hedblad B, Jansson JH, Nilsson P, Pedersen N, Trolle Lagerros Y, Ostergren PO, Magnusson C. Use of snus and acute myocardial infarction: pooled analysis of eight prospective observational studies. Eur J Epidemiol. 2012 Oct;27(10):771-9. doi: 10.1007/s10654-012-9704-8. Epub 2012 Jun 22.

Hansson J, Galanti MR, Magnusson C, Hergens MP. Weight gain and incident obesity among male snus users. BMC Public Health. 2011 May 23;11:371. doi: 10.1186/1471-2458-11-371.

Hansson PO, Eriksson H, Welin L, Svärdsudd K, Wilhelmsen L. Smoking and abdominal obesity: risk factors for venous thromboembolism among middle-aged men: "the study of men born in 1913". Arch Intern Med. 1999 Sep 13;159(16):1886-90.
Swepub | Lärosätets databas

Hansson, Per-Olof. Venous thromboembolism. Epidemiological and clinical aspects of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Thesis, University of Gothenburg, 1999.

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.
DOI: 10.13172/2053-079X-1-2-943

Helgesson Ö, Bengtsson C, Lapidus L, Merck C, Sparén P. Malignant disease observed in a cohort of women. A validation of Swedish Cancer Registry data.
Scand J Soc Med 1994;22:46-9.

Helgesson Ö, Bengtsson C, Lapidus L, Merck C. Malignant neoplastic disease in women.
Neoplasma 1990;37:367-73.

Helgesson Ö, Lissner L, Månsson J, Bengtsson C. Quality of life in cancer survivors as observed in a population study of Swedish women.
Scand J Prim Health Care 2007;25:220-5.

Helgesson Ö. Psychosocial aspects of cancer in women: the Prospective Population Study of Women in Göteborg. Thesis, University of Gothenburg, 2005.

Heshmati A, Koupil I. Placental weight and foetal growth rate as predictors of ischaemic heart disease in a Swedish cohort. J Dev Orig Health Dis 2014 doi:10.1017/S2040174414000142

Heshmati A, Mishra G, Koupil I. Childhood and adulthood socio-economic position and hypertensive disorders in pregnancy: the Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study. J Epidemiol Community Health 2013;67(11):939-946 doi:10.1136/jech-2012-202149

Hjortzberg-Nordlund, Hans. Abuse of alcohol in middle-aged men in Göteborg : a social-psychiatric investigation. Thesis, University of Gothenburg, 1968.

Holmquist C, Larsson S, Wolk A, de Faire. Multivitamin supplements are inversely associated with risk of myocardial infarction in men and women - Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). J Nutr. 2003;133:2650-4.

Holowko N, Mishra G, Koupil I. Social inequality in excessive gestational weight gain. Int J Obes (Lond). 2013 (Epub ahead of print) doi:10.1038/ijo.2013.62

Hultin H, Lindholm C, Malfert M, Möller J. Short-term sick leave and future risk of sickness absence and unemployment - the impact of health status. BMC Public Health. 2012 Oct 10;12:861. doi: 10.1186/1471-2458-12-861.

Hultén B, Bengtsson C, Isaksson B. Some errors inherent in a longitudinal dietary survey revealed by the urine nitrogen test.
Eur J Clin Nutr 1990;44:169-74.

Hägg DA, Jernås M, Wiklund O, Thelle DS, Fagerberg B, Eriksson P, Hamsten A, Olsson B, Carlsson B, Carlsson LM, Svensson PA. Expression profiling of macrophages from subjects with atherosclerosis to identify novel susceptibility genes. Int J Mol Med. 2008 Jun;21(6):697-704.

Hägg DA, Olson FJ, Kjelldahl J, Jernås M, Thelle DS, Carlsson LMS, Fagerberg B, Svensson PA. Expression of chemokine (C-C motif) ligand 18 in human macrophages and atherosclerotic plaques. Atherosclerosis 2009 Jun;204(2):e15-20.

Hägg M. Houston B. Ekström H. Elmståhl S. Wann Hansson C. Sleep quality, use of hypnotics and sleeping habits in different age groups among older people. Scand J Car Sci, 2014, Feb, DOI: 10.1111/scs.12119

Hägglin C, Berggren U, Hakeberg M, Ahlqwist M. Dental anxiety among middle-aged and elderly women in Sweden. A study of oral state, utilisation of dental services and concomitant factors.
Gerontology 1996;13:25-34

Hägglin C, Berggren U, Hakeberg M, Hällström T, Bengtsson C. Variations in dental anxiety among middle-aged and elderly women in Sweden: A longitudinal study between 1968 and 1996.
J Dent Res 1999;78:1655-61.

Hägglin C, Hakeberg M, Ahlqwist M, Sullivan M, Berggren U. Factors associated with dental anxiety and attendance in middle-aged and elderly women.
Community Dent Oral Epidemiol 2000;28:451-60.

Hägglin C. Dental anxiety in a Swedish city population of women. Thesis, University of Gothenburg, 2000.

Hällström T, Halling A. Prevalence of dentistry phopia and its relation to missing teeth, alveolar bone loss and dental care habits in an urban community sample.
Acta Psychiatr Scand 1984;70:438-46.

Hällström T, Lapidus L, Bengtsson C, Edström K. Psychosocial factors and risk of ischaemic heart disease and death in women: A twelve-year follow-up of participants in the population study of women in Gothenburg, Sweden.
J Psychosom Res 1986;30:451-9.

Hällström T, Noppa H. Development of obesity in adulthood in relation to psychosocial factors.
Alim Nutr Metabol 1980;1:276.

Hällström T, Noppa H. Obesity in women in relation to mental illness, social factors and personality traits.
J Psychosom Res 1981;25:75-82.

Hällström T, Persson G. The relationship of social setting of major depression.
Acta Psychiatr Scand 1984;70:327-36.

Hällström T, Samuelsson S, Balldin J, Wålinder J, Bengtsson C, Nyström E, Andersch B, Lindstedt G, Lundberg P-A. Abnormal dexamethasone suppression test in normal females.
Br J Psychiatry 1983;142:489-97.

Hällström T, Samuelsson S. Changes in women's sexual desire in middle life: the Longitudinal Study of Women in Gothenburg.
Arch Sex Behav 1990;3:259-68.

Hällström T, Samuelsson S. Mental health in the climacteric. The longitudinal study of women in Gothenburg.
Acta Obstet Gynecol Scand 1985; Suppl 130:13-8

Hällström T. Depressions among women in Gothenburg.
Acta Psychiatr Scand 1970; Suppl 217:25-6.

Hällström T. Early life experiences that relate to later aggression by women.
In: Prospective Studies of Crime and Delinquancy. van Dusen KTR, Mednick SA (eds). Boston: Kluwer-Nijhoff Publications, 1983:345-74.

Hällström T. Klimakteriet ur psykiatrisk synvinkel - några preliminära resultat från en pågående populationstudie.
Nord Med 1970;83:152-3.

Hällström T. Life weariness, suicidal thoughts and suicidal attempts among women in Gothenburg.
Acta Psychiatr Scand 1977;56:15.

Hällström T. Mental disorder and sexuality in the climacteric. A study of psychiatric epidemiology. Göteborg: Scandinavian University Books, 1973.

Hällström T. Point prevalence of major depressive disorder in a Swedish urban female population.
Acta Psychiatr Scand 1983;69:52-9.

Hällström T. Psykisk ohälsa.
Läkartidningen 1981;78:1441.

Hällström T. Sexuality in the climacteric.
Clin Obstet Gynaecol 1977;4:227-39.

Hällström T. Sexuality of women in middle age: the Göteborg study.
J Biosoc Sci 1979; Suppl 6:165.

Hällström T. Suicidal ideation and behaviour in men.
Acta Psychiatr Scand 1976; Suppl 265:31.

Höckertin C, Härenstam A. The impact of ownership on psychosocial working conditions: a multilevel analysis of 60 workplaces. Economic and Industrial Democracy 2006; 27(2):245-284.

Höckertin, C. Control and participation for employees within geriatric care - does ownership make a difference? Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 2008:30(2);137-147.

Isaksson R, Jansson J, Lundblad D, Näslund U, Zingmark K, Eliasson M. Better long-term survival in young and middle-aged women than in men after a first myocardial infarction between 1985 and 2006. An analysis of 8360 patients in the Northern Sweden MONICA Study. BMC Cardiovasc Disord 2011;11:1.

Isaksson RM, Holmgren L, Lundblad D, Brulin C, Eliasson M. Time trends in symptoms and prehospital delay time in women vs. men with myocardial infarction over a 15-year period. The Northern Sweden MONICA Study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008 Jun;7(2):152-8.

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.

Janson-Fagring A, Kjellgren K, Rosengren A, Lissner L, Manhem K, Welin C. Depression, anxiety, stress, social interaction and health-related quality of life in men and women with unexplained chest pain. BMC Public Health. 2008 May 19;8(1):165. [Epub ahead of print]

Janunger T, Nilsson-Ardnor S, Wiklund PG, Lindgren P, Escher SA, Lackovic K, Nilsson AK, Stegmayr B, Asplund K, Holmberg D. A novel stroke locus identified in a northern Sweden pedigree: linkage to chromosome 9q31-33. Neurology. 2009 Nov 24;73(21):1767-73.

Jerlock M, Kjellgren KI, Gaston-Johansson F, Lissner L, Manhem K, Rosengren A, Welin C. Psychosocial profile in men and women with unexplained chest pain. A case-control study. J Intern Med 2008 Apr 4. [Epub ahead of print]

Johansson L, Guo X, Waern M, Ostling S, Gustafson D, Bengtsson C, Skoog I. Midlife psychological stress and risk of dementia: a 35-year longitudinal population study.
Brain 2010:133(8):2217-24.

Johansson NT. Thermography of the breast. A clinical study with special reference to breast cancer detection. Acta Chir Scand 1976; Suppl 460.

Johansson S, Wilhelmsen L, Lappas G, Rosengren A. High lipid levels and coronary disease in women in Göteborg - outcome and secular trends: a prospective 19 year follow-up in the BEDA study. Eur Heart J. 2003 Apr;24(8):704-16.

Johansson S, Wilhelmsen L, Welin C, Eriksson H, Welin L, Rosengren A. Obesity, smoking and secular trends in cardiovascular risk factors in middle-aged women: data from population studies in Göteborg from 1980 to 2003. J Intern Med. 2010 Dec;268(6):594-603

Johansson Saga. Female Myocardial Infarction in Göteborg, Sweden. Thesis, University of Gothenburg, 1983.

Johnsén C. Breast disease. A clinical study with special reference to diagnostic procedures. Acta Chir Scand 1975; Suppl 454.

Jonasson G, Sundh V, Ahlqwist M, Hakeberg M, Björkelund C, Lissner L. A prospective study of mandibular trabecular bone to predict fracture incidence in women: a low-cost screening tool in the dental clinic.
Bone 2011:49(4):873-9.

Jonsson U, Goodman A, von Knorring A-L, von Knorring L, Koupil I. School performance and hospital admission due to unipolar depression: a three-generational study of social causation and social selection. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47(10):1695-706. doi:10.1007/s00127-012-0476-y

Jood K, Jern C, Wilhelmsen L, Rosengren A. Body mass index in mid-life is associated with a first stroke in men: a prospective population study over 28 years. Stroke 2004;35:2764-9.

Jönsson KM, Wieloch M, Sterner G, Nyman U, Elmståhl S, Engström G, Svensson PJ. Glomerular filtration rate in patients with atrial fibrillation on warfarin treatment: a subgroup analysis from the AURICULA registry in Sweden. Thromb Res. 2011 Oct;128(4):341-5.
Läs fulltext

Jönsson, S., & Hange, D. (2020). Secular Trends in Self-Assessed Health Over 24 Years Among 38-, 50-, 70- and 75-Year-Old Women: Observations from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg. In International Journal of General Medicine (Vol. 13, pp. 261–270). DOI: 10.2147/IJGM.S243590. PMID: 32581568; PMCID: PMC7276321.
DOI: 10.2147/ijgm.S243590

Kaptoge, S., Sundström, J., & Di Angelantonio, E. (2019). World Health Organization cardiovascular disease risk charts : revised models to estimate risk in 21 global regions. In The Lancet Global Health (Vol. 7, Issue 10, pp. E1332–E1345). DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30318-3
URN: urn:nbn:se:uu:diva-395735
DOI: 10.1016/S2214-109X(19)30318-3

Karlson B, Knutsson A, Lindahl B, Alfredsson L. Metabolic disturbances in male workers with rotating three-shift work. Results of the WOLF study. Int Arch Occup Environ Health 2003:76:424-430.

Karlsson B, Alfredsson L, Knutsson A, Andersson E, Torén K. Total mortality and cause-specific mortality of Swedish shift- and dayworkers in the pulp and paper industry in 1952-2001. Scand J Work Environ Health. 2005;31(1):30-35.

Karlsson S, Edberg A-K, Hallberg IR.Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service. A descriptive study. Int J Nurs Stud. 2010 Oct;47(10):1217-27.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Jakobsson U, Hallberg IR. Care satisfaction among older people receiving public care and service at home or in special accommodation. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):318-30.
Läs full text

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Karvanen J, Silander K, Kee F, Tiret L, Salomaa V, Kuulasmaa K, Wiklund PG, Virtamo J, Saarela O, Perret C, Perola M, Peltonen L, Cambien F, Erdmann J, Samani NJ, Schunkert H, Evans A. The impact of newly identified loci on coronary heart disease, stroke and total mortality in the MORGAM prospective cohorts. Genet Epidemiol. 2009 Apr;33(3):237-46.

Khanolkar AR, Byberg L, Koupil I. Parental influences on cardiovascular risk factors in Swedish children aged 5-14 years. Eur J Public Health 2012;22(6):840-7. doi: 10.1093/eurpub/ckr180

Kivimäki M, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Alfredsson L. Job strain and ischaemic disease: does the inclusion of older employees in the cohort dilute the association? The WOLF Stockholm Study. J Epidemiol Community Health. 2008 Apr;62(4):372-4.

Knutsson A, Hallqvist J, Reuterwall C, Theorell T, Åkerstedt T. Shiftwork and myocardial infarction. Occ Environm Med 1999;56:46-50.

Korsan-Bengtsen K, Bengtsson C, Tibblin E. Blood coagulation, fibrinolysis and platelet function in women aged 38, 46, 50, 54 and 60. The Study of Women in Gothenburg 1968-1969.
Acta Med Scand 1973;193:543-6.

Kosidou K, Dalman C, Lundberg M, Hallqvist J, Isacsson G, Magnusson C. Socioeconomic status and risk of psychological distress and depression in the Stockholm Public Health Cohort: a population-based study. J Affect Disord. 2011 Nov;134(1-3):160-7. doi: 10.1016/j.jad.2011.05.024.

Koupil I, Goodman A. Health Equity: A life course approach. Public Service Review: European Union 2011; 11:382-3.

Koupil I, Leon DA, Lithell HO. Length of gestation is associated with mortality from cerebrovascular disease. J Epidemiol Community Health 2005;59(6):473-474. doi:10.1136/jech.2004.026518

Koupil I, Toivanen P. Social and early life determinants of overweight and obesity in 18-year old Swedish men. Int J Obesity (London) 2008; 32, 73–81. doi:10.1038/sj.ijo.0803681

Koupil I. The Uppsala studies on developmental origins of health and disease. J Intern Med 2007;261(5):426-36.

Koupil I. The Uppsala studies on developmental origins of health and disease. J Intern Med 2007;261(5):426-36. doi:10.1111/j.1365-2796.2007.01799.x

Kristensson J, Hallberg IR, Lundborg P. Health care costs for people aged 65+ two years prior to them receiving long-term municipal care. Aging Clin Exp Research 2008 Dec;20(6):547-55.

Kristjansson K, Lissner L, Bengtsson C, Lapidus L, Blohmé G. The interrelationships between fasting serum insulin level, obesity and blood pressure in women: results from a cross-sectional population study of women in Gothenburg, Sweden.
Hypertension Research 1993;16:197-201.

Kristjansson K, Ljungman S, Bengtsson C, Björkelund C, Sigurdsson JA. Microproteinuria and long-term prognosis with respect to renal function and survival in normotensive and hypertensive women.
Scand J Urol Nephrol 2001;35:63-70.

Kristjansson K, Sigurdsson JA, Lissner L, Sundh V, Bengtsson C. Blood pressure and pulse pressure development in a population sample of women with special reference to basal body mass and distribution of body fat and their changes during 24 years.
Int J Obes 2003;27:128-33.

Kristjansson K. Blood pressure, blood pressure development and potential risk factors for hypertension with special reference to metabolic factors and kidney function. Thesis, University of Gothenburg, 2002.

Kylén M, Ekström H, Haak M, Elmståhl S, Iwarsson S. Home and health in the third age - Methodological background and descriptive findings. Int J Environ Res Public Health. 2014 Jul 11;11(7):7060-80.

Kölegård-Stjärne M, Diderichsen F, Reuterwall C, Hallqvist J for the SHEEP study group. Socioeconomic context in area of living and its impact on risk of myocardial infarction.
J Epidemiol Commun Health 2002;56:29-35.

Lagergren M, Fagerström C, Nordell E, Berglund J, Fratiglioni L, Sjölund B-M, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting efficiency - a population-based comparison between users and non-users of public long-term care for older persons in Sweden. Ageing and Society, 2014;34:700-719. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X12001225 Published online: 20 December 2012.
Läs fulltext

Lagergren M, Fagerström C, Sjölund B-M, Berglund J, Fratiglioni L, Nordell E, von Strauss E, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden. Aging Clin Exp Res. 2016 Feb;28(1):147-58. doi: 10.1007/s40520-015-0369-5. Epub 2015 May 20.

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg IR, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund BM, Thorslund M, Wiberg I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clin Exp Res. 2004 Apr;16(2):158-68.

Lagerros YT, Bellocco R, Adami HO, Nyrén O. Measures of physical activity and their correlates: the Swedish National March Cohort. Eur J Epidemiol. 2009;24(4):161-9. doi: 10.1007/s10654-009-9327-x. Epub 2009 Mar 18.

Lapidus L, Andersson H, Bengtsson C, Bosaeus I. Dietary habits in relation to incidence of cardiovascular disease and death in women: a 12-year follow-up of participants in the population study of women in Gothenburg, Sweden.
Am J Clin Nutr 1986;44:444-8.

Lapidus L, Andersson SW, Bengtsson C, Björkelund B. Rossander-Hulthén L, Lissner L. Weight and length at birth and their relationship to diabetes incidence and all-cause mortality - A 32-year follow-up of the population study of women in Gothenburg, Sweden.
Primary Care Diabetes 2008;2:127-33.

Lapidus L, Bengtsson C, Bergfors E, Björkelund C, Spak F, Lissner L. Alcohol intake among women and its relationship to diabetes incidence and all-cause mortality.The 32-year follow-up of a population study of women in Gothenburg, Sweden.
Diabetes Care 2005;28:2230-5.

Lapidus L, Bengtsson C, Björntorp P. The quantitative relationship between "The Metabolic Syndrome" and abdominal obesity in women.
Obes Res 1994;2:372-7.

Lapidus L, Bengtsson C, Blohmé G, Lindquist O, Nyström E. Blood glucose, glucose tolerance and manifest diabetes in relation to cardiovascular disease and death in women. A 12-year follow-up of participants in the Population study of women in Gothenburg, Sweden.
Acta Med Scand 1985;218:455-62.

Lapidus L, Bengtsson C, Hällström T, Björntorp P. Obesity, adipose tissue distribution and health in women - results from a population study in Gothenburg, Sweden.
Appetite 1989;12:25-35.

Lapidus L, Bengtsson C, Larsson B, Pennert K, Rybo E, Sjöström L. Distribution of adipose tissue and risk of cardiovascular disease and death: a 12-year follow up of participants in the population study of women in Gothenburg, Sweden.
Br Med J 1984;289:1257-61.

Lapidus L, Bengtsson C, Lindquist O, Sigurdsson JA, Rafnsson V. Prognosis for women with different symptoms and signs suggesting ischaemic heart disease - a 12-year follow-up. The population study of women in Gothenburg, Sweden.
J Chron Dis 1985;38:741-8.

Lapidus L, Bengtsson C, Lindquist O, Sigurdsson JA, Rafnsson V. Smoking - a risk factor for cardiovascular disease in women? Considerations based on a prospective population study of women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Prim Health Care 1986; 4:219-24.

Lapidus L, Bengtsson C, Lindquist O, Sigurdsson JA, Rybo E. Triglycerides - main lipid risk factor for cardiovascular disease in women?
Acta Med Scand 1985;217:481-9.

Lapidus L, Bengtsson C, Lindquist O. Menopausal age and risk of cardiovascular disease and death. A 12-year follow-up of participants in the population study of women in Gothenburg, Sweden.
Acta Obstet Gynecol Scand 1985; Suppl 130:37-41.

Lapidus L, Bengtsson C. Regional obesity as a health hazard in women - a prospective study.
Acta Med Scand 1988; Suppl 723:53-9.

Lapidus L, Bengtsson C. Riskfaktorer för kranskärlssjukdom och för tidig död hos kvinnor.
Läkartidningen 1987;84:2777-81.

Lapidus L, Bengtsson C. Socioeconomic factors and physical activity in relation to cardio­vascular disease and death. A 12 year follow up of participants in a population study of women in Gothenburg, Sweden.
Br Heart J 1986;55:295-301.

Lapidus L, Helgesson Ö, Merck C, Björntorp P. Adipose tissue distribution and female carcinomas. A 12-year follow-up of participants the population study of women in Gothenburg, Sweden.
Int J Obesity 1988;12:361-8.

Lapidus L, Lindstedt G, Lundberg P-A, Bengtsson C, Gredmark T. Concentrations of sex-hormone binding globulin and corticosteroid binding globulin in serum in relation to cardio­vascular risk factors and to 12-year incidence of cardiovascular disease and overall mortality in postmenopausal women.
Clin Chem 1986;32:146-52.

Lapidus L. Ischaemic heart disease, stroke and total mortality in women. Results from a prospective population study in Gothenburg, Sweden. Acta Med Scand 1986; Suppl 705.

Larsson B, Bengtsson C, Björntorp P, Lapidus L, Sjöström L, Svärdsudd K, Tibblin G, Wedel H, Welin L, Wilhelmsen L. Is abdominal body fat distribution a major explanation for the sex difference in the incidence of myocardial infarction? The study of men born in 1913 and the study of women, Göteborg, Sweden. Am J Epidemiol. 1992 Feb 1;135(3):266-73.

Larsson, Bo. Obesity: a population study of men, with special reference to development and consequences for the health. Thesis, University of Gothenburg, 1978.

Lawson D, Makoli A, Goodman A. Sibling configuration predicts individual and descendant socioeconomic success in a modern post-industrial society. PLoS One 2013;8(9):e73698. doi:10.1371/journal.pone.0073698

Leander K, Hallqvist J, Reuterwall C, Ahlbom A, de Faire U. Family history of coronary heart disease - a strong risk factor for myocardial infarction interacting with other cardiovascular risk factors. Epidemiology 2001 Mar;12:215-21.

Leander K, Wiman B, Hallqvist J, Falk G, de Faire U. The G-455A polymorphism of the fibrinogen Bbeta-gene relates to plasma fibrinogen in male cases, but does not interact with environmental factors in causing myocardial infarction in either men or women.
J Intern Med. 2002;252:332-41.

Leander K, Wiman B, Hallqvist J, Sten-Linder M, de Faire U. PAI-1 level and the PAI-1 4G/5G polymorphism in relation to risk of myocardial infarction. Results from the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Thromb Haemost 2003;89:1064-71.

Legrand H, Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S. A long-recommended but seldom-used method of analysis for fall injuries found a unique pattern of risk factors in the youngest-old. Aging Clin Exp Res. 2015 Aug;27(4):439-45. doi: 10.1007/s40520-014-0308-x. Epub 2015 Jan 14.
Läs fulltext

Leijon O, Mulder M. Prevalence of low back pain and concurrent psychological distress over a 16-year period. Occup Environ Med. 2009 Feb;66(2):137-9. doi: 10.1136/oem.2008.040337. Epub 2008 Nov 21.

Leijon O, Wahlström J, Mulder M. Prevalence of self-reported neck-shoulder-arm pain and concurrent low back pain or psychological distress: time-trends in a general population, 1990-2006. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Aug 1;34(17):1863-8. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181ab3397

Leineweber C, Westerlund H, Theorell T, Kivimäki M, Westerholm P, Alfredsson L. Covert coping with unfair treatment at work and risk of incident myocardial infarction and cardiac death among men: Prospective cohort study. J Epidemiol Community Health, 2011;65:420-425

Lennartsson J, Bengtsson C, Hallberg L, Lundgren BK, Tibblin E. Serum iron and trans­ferrin saturation in women with special reference to women with low transferrin saturation. The population study of women in Göteborg 1968-1969.
Scand J Haematol 1979;23:182-96.

Lennartsson J, Bengtsson C, Hallberg L, Tibblin E. Characteristics of anaemic women. The population study of women in Göteborg 1968-1969.
Scand J Haematol 1979;22:17-24.

Leon DA, Koupil I, Mann V, Tuvemo T, Lindmark G, Mohsen R, Byberg L, Lithell H. Fetal, developmental, and parental influences on childhood systolic blood pressure in 600 sib pairs: the Uppsala Family Study. Circulation 2005;112(22):3478-85. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.497610

Leong T, Zylberstein D, Graham I, Lissner L, Ward D, Fogarty J, Bengtsson C, Björkelund C, Thelle D, and for the Swedish-Irish-Norwegian Collaboration. Asymmetric dimethylarginine independently predicts fatal and nonfatal myocardial infarction and stroke in women: 24-year follow-up of the Population Study of Women in Gothenburg.
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28:961-7.

Lichtenstein P, Sullivan PF, Cnattingius S, Gatz M, Johansson S, Carlström E,
Björk C, Svartengren M, Wolk A, Klareskog L, de Faire U, Schalling M, Palmgren J,
Pedersen NL. The Swedish Twin Registry in the third millennium: an update. Twin
Res Hum Genet. 2006 Dec;9(6):875-82. PubMed PMID: 17254424.

Lilienthal Heitmann B, Lissner L, Sørensen TIA, Bengtsson C. Dietary fat intake and weight gain in women genetically predisposed for obesity.
Am J Clin Nutr 1995;61:1213-7.

Lilja M, Eliasson M, Stegmayr B, Olsson T, Soderberg S. Trends in obesity and its distribution: data from the Northern Sweden MONICA Survey, 1986-2004. Obesity (Silver Spring). 2008 May;16(5):1120-8.

Lilja M, Rolandsson O, Shaw JE, Pauvaday V, Cameron AJ, Tuomilehto J, Alberti KG, Zimmet PZ, Soderberg S. Higher leptin levels in Asian Indians than Creoles and Europids: a potential explanation for increased metabolic risk. Int J Obes (Lond). 2010 Feb 2.

Lind L, Elmståhl S, Bergman E, Englund M, Lindberg E, Michaelsson K, Nilsson PM, Sundström J. EpiHealth: a large population-based cohort study for investigation of gene-lifestyle interactions in the pathogenesis of common diseases. European Journal of Epidemiology, 2013 Feb;28(2):189-97
Läs fulltext

Lind L, Jakobsson S, Lithell H, Wengle B, Ljunghall S. Relation of serum calcium concentration to metabolic risk factors for cardiovascular disease. BMJ. 1988 Oct 15;297(6654):960-3.
Läs fulltext

Lindberg E, Carter N, Gislason T, Janson C. Role of snoring and daytime sleepiness in occupational accidents. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Dec 1;164(11):2031-5.
Läs fulltext

Lindberg E, Theorell-Haglöw J, Svensson M, Gislason T, Berne C, Janson C. Sleep apnea and glucose metabolism - a long-term follow-up in a community-based sample. Chest. 2012 Oct;142(4):935-42.
Läs fulltext

Lindberg T, Berglund J, Elmståhl S, Bohman D. Older individuals need for knowledge and follow up about their chronic Atrial Fibrillation, lifelong medical treatment and medical controls. Scand J Caring Sciences. 2017 in press.

Lindberg T, Bohman D, Elmståhl S, Jogréus C, Sanmartin Berglund J. Prevalence of unknown and untreated arrhythmias in an older outpatient population screened by wireless long-term recording ECG. Clinical Interventions in Aging 2016: 10; 11: 1083-90

Lindquist O, Bengtsson C, Hansson T, Jonsson R. Changes in bone mineral content of the axial skeleton in relation to aging and the menopause. Results from a longitudinal population study of women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Clin Lab Invest 1983;43:333-8.

Lindquist O, Bengtsson C, Hansson T, Roos B. Age at menopause and its relation to osteo­porosis.
Maturitas 1979;1:175-81.

Lindquist O, Bengtsson C, Hansson T, Roos B. Effect of age and menopause on osteoporosis.
Scand J Soc Med 1980; Suppl 14:80-4.

Lindquist O, Bengtsson C, Hansson T, Roos T. Bone mineral content in relation to age and menopause in middle-aged women.
Scand J Clin Lab Invest 1981;41:215-23.

Lindquist O, Bengtsson C, Lapidus L. Relationships between the menopause and risk factors for ischaemic heart disease.
Acta Obstet Gynecol Scand 1985; Suppl 130:43-7.

Lindquist O, Bengtsson C. Menopausal age in relation to smoking.
Acta Med Scand 1979;205:73-7.

Lindquist O, Bengtsson C. Serum lipids, arterial blood pressure and body weight in relation to the menopause: results from a population study of women in Göteborg, Sweden.
Scand J Clin Lab Invest 1980;40:629-36.

Lindquist O, Bengtsson C. The effect of smoking on menopausal age.
Maturtias 1979;1:171-3.

Lindquist O. Influence of the menopause on ischaemic heart disease and its risk factors and on bone mineral content. Results from a longitudinal study of women in Göteborg, Sweden. Thesis, University of Gothenburg, 1979.

Lindquist O. Intraindividual changes of blood pressure, serum lipids and body weight in relation to menstrual status. Results from a prospective population study of women in Göteborg, Sweden.
Prev Med 1982;11:162-72.

Lindquist O. Kvinnors hälsa. Menopausen - internmedicinska synpunkter.
Läkartidningen 1981;78:1440-1.

Lindqvist P, Andersson K, Sundh V, Lissner L, Björkelund C, Bengtsson C. Concurrent and separate effects of body mass index and waist-to-hip ratio on 24-year mortality in the Population Study of Women in Gothenburg: evidence of age-dependency. Eur J Epidemiol. 2006;21(11):789-94. Epub 2006 Nov 17.

Lindqvist P, Bengtsson C, Lissner L, Björkelund P. Cholesterol and triglyceride concentration as risk factors for myocardial infarction and death in women, with special reference to influence of age.
J Intern Med 2002;251:484-9.

Lindqvist, P. G., Epstein, E., & Olsson, H. (2009). Does an active sun exposure habit lower the risk of venous thrombotic events? A D-lightful hypothesis. In Journal of Thrombosis and Haemostasis (Vol. 7, Issue 4, pp. 605–610). https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2009.03312.x
DOI: 10.1111/j.1538-7836.2009.03312.x

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Landin-Olsson, M., Ingvar, C., Nielsen, K., Stenbeck, M., & Olsson, H. (n.d.). Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the Melanoma in Southern Sweden cohort. In Journal of Internal Medicine (Vol. 276, Issue 1, pp. 77–86). https://doi.org/10.1111/joim.12251
DOI: 10.1111/joim.12251

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Landin-Olsson, M., Åkerlund, M., & Olsson, H. (n.d.). Women with fair phenotypes seem to confer a survival advantage in a low UV milieu. A nested matched case control study. In PLoS ONE (No. e0228582; Vol. 15, Issue 1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228582
DOI: 10.1371/journal.pone.0228582

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Nielsen, K., Landin-Olsson, M., Ingvar, C., & Olsson, H. (n.d.). Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death : A competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. In Journal of Internal Medicine (Vol. 280, Issue 4, pp. 375–387). https://doi.org/10.1111/joim.12496
DOI: 10.1111/joim.12496

Lindqvist, P. G., Olsson, H., & Landin-Olsson, M. (2010). Are active sun exposure habits related to lowering risk of type 2 diabetes mellitus in women, a prospective cohort study? In Diabetes Research and Clinical Practice (Vol. 90, Issue 1, pp. 109–114). https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.06.007
DOI: 10.1016/j.diabres.2010.06.007

Lindqvist, P., Landin-Olsson, M., & Olsson, H. (n.d.). Low sun exposure habits is associated with a dose-dependent increased risk of hypertension: a report from the large MISS cohort. In Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (Vol. 20, Issue 2, pp. 285–292). https://doi.org/10.1007/s43630-021-00017-x
DOI: 10.1007/s43630-021-00017-x

Lindroos A-K, Lissner L, Mathiassen ME, Karlsson J, Sullivan M, Bengtsson C, Sjöström L. Dietary intake in relation to restrained eating, disinhibition, and hunger in obese and nonobese Swedish women.
Obes Res 1997;5:175-82.

Lindstedt G, Bengtsson C, Lapidus L, Nyström E. Hypergastrinemia - a risk factor for myocardial infarction?
Clin Chem 1985;31:585-90.

Lindstedt G, Lundberg P-A, Bengtsson C, Nyström E, Bjurstam N, Leman J, Rybo G. "Hyperprolactinemia" in healthy women.
Clin Chem 1984;30:165-6.

Lindstedt G, Lundberg P-A, Bengtsson C, Nyström E. Letter to the editor: On the diagnostic value of 'thyroid autoantibodies'.
Scand J Clin Lab Invest 1983;43:271-3.

Lindstedt G, Lundberg P-A, Lapidus L, Lundgren H, Bengtsson C, Björntorp P. Low sex-hormone-binding globulin concentration as independent risk factor for development of NIDDM. 12-yr follow-up of Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Diabetes 1991;40:123-8.

Lindstedt G, Runsteen D, Lundberg P-A, Bengtsson C, Lapidus L, Nyström E, Kilander AF. On the natural history of hypergastrinemia.
Clin Chem 1985;31:1135-40.

Lingfors H, Persson L-G, Lindström K, Bengtsson C, Lissner L. Effects of a global health and risk assessment tool for prevention of ischemic heart disease in an individual health dialogue compared with a community health strategy only results from the Live for Life health promotion programme. Prev Med 2009;48:20-4.

Linnersjö A, Hammar N, Gustavsson A, Reuterwall C. Recent time trends in acute myocardial infarction in Stockholm, Sweden. International Journal of Cardiology 2000;76:17-21.

Lissner L, Bengtsson C, Björkelund C, Wedel H. Physical activity levels and changes in relation to longevity. A prospective study of Swedish women. Am J Epidemiol 1996;143:54-62
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Lissner L, Bengtsson C, Hansson T. Bone mineral content in relation to lactation history in pre- and postmenopausal women.
Calcif Tissue Int 1991;48:319-25.

Lissner L, Bengtsson C, Lapidus L, Björkelund C. Smoking initiation and cessation in relation to body fat distribution based on data from a study of Swedish women.
Am J Public Health 1992;82:273-5.

Lissner L, Bengtsson C, Lapidus L, Kristjansson K, Wedel H. Fasting insulin in relation to subsequent blood pressure changes and hypertension in women.
Hypertension 1992;20:797-801.

Lissner L, Bengtsson C, Lapidus L, Larsson B, Bengtsson B, Brownell K. Body weight variability and mortality in the Gothenburg prospective studies of men and women.
In: Obesity in Europe 88. Björntorp P, Rössner S (eds). London: Libbey, 1989:51-6.

Lissner L, Björkelund C, Heitman BL, Seidell JC, Bengtsson C. Larger hip circumference independently predicts health and longevity in a Swedish female cohort.
Obes Res 2001;9:644-6.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Lissner L, Björkelund C, Heitmann BL, Lapidus L, Björntorp P, Bengtsson C. Secular increases in waist-hip ratio among Swedish women.
Int J Obes 1998;22:1116-20.

Lissner L, Heitmann B, Bengtsson C. Population studies of diet and obesity.
Br J Nutr 2000; Suppl 1:83:521-4.

Lissner L, Heitmann BL, Bengtsson C. Low-fat diets may prevent weight gain in sedentary women: prospective observations from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Obes Res 1997;5:43-8.

Lissner L, Helgesson Ö, Bengtsson C, Lapidus L, Hultén B, Branehög I, Holmberg E. Energy and macronutrient intake in relation to cancer incidence among Swedish women.
Eur J Clin Nutr 1992;46:501-7.

Lissner L, Karlsson C, Lindroos AK, Sjöström L, Carlsson B, Carlsson L, Bengtsson C. Birth weight, adulthood BMI, and subsequent weight gain in relation to leptin levels in Swedish women.
Obes Res 1999;7:150-4.

Lissner L, Lindroos A-K. Is dietary underreporting macronutrient-specific? (Letter to the Editor).
Eur J Clin Nutr 1994;48:453-4.

Lissner L, Sjöström L, Bengtsson C, Bouchard C, Larsson B. The natural history of obesity in an obese population and associations with metabolic aberrations.
Int J Obes 1994;18:441-7.

Lissner L, Skoog I, Andersson K, Beckman N, Sundh V, Waern M, Zylberstein DE, Bengtsson C, Bjorkelund C.
Participation bias in longitudinal studies: experience from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Prim Health Care. 2003 Dec;21(4):242-7.

Lundberg M, Diderichsen F, Hallqvist J for the SHEEP Study Group. Is the association between short stature and myocardial infarction explained by childhood exposures: a population-based case-referent study (SHEEP). Scand J Public Health 2002;30:249-58.

Lundberg P-A, Lindstedt G, Lapidus L, Bengtsson C. Serum sex-hormone binding globulin and mortality risk in postmenopausal women. Letter to the Editor.
Clin Chem 1985;31:654-6.

Lundblad D, Holmgren L, Jansson JH, Naslund U, Eliasson M. Gender differences in trends of acute myocardial infarction events: the Northern Sweden MONICA study 1985 - 2004. BMC Cardiovasc Disord. 2008;8:17.

Lundgren BK, Bengtsson C, Isaksson B, Steen B. Kostundersökningar på representativa grupper i olika åldrar i Göteborg.
Vår Föda 1979;9-10:551-5.

Lundgren BK, Bengtsson C, Steen B, Isaksson B. IV. Resursbehov vid epidemiologiska kost­undersökningar. Vilka resurser krävs för att genomföra en epidemiologisk kostundersökning? Behov av tid, pengar och personal.
Vår Föda 1982;34: Suppl 4:407-12.

Lundgren H, Bengtsson C, Blohmé G, Isaksson B, Lapidus L, Arvidsson Lenner R, Saaek A, Winther E. Dietary habits and incidence of noninsulin-dependent diabetes mellitus in a population study of women in Gothenburg, Sweden.
Am J Clin Nutr 1989;49:708-12.

Lundgren H, Bengtsson C, Blohmé G, Lapidus L, Sjöström L. Adiposity and adipose tissue distribution in relation to incidence of diabetes in women: results from a prospective popu­lation study in Gothenburg, Sweden.
Int J Obes 1989;13:413-23.

Lundgren H, Bengtsson C, Blohmé G, Lapidus L, Waldenström J. Fasting serum insulin concentration and early insulin response as risk determinants for developing diabetes.
Diabetic Med 1990;7:407-13.

Lundgren H. Diabetes type 2: results from a population study of women and from four primary health care centres with special reference to risk factors for diabetes. Thesis, University of Gothenburg, 1989.

Lundh C, Bengtsson C, Björkelund C. Generation shift in family vs. working conditions as most important influence of women's mood? The Prospective Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Prim Health Care 2004;22:101-5.

Luoto J Elmståhl S, Wollmer P, Pihlsgård M. Incidence of airflow limitation in subjects 65-100 years of age. Eur Respir J. 2016 Feb;47(2):461-72. doi: 10.1183/13993003.00635-2015. Epub 2015 Dec 17.
Läs fulltext

Löfqvist T, Burström B, Walander A, Ljung R. Inequalities in avoidable hospitalisation by area income and the role of individual characteristics: a population-based register study in Stockholm County, Sweden. BMJ Qual Saf. 2013 Sep 30. doi: 10.1136/bmjqs-2012-001715. [Epub ahead of print]

Lönn M, Mehlig K, Bengtsson C, Lissner L. Adipocyte size predicts incidence of type 2 diabetes in women. FASEB J. 2010; 24(1):326-31

MacCabe JH, Koupil I, Leon DA. Lifetime reproductive output over two generations in patients with psychosis and their unaffected siblings: The Uppsala 1915-1929 Birth Cohort Multigenerational Study. Psychological Medicine 2009;39(10):1667-76. doi: 10.1017/S0033291709005431

Magnusson PK, Almqvist C, Rahman I, Ganna A, Viktorin A, Walum H, Halldner L,
Lundström S, Ullén F, Långström N, Larsson H, Nyman A, Gumpert CH, Råstam M,
Anckarsäter H, Cnattingius S, Johannesson M, Ingelsson E, Klareskog L, de Faire
U, Pedersen NL, Lichtenstein P. The Swedish Twin Registry: establishment of a
biobank and other recent developments. Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):317-29.
doi: 10.1017/thg.2012.104. Epub 2012 Nov 9. PubMed PMID: 23137839.

Manjer J, Carlsson S, Elmståhl S, Gullberg B, Janzon L, Lindström M, Mattisson I, Berglund G. The Malmö Diet and Cancer Study: representativity, cancer incidence and mortality in participants and non-participants. Eur J Cancer Prev 2001;10:489-99.

Manjer J, Elmståhl S, Janzon L, Berglund G. Invitation to a population-based cohort study: differences between subjects recruited using various strategies. Scand J Public Health 2002;30:103-12.

Mann V, De Stavola BL, Leon DA. Separating within and between effects in family studies: an application to the study of blood pressure in children. Stat Med 2004; 23(17):2745-56.

Manor O, Koupil I. Birth weight of infants and mortality in their parents and grandparents: the Uppsala Birth Cohort Study. Int J Epidemiology 2010;9(5):1264-76. (DOI) 10.1093/ije/dyq046

Manskow US, Sigurdardottir S, Røe C, Andelic N, Skandsen T, Damsgård Elmståhl S, Anke A. Factors affecting caregiver burden one year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study. J Head Trauma Rehabilitation, 2014 Aug 12. [Epub ahead of print]

Maria Waller, Lauren Lissner, Dominique Hange, Valter Sund, Ann Blomstrand & Cecilia Björkelund. (2018). Socioeconomic disparities in physical activity among Swedish women and trends over time – the population study of women in Gothenburg. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36:4, 363-371. DOI: 10.1080/02813432.2018.1499599
DOI: 10.1080/02813432.2018.1499599

Marklund S, Bolin M, von Essen J. Can individual health differences be explained by workplace characteristics?-A multilevel analysis. Soc Sci Med. 2008 Feb;66(3):650-62.

McCormack V, dos Santos Silva I. Koupil I, Leon DA, Lithell H. Birth characteristics and adult cancer incidence: Swedish cohort of over 11,000 men and women. Int J Cancer 2005;115(4):611-617. doi:10.1002/ijc.20915

Mielke MM, Zandi PP, 'Shao H, Waern M, Östling S, Guo X, Björkelund C, Lissner L, Skoog I, Gustafson DR. The 32-year relationship between cholesterol and dementia from midlife to late life.
Neurology 2010:75(21):1888-95.

Mishra GD, Chiesa F, Goodman A, De Stavola B, Koupil I. Socio-economic position over the life course and all-cause, and circulatory diseases mortality at age 50-87 years: results from a Swedish birth cohort. Eur J Epidemiol 2013; 28(2):139-147 doi:10.1007/s10654-013-9777-z

Modig L, Torén K, Janson C, Järvholm B, Forsberg B. Vehicle exhausts outside the home and onset of asthma among adults. A prospective cohort study. Eur Respir J 2009; 33: 1258-1264
Läs fulltext

Modig S, Kristensson J, Ekwall AK, Hallberg IR, Midlöv P. Frail elderly patients in primary care--their medication knowledge and beliefs about prescribed medicines. Eur J Clin Pharmacol. 2009;65(2):151-5.

Modin B, Eriksson R, Vågerö D. Intergenerational continuity in school performance: Do grandparents matter? Eur Sociol Rev 2012. doi:10.1093/esr/jcs064

Modin B, Fritzell J. The long arm of the family: are parental and grandparental earnings related to young men's body mass index and cognitive ability? Int J Epidemiol 2009;38(3):733-44. doi: 10.1093/ije/dyp001

Modin B, Koupil I, Vågerö D. The impact of early twentieth century illegitimacy across three generations. Longevity and intergenerational health correlates. Soc Sci Med 2009;68(9):1633-40. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.02.019

Modin B, Vågerö D, Hallqvist J, Koupil I. The contribution of parental and grandparental childhood social disadvantage to circulatory disease diagnosis in young Swedish men. Soc Sci Med 2008;66(4):822-834. doi:10.1016/j.socscimed.2007.11.001

Molnár P, Stockfelt L, Barregard L, Sallsten G. Residential NOx exposure in a 35-year cohort study. Changes of exposure, and comparison with back extrapolation for historical exposure assessment. Atmospheric Environment 115 (2015) 62e69. doi:10.1016/j.atmosenv.2015.05.055.
Läs fulltext

Montnemery P, Elmståhl S. Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease with special reference to over- and underdiagnosis using spirometry. Book chapter, Primary Care, 2012, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights 2012 ISBN 979-953-307-556-2.
ISBN: 979-953-307-556-2

Månsdotter A, Fredlund P, Hallqvist J, Magnusson C. Who takes paternity leave? A cohort study on prior social and health characteristics among fathers in Stockholm. J Public Health Policy. 2010 Sep;31(3):324-41. doi: 10.1057/jphp.2010.24.

Månsson, T., Overton, M., Pihlsgård, M., & Elmståhl, S. (2019). Impaired kidney function is associated with lower cognitive function in the elder general population. Results from the Good Aging in Skåne (GÅS) cohort study. In BMC Geriatrics (No. 360; Vol. 19, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
DOI: 10.1186/s12877-019-1381-y

Möller J, Ahlbom A, Hulting J, de Faire U, Diderichsen F, Reuterwall C, Hallqvist J. Sexual activity as a trigger of myocardial infarction. A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Heart 2001;86:387-90.

Möller J, Hallqvist J, Diderichsen F, Theorell T, Reuterwall C, Ahlbom A. Do episodes of anger trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Psychosomatic Med 1999;61:842-9.

Möller J, Theorell T, de Faire U, Ahlbom A, Hallqvist J. Work-related stressful life events and the risk of myocardial infarction. Case-referent and case-crossover analyses in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). J Epidemiol Community Health. 2005 January; 59(1): 23-30.

Möller J. Case-crossover studies of the triggering of disease. Myocardial infarction and Ménière's disease. Stockholm: Karolinska Institutet 2003 (thesis).

Nilsson LA, Ryttinger L, Tibblin G. Distribution of the ABO, MN, Rh, Duffy and Kell blood groups in a random sample of Swedish men aged fifty. Acta Pathol Microbiol Scand 1966;68(1):117-22.

Nitsch D, Sandling JK, Byberg L, Larsson A, Tuvemo T, Syvänen AC, Koupil I, Leon DA. Fetal, developmental and parental influences on cystatin C in childhood: the Uppsala Family Study. Am J Kidney Dis 2011;57(6):863-72. doi: 10.1053/j.ajkd.2010.12.025

Noppa H, Andersson M, Bengtsson C, Bruce Å, Isaksson B. Body composition in middle-aged women with special reference to the correlation between body fat mass and anthropometric data. Am J Clin Nutr 1979;32:1388-95.

Noppa H, Andersson M, Bengtsson C, Bruce Å, Isaksson B. Longitudinal studies of anthro­pometric data and body composition. The population study of women in Göteborg, Sweden.
Am J Clin Nutr 1980;33:155-62.

Noppa H, Bengtsson C, Björntorp P, Smith U, Tibblin E. Overweight in women - metabolic aspects. The population study of women in Göteborg 1968-1969.
Acta Med Scand 1978;203:135-41.

Noppa H, Bengtsson C, Bruce Å, Steen B, Isaksson B. Data om koksaltintag och dess relation till hypertoni.
Vår Föda 1980;32:326-31.

Noppa H, Bengtsson C, Isaksson B, Smith U. Adipose tissue cellularity - metabolic aspects.
Acta Med Scand 1979;206:501-6.

Noppa H, Bengtsson C, Isaksson B, Smith U. Adipose tissue cellularity in adulthood and its relation to childhood obesity.
Int J Obes 1980;4:253-63.

Noppa H, Bengtsson C, Wedel H, Wilhelmsen L. Obesity in relation to morbidity and mor­tality from cardiovascular disease.
Am J Epidemiol 1980;6:682-92.

Noppa H, Bengtsson C. Obesity in relation to smoking. A cross-sectional and longitudinal study of women in Göteborg, Sweden.
Acta Med Scand 1978; Suppl 621:30.

Noppa H, Bengtsson C. Obesity in relation to smoking: a population study of women in Göteborg, Sweden.
Prev Med 1980;9:534-43.

Noppa H, Bengtsson C. Obesity in relation to socioeconomic status. A population study of women in Göteborg, Sweden.
J Epidemiol Comm Health 1980;34:139-42.

Noppa H, Hällström T. Weight gain in adulthood in relation to socioeconomic factors, mental illness and personality traits.
J Psychosom Res 1981;25:83-9.

Noppa H. Body weight change in relation to incidence of ischaemic heart disease and change in risk factors for ischaemic heart disease.
Am J Epidemiol 1980;111:693-704.

Noppa H. Obesity in relation to ischaemic heart disease and its risk factors. A population study of women. Thesis, University of Gothenburg, 1979.

Nordenstam G, Andersson B, Bengtsson C, Briles D, Scott G, Svanborg A, Svanborg Edén C. Age-related change in anti-carbohydrate antibody levels.
Am J Epidemiol 1989;129:89-96.

Nordin M, Knutsson A, Sundbom E, Åkerstedt T, Alfredsson L, Westerholm P. Low social support and coping strategies in the prediction of disturbed sleep: Main and interactive effects from the longitudinal WOLF study.

Nordin M, Knutsson A, Sundbom E, Åkerstedt T, Westerholm P, Alfredsson L. Low social support and vulnerability in the association with disturbed sleep. Longitudinal results from the WOLF study. Submitted to J Occup Health Psychology.

Norlund S, Reuterwall C, Hoog J, Lindahl B, Janlert U, Birgander LS. Burnout, working conditions and gender--results from the northern Sweden MONICA Study. BMC Public Health. 2010;10:326.

Nyberg A, Alfredsson L, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Kivimäki M. Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study. Occup Environ Med. 2009 Jan;66(1):51-5.

Nyberg ST, Heikkilä K, Fransson EI, Alfredsson L, De Bacquer D, Bjorner JB, Bonenfant S, Borritz M, Burr H, Casini A, Clays E, Dragano N, Erbel R, Geuskens GA, Goldberg M, Hooftman WE, Houtman IL, Jöckel KH, Kittel F, Knutsson A, Koskenvuo M, Leineweber C, Lunau T, Madsen IEH, Magnusson Hanson LL, Marmot MG, Nielsen ML, Nordin M, Oksanen T, Pentti J, Rugulies R, Siegrist J, Suominen S, Vahtera J, Virtanen M, Westerholm P, Westerlund H, Zins M, Ferrie JE, Theorell T, Steptoe A, Hamer M, Singh-Man

Nyström E, Bengtsson C, Lapidus L, Petersen K, Lindstedt G. Smoking - a risk factor for hypothyroidism.
J Endocrinol Invest 1993;16:129-31.

Nyström E, Bengtsson C, Lindquist O, Lindberg S, Lindstedt G, Lundberg P-A. Serum triiodo­thyronine and hyperthyroidism in a population sample of women.
Con Endocrinol 1984;20:31-42.

Nyström E, Bengtsson C, Lindquist O, Noppa H, Lindstedt G, Lundberg P-A. Thyroid disease and high concentration of serum thyrotropin in a population sample of women. A 4-year follow-up. Acta Med Scand 1981;210:39-46.

Nyström E, Bengtsson C, Lindstedt G, Lapidus L, Lindquist O, Waldenström J. Serum gamma-glutamyltransferase in a Swedish female population. Age-related reference intervals; morbidity and prognosis in cases with raised catalytic concentration.
Acta Med Scand 1988;224:79-84.

Nyström E, Bengtsson C, Lindstedt G, Lundberg P-A. The significance of raised S-TSH in a population of women.
Acta Endocrinol 1981; Suppl 243: Abstract No 342.

Nyström E, Bengtsson C, Lindstedt G., Lundberg P-A. Screening for thyroid disease.
Lancet 1981;1:927-8.

Nyström E, Lapidus L, Petersen K, Lindstedt G, Bengtsson C. Får man låg ämnesomsättning av att sluta röka?
Läkartidningen 1993;90:4307.

Nyström E, Leman J, Lundberg P-A, Lindquist O, Hansson T, Bengtsson C, Rybo G, Lindstedt G. Bone mineral content in normally menstruating women with hyperprolactinaemia.
Hormone Res 1988;29:214-7.

Nyström E, Lundberg P-A, Petersen K, Bengtsson C, Lindstedt G. Evidence for a slow tissue adaptation to circulating thyroxine in patients with chronic L-thyroxine treatment.
Clin Endocrinol 1989;31:143-50.

Ohlson, Lars-Olof. Diabetes mellitus in the Study of men born in 1913 and 1923. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Olin AC, Bake B, Torén K. Fraction of exhaled nitric oxide at 50 mL/s: reference values for adult lifelong never-smokers. Chest 2008; 133: 831-832

Olin AC, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Bake B, Toren K. Height, age, and atopy are associated with fraction of exhaled nitric oxide in a large adult general population sample. Chest 2006 Nov;130(5):1319-25.

Olin AC, Rosengren A, Thelle DS, Lissner L, Torén K. Increased fraction of exhaled nitric oxide predicts new-onset wheeze in a general population. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Feb 15;181(4):324-7.

Olsson R, Bliding Å, Jagenburg R, Lapidus L, Larsson B, Svärdsudd K, Wittboldt S. Gilbert's syndrome - does it exist? A study of the prevalence of symptoms in Gilbert's syndrome.
Acta Med Scand 1988;224:485-90.

Olsson, H., & Bladström, A. (2002). A cohort study of reproductive factors and family history of breast cancer in southern Sweden. In Breast Cancer Research and Treatment (Vol. 76, Issue 3, pp. 203–209). https://doi.org/10.1023/A:1020807619092
DOI: 10.1023/A:1020807619092

Paanalahti K, Holm LW, Magnusson C, Carroll L, Nordin M, Skillgate E. The sex-specific interrelationship between spinal pain and psychological distress across time in the general population. Results from the Stockholm Public Health Study. Spine J. 2013 Nov 19. pii: S1529-9430(13)01730-0. doi: 10.1016/j.spinee.2013.11.017. [Epub ahead of print]

Palmer M, Adami HO, Bergström R, Jakobsson S, Akerström G, Ljunghall S. Survival and renal function in untreated hypercalcaemia. Population-based cohort study with 14 years of follow-up. Lancet. 1987 Jan 10;1(8524):59-62.

Palmlöf L, Skillgate E, Alfredsson L, Vingård E, Magnusson C, Lundberg M, Holm LW. Does income matter for troublesome neck pain? A population-based study on risk and prognosis. J Epidemiol Community Health. 2012 Nov;66(11):1063-70. doi: 10.1136/jech-2011-200783. Epub 2012 Mar 12.

Persson C, Bengtsson C, Lapidus L, Rybo E, Thiringer G, Wedel H. Peak expiratory flow and risk of cardiovascular disease and death. A 12-year follow-up of participants in the Population Study of women in Gothenburg, Sweden.
Am J Epidemiol 1986;124:942-8.

Persson L-O, Karlsson J, Bengtsson C, Steen B, Sullivan M. The Swedish SF-36 Health Survey II. Evaluation of clinical validity: results from population studies of elderly and women in Gothenburg.
J Clin Epidemiol 1998;51:1095-103.

Peter R, Alfredsson L, Hammar N, Siegrist J, Theorell T, Westerholm P. High effort, low reward and cardiovascular risk factors in employed Swedish men and women: baseline results from the WOLF study. J Epidemiol Community Health 1998;52:540-547.

Peter R, Alfredsson L, Knutsson A, Siegrist J, Westerholm P. Does a stressful psychosocial work environment mediate the effects of shift work on cardiovascular risk factors? Scand J Work Environ Health 1999;25:376-381.

Peter R, Siegrist J, Hallqvist J, Reuterwall C, Theorell T & the SHEEP study group. Psychosocial work environment and myocardial infarction: improving the risk estimation by combining two alternative job stress models. J Epidemiol Community Health 2002; 56:294-300.

Petersen K, Bengtsson C, Lapidus L, Lindstedt G, Nyström E. Morbidity, mortality and quality of life for patients treated with levothyroxine.
Arch Intern Med 1990;150:2077-81.

Petersen K, Lindstedt G, Lundberg P-A, Bengtsson C, Lapidus L, Nyström E. Thyroid disease in middle-aged and elderly Swedish women: thyroid-related hormones, thyroid dysfunction and goitre in relation to age and smoking.
J Intern Med 1991;229:407-14.

Petersen K. Screening for thyroid disease in Swedish women. Thesis, University of Gothenburg, 1991.

Prospective Studies Collaboration (Bengtsson C, Björkelund C, Lissner L et al). Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies.
Lancet 2009;373:1083-96.

Prospective Studies Collaboration (Bengtsson C, Björkelund C, Lissner L et al). Cholesterol, diastolic blood pressure, and stroke: 13 000 strokes in 450 000 people in 45 prospective cohorts.
Lancet 1995;346:1647-53.

Prospective Studies Collaboration (Bengtsson C, et,al.). Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies.
Lancet 2002;360:1903-13.

Prospective Studies Collaboration. Collaborative overview ('meta-analysis') of prospective observational studies of the associations of usual blood pressure and usual cholesterol levels with common causes of death: protocol for the second cycle o the Prospective Studies Collaboration.
J Cardiovasc Risk 1999;6:315-20.

Prospective Studies Collaboration: (Bengtsson C, Björkelund C, Lissner L et al). Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55 000 vascular deaths.
Lancet 2007;370:1829-39.

Pálsson SP. Population studies on depression in the elderly. Prevalence incidence and relation to cognitive function and dementia. Thesis, University of Gothenburg, 2000.

Rafnsson V, Bengtsson C, Lennartsson J, Lindquist O, Noppa H, Tibblin E. Erythrocyte sedimentation rate in a population sample of women with special reference to its clinical and prognostic significance.
Acta Med Scand 1979;206:207-14.

Rafnsson V, Bengtsson C, Lurie M. Erythrocyte sedimentation rate in women with different manifestations of joint disease.
Scand J Rheumatol 1982;11:87-95.

Rafnsson V, Bengtsson C. Erythrocyte sedimentation rate and cardiovascular disease. Results from a population study of women in Göteborg, Sweden.
Atherosclerosis 1982;42:97-107.

Rafnsson V, Bengtsson C. Female sex hormones and the erythrocyte sedimentation rate. Results from a population study of women in Göteborg, Sweden.
Scand J Clin Lab Invest 1981;41:729-33.

Rafnsson V. Sänkan vid hälsoundersökningar.
Läkartidningen 1981;78:1431.

Rafnsson V. The erythrocyte sedimentation rate. Observations in a population sample of women and male and female patients. Thesis, University of Gothenburg, 1981.

Rai D, Kosidou K, Lundberg M, Araya R, Lewis G, Magnusson C. Psychological distress and risk of long-term disability: population-based longitudinal study. J Epidemiol Community Health. 2012 Jul;66(7):586-92. doi: 10.1136/jech.2010.119644. Epub 2011 Mar 21.

Rajaleid K, Hallqvist J, Koupil I. The effect of early life factors on 28 day case fatality after acute myocardial infarction. Scand J Public Health 2009;37(7):720-7. doi: 10.1177/1403494809344445

Rajaleid K, Manor O, Koupil I. Does the strength of the association between foetal growth rate and ischaemic heart disease mortality differ by social circumstances in early or later life? J Epidemiol Community Health 2008;62(5):e6. doi:10.1136/jech.2006.059147

Reuterwall C, Hallqvist J, Ahlbom A, de Faire U, Diderichsen F, Hogstedt C, Pershagen G, Theorell T, Wiman B, Wolk A, and the SHEEP study group. Higher relative but lower absolute risks of myocardial infarction in women than in men for some major risk factors in the SHEEP study. J Intern Med 1999;246:161-74.

Ringsberg K, Gerdhem P, Johansson J, Obrant KJ. Is there a relationship between balance, gait performance and muscular strength in 75-year-old women?. Age Ageing. 1999 May;28(3):289-93.

Risnes KR, Vatten LJ, Baker JL, Jameson K, Sovio U, Kajantie E, Osler M, Morley R, Jokela M, Painter RC, Sundh V, Jacobsen GW, Eriksson JG, Sørensen TI, Bracken MB. Birtweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol 2011;40(3):647-61. doi: 10.1093/ije/dyq267

Rodriguez-Martinez, A., Zhou, B., Mehlig, K., Bentham, J., Paciorek, C., Lissner, L., Carrillo-Larco, R., Bennett, J., Di Cesare, M., Taddei, C., Bixby, H., Stevens, G., Riley, L., Cowan, M., Savin, S., Danaei, G., Chirita-Emandi, A., Kengne, A., Khang, Y., … Zuziak, M. (2020). Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants. In Lancet (London, England) (Vol. 396, Issue 10261, pp. 1511–1524). DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31859-6. PMID: 33160572; PMCID: PMC7658740.
URN: urn:nbn:se:umu:diva-176617
DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31859-6

Romelsjö A, Branting M, Hallqvist J, Alfredsson L, Hammar N, Leifman A, Ahlbom A. Abstention, alcohol use and risk of myocardial infarction in men and women taking account of social support and working conditions- the SHEEP case-control study. Addiction 2003;98:1453-62.

Roos V, Elmståhl S, Ingelsson E, Sundström J, Ärnlöv J, Lind L. Metabolic syndrome development during ageing - with special reference to obesity without the metabolic syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2016, Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 27804110

Rosell MS, Hellénius ML, de Faire UH, Johansson GK. "Associations between diet and the metabolic syndrome vary with the validity of dietary intake data." , Am J Clin Nutr, 2003;78:84-90

Rosengren A, Dotevall A, Eriksson H, Wilhelmsen L. Optimal risk factors in the population: prognosis, prevalence, and secular trends; data from Goteborg population studies. Eur Heart J 2001;22:136-44.

Rosengren A, Dotevall A, Wilhelmsen L, Thelle D, Johansson S. Coffee and incidence of diabetes in Swedish women: a prospective 18-year follow-up study. J Intern Med. 2004 Jan;255(1):89-95.

Rosengren A, Eriksson H, Hansson PO, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Johansson S, Welin C, Welin L. Obesity and trends in cardiovascular risk factors over 40 years in Swedish men aged 50. J Intern Med. 2009 Sep;266(3):268-76. Epub 2009 Apr 7.

Rosengren A, Eriksson H, Larsson B, Svärdsudd K, Tibblin G, Welin L, Wilhelmsen L. Secular changes in cardiovascular risk factors over 30 years in Swedish men aged 50: the study of men born in 1913, 1923, 1933 and 1943. J Intern Med. 2000 Jan;247(1):111-8.

Rosengren A, Fredén M, Hansson PO, Wilhelmsen L, Wedel H, Eriksson H. Psychosocial factors and venous thromboembolism: a long-term follow-up study of Swedish men. J Thromb Haemost 2008;6:558-64.

Rosengren A, Orth-Gomér K, Wedel H, Wilhelmsen L. Stressful life events, social support, and mortality in men born in 1933. Br Med J 1993;307:1102-05.

Rosengren A, Skoog I, Gustafson D, Wilhelmsen L. Body mass index, other cardiovascular risk factors, and hospitalization for dementia. Arch Intern Med 2005;165:321-6.

Rosengren A, Tibblin G, Wilhelmsen L. Self-perceived psychological stress and incidence of coronary artery disease in middle-aged men. Am J Cardiol 1991;68:1171-5.

Rosengren A, Wilhelmsen L, Orth-Gomer K. Coronary disease in relation to social support and social class in Swedish men. A 15 year follow-up in the study of men born in 1933. Eur Heart J 2004;25:56-63.

Rosenlund M, Berglind N, Gustavsson A, Reuterwall C, Hallqvist J, Nyberg F, Pershagen G & the SHEEP study group. Environmental tobacco smoke and myocardial infarction among non-smokers in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Epidemiology 2001;12:558-64.

Rowshan RA, Bengtsson C, Lissner L, Lapidus L, Björkelund C. Thirty-six-year secular trends in sleep duration and sleep satisfaction, and associations with mental stress and socioeconomic factors - results of the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden.
J Sleep Res 2010:19(3):496-503.

Rudin, Rolf. Middle ear disease : a clinical and epidemiological study of otitis media and related factors in samples from the general population. Thesis, University of Gothenburg, 1987.

Rybo E, Bengtsson C, Hallberg L, Lindstedt G, Lundberg P-A. Serum ferritin concentration compared to other iron-store variables in the diagnosis of iron deficiency.
Scand J Haematol 1985; 34: Suppl 43:87-102.

Rybo E, Bengtsson C, Hallberg L, Odén A. Effect of iron supplementation to women with iron deficiency.
Scand J Haematol 1985; 34: Suppl 43:103-14.

Rybo E, Bengtsson C, Hallberg L. Iron status of 38-year-old women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Haematol 1985; 34: Suppl 43:41-56.

Rybo E, Bengtsson C, Hallberg L. The relative importance of various laboratory measurements in the diagnosis of iron deficiency.
Scand J Haematol 1985; 34: Suppl 43:57-75.

Rybo E, Bengtsson C. Sideroblast count and examination of bone marrow reticuloendothelial iron in the diagnosis of iron deficiency.
Scand J Haematol 1985; 34: Suppl 43:77-85.

Rybo E. Diagnosis of iron deficiency. Scand J Haematol 1985; Suppl 43.

Rödström K, Bengtsson C, Lissner L, Björkelund C. Pre-existing risk factor profiles in users and non-users of hormone replacement therapy: prospective cohort study in Gothenburg, Sweden. BMJ. 1999 Oct 2;319(7214):890-3.

Rödström K, Bengtsson C, Lissner L, Milsom I, Sundh V, Björkelund C. A longitudinal study of the treatment of hot flushes: the population study of women in Gothenburg during a quarter of a century.
Menopause 2002;9:156-61.

Rödström K. Epidemiological aspects of the menopause. Thesis, University of Gothenburg, 2003.

Rödström, K., Weman, L., Sandin, L., Hange, D., & Björkelund, C. (2020). Is it possible to investigate menopausal age? A comparative cross-sectional study of five cohorts between 1968 and 2017 from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden. In Menopause (New York, N.Y.) (Vol. 27, Issue 4, pp. 430–436). DOI: 10.1097/GME.0000000000001476 PMID: 31934948.
DOI: 10.1097/GME.0000000000001476

Röström K, Bengtsson C, Lissner L, Björkelund C. Reproducibility of self-reported menopause age at the 24-year follow-up of a population study of women in Göteborg, Sweden.
Menopause 2005;12:275-80.

Samuelson G et al. Food habits and energy and nutrient intake in Swedish adolescents approaching the year 2000. Acta Paediatr Suppl. 1996 Sep;415:1-19.

Samuelsson S. Life events and mental disorder in an urban female population. Acta Psychiatr Scand 1982; Suppl 299.

Sandin-Wranker L, Rennemark M, Elmståhl S, Berglund J. The influence of personality traits on perception of pain in older adults - Findings from the Swedish National Study on Aging and Care - Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2015;7:3-8

Schaufelberger M, Rosengren A. Heart failure in different occupational classes in Sweden. Eur Heart J 2007;28:212-8.

Schult A, Eriksson H, Wallerstedt S, Kaczynski J. Overweight and hypertriglyceridemia are risk factors for liver cirrhosis in middle-aged Swedish men. Scand J Gastroenterol. 2011 Jun 46; (6):738-44.

Shafazand M, Schaufelberger M, Lappas G, Swedberg K, Rosengren A. Survival trends in men and women with heart failure of ischaemic and non-ischaemic origin: data for the period 1987-2003 from the Swedish Hospital Discharge Registry. Eur Heart J 2009;30:671-8

Sigurdsson J, Bengtsson C. Prevalence and management of arterial hypertension in a population sample of Swedish women.
Scand J Soc Med 1981;9:41-7.

Sigurdsson J, Bengtsson C. Urinary findings and renal function in hypertensive and normo­tensive women.
Acta Med Scand 1980; Suppl 646:51-3.

Sigurdsson JA, Bengtsson C, Lapidus L, Lindquist O, Rafnsson V. Morbidity and mortality in relation to blood pressure and antihypertensive treatment.
Acta Med Scand 1984;215:313-22.

Sigurdsson JA, Bengtsson C, Lindquist O, Lurie M, Noppa H, Nyström E, Tibblin E. Metabolic effects caused by diuretics and ß-blockers. A longitudinal population study of women during 12 years.
Læknablaðið 1982; Suppl 15;17.

Sigurdsson JA, Bengtsson C, Tibblin E, Wojciechowski J. Prevalence of secondary hyper­tension in a population sample of Swedish women.
Eur Heart J 1983;4:424-33.

Sigurdsson JA, Bengtsson C. Symptoms and signs in relation to blood pressure and anti­hypertensive treatment.
Acta Med Scand 1983;213:183-90.

Sigurdsson JA. High blood pressure in women. A cross-sectional and a longitudinal follow-up study. Acta Med Scand 1983;213: Suppl 669.

Silva I dos S, De Stavola B, McCormack V, Collaborative Group on Pre-Natal Risk Factors and Subsequent Risk of Breast Cancer (Koupil I was a member of the group). Birth size and breast cancer risk: re-analysis of individual participant data from 32 studies. PLoS Medicine 2008;5(9):1372-86. doi: 10.1371/journal.pmed.0050193

Silverbåge Carlsson, Gudrun. Epidemiology of injuries with special regard to head injuries : a study of three male populations. Thesis, University of Gothenburg, 1986.

Silverwook RJ, De Stavola BL, Cole TJ, Leon DA. BMI peak in infancy as a predictor for later BMI in the Uppsala Family Study. Int J Obes 2009;33(8):929-37. doi: 10.1038/ijo.2009.108

Sjögren B, Wang Z, Larsson B-M, Larsson K, Larsson PH, Westerholm P. Increase in interleukin-6 and fibrinogen in peripheral blood after swine dust inhalation. Scand J Work Environ Health 1999;25:39-41

Sjöström L, Larsson B, Backman L, Bengtsson C, Bouchard C, Dahlgren S, Hallgren P, Jonsson E, Karlsson J, Lapidus L, Lindroos A-K, Lindstedt S, Lissner L, Narbro K, Näslund I, Olbe L, Sullivan M, Sylvan A, Wedel H, Ågren G. Swedish obese subjects (SOS). Recruitment for an intervention study and a selected description of the obese state.
Int J Obes 1992;16:465-79.

Skillgate E, Magnusson C, Lundberg M, Hallqvist J. The age- and sex-specific occurrence of bothersome neck pain in the general population--results from the Stockholm public health cohort. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Sep 24;13:185. doi: 10.1186/1471-2474-13-185.

Sovio U, Dibden A, Koupil I. Social determinants of infant mortality in a historical Swedish cohort. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2012;26(5):408-20. doi:10.1111/j.1365-3016.2012.01302.x

Sovio U, Jones R, Dos Santos Silva I, Koupil I. Birth size and survival in breast cacner patients from the Uppsala Birth Cohort Study. Cancer Causes Control 2013;24(9):1643-1651 doi:10.1007/s10552-013-0238-5

Stenberg B, Meding B, Svensson A. Dermatology in public health--a model for surveillance of common skin diseases. Scand J Public Health. 2010 Jun;38(4):368-74. doi: 10.1177/1403494810364557. Epub 2010 Mar 12.

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Accidental falls, health-related quality of life and life satisfaction: A prospective study of the general elderly population. Arch Gerontol Geriatr. 2014 Jan-Feb;58(1):95-100. doi: 10.1016/j.archger.2013.07.006. Epub 2013 Aug 8.
Läs fulltext

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Both deterioration and improvement in activities of daily living are related to falls: A 6-year follow-up of the general elderly population study 'Good Aging in Skane' (GAS-SNAC). Clin Interv Aging. 2014 Oct 28;9:1839-46.
DOI: 10.2147/CIA.S70075

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Falls in the general elderly population: A 3- and 6-year follow-up of risk factors using data from the longitudinal population study ‘Good Aging in Skåne’" BMC Geriatr. 2013 Aug 7;13(1):81. [Epub ahead of print] MID: 23919320
Läs fulltext

Stenhagen M, Nordell E, Elmståhl S. Falls in elderly people: a multifactorial analysis of risk markers using data from the Swedish general population study 'Good Ageing in Skåne'. Aging Clin Exp Res. 2013 Apr;25(1):59-67. doi: 10.1007/s40520-013-0015-z. Epub 2013 Feb 21.
Läs fulltext

Stenman A, Wennström A, Ahlqwist A, Bengtsson C, Björkelund C, Lissner L, Hakeberg M. Association between periodontal disease and ischemic heart disease among Swedish women. A cross-sectional study.
Acta Odontol Scand 2009;67:193-9.

Stenman U, Ahlqwist M, Björkelund C, Hakeberg M. Oral health-related quality of life - associations with oral health and conditions in Swedish 70-year-old individuals.
Gerodontolgoy 2011 (epub ahead of print)

Sterner G, Elmståhl S, Frid A. Metformin treatment, renal function and lactic acidosis. A population based study. British J Diabetes Vascular Disease, 2012;12:227-231.

Stjärne MK, Ponce de Leon A, Hallqvist J for the SHEEP Study Group. Contextual effects of social fragmentation and material deprivation on risk of myocardial infarction - Results from the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP). Int. J. Epidemiol. (2004) 33 (4): 732-741.

Stockfelt L, Andersson EM, Molnár P, Rosengren A, Wilhelmsen L, Sallsten G, Barregard L. Long term effects of residential NOx exposure on total and cause-specific mortality and incidence of myocardial infarction in a Swedish cohort. EnvironmentalResearch142(2015)197-206. doi:10.1016/j.envres.2015.06.045
Läs fulltext

Strandhagen E, Berg C, Lissner L, Nunez L, Rosengren A, Torén K, Thelle DS. Selection bias in a population study with registry linkage - potential effect on social gradient in cardiovascular risk. Eur J Epidemiol. 2010 Mar;25(3):163-72
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Sullivan M, Karlsson J, Bengtsson C, Furunes B, Lapidus L, Lissner L. "The Göteborg Quality of Life Instrument" - A psychometric evaluation of assessments of symptoms and well-being among women in a general population.
Scand J Prim Health Care 1993;11:267-75.
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Sullivan M, Karlsson J, Bengtsson C, Steen B. Health-related quality of life in Swedish populations: Validation of the SF-36 health survey.
Quality of Life Res 1994;3:95.

Sundh V, Hange D, Ahlqwist M, Hakeberg M, Lissner L, Jonasson G. FRAX and mandibular sparse trabeculation as fracture predictors: a longitudinal study from 1980 to 2002. Eur J Oral Sci. 2017 Apr;125(2):135-140. doi: 10.1111/eos.12341. PMID: 28263008.
DOI: 10.1111/eos.12341

Svanborg A, Bengtsson C, Lindquist O, Roupe S, Steen B. Plasma lipid changes in the female aging and the menopause. Results from three population studies. Clin Chim Acta 1977;79:299-307.

Svensjö S, Björck M, Gürtelschmid M, Djavani Gidlund K, Hellberg A, Wanhainen A. Low prevalence of abdominal aortic aneurysm among 65-year-old Swedish men indicates a change in the epidemiology of the disease. Circulation. 2011 Sep 6;124(10):1118-23. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.030379. Epub 2011 Aug 15.
Läs fulltext

Svensjö S, Björck M, Wanhainen A. Editor's choice: five-year outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm at 65 years of age: a population-based cohort study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Jan;47(1):37-44. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.10.007. Epub 2013 Oct 23.
Läs fulltext

Svensson PA, Englund MC, Snackestrand MS, Hagg DA, Ohlsson BG, Stemme V, Mattsson Hulten L, Thelle DS, Fagerberg B, Wiklund O, Carlsson LM, Carlsson B.
Regulation and splicing of scavenger receptor class B type I in human macrophages and atherosclerotic plaques. BMC Cardiovasc Disord. 2005 Aug 25;5(1):25 [Epub ahead of print]

Svärdsudd K. High Blood Presure. A longitudinal population study of men born in 1913 with special reference to development and consequences for health. Thesis. Göteborg, Sweden,1978.

Svärdsudd, Kurt. High blood pressure : a longitudinal population study of men born in 1913, with special reference to development and consequences for health. Thesis, University of Gothenburg, 1978.

Szanto O, Montnemery P, Elmståhl S. Prevalence of airway obstruction in the elderly: results from a cross-sectional spirometric study of nine age cohorts between the ages of 60 and 93 years. Prim Care Respir J. 2010 Sep;19(3):231-6. .
Läs fulltext

The Emerging Risk Factors Collaboration: (Bengtsson C, Björkelund C, Lissner L et al). Lipoprotein(a) concentration and the risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality.
JAMA 2009;302:413-23.

The expression of NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase 1 is high in human adipose tissue, reduced by weight loss, and correlates with adiposity, insulin sensitivity, and markers of liver dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2346-2352

Theorell T, Alfredsson L, Westerholm P, Falck B. Coping with unfair treatment at work - what is the relationship between coping and hypertension in middle-aged men and women?An epidemiological study of working men and women in Stockholm (the WOLF-study). Psychother Psychosom 2000;69:86-94.

Theorell T, Hasselhorn H-M. On cross-sectional questionnaire studies of relationships between psychosocial conditions of work and health - are they reliable? Int. Arch Occup Environm Health (2005) 78:517-522 (Editorial).

Theorell T, Oxenstierna G, Westerlund H, Ferrie J, Hagberg J, Alfredsson L. Downsizing of staff is associated with lowered medically certified sick leave in female employees. Occup Environ Med. 2003:60:e9.

Theorell T, Tsutsumi A, Hallqvist J, Reuterwall C, Freedlund P, Emlund N, Johnson J.
Decision latitude, job strain and myocardial infarction. A study of working men in Stockholm (Stockholm Heart Epidemiology Program, SHEEP). Am J Publ Health 1998;382-388.

Theorell T, Westerlund H, Ahlberg-Hultén G, Hertting A, WOLF study group. Krav och kontroll i magra organisationer. - en diskussion med rekommendationer inför framtida forskning baserad på analyser av data från 5620 anställda i olika företag åren 1992-1995 i WOLF-studien samt av indikatorer på arbetsmiljöförändringar för vårdpersonal i MUSIC Norrtälje-studien.kholm. RALF:s konferens om magra organisationer. Stockholm 1999.

Theorell T, Westerlund H, Alfredsson L, Oxenstierna G. Coping with critical life events and lack of control - the exertion of control. Psychoneuroendocrinology. 2005:30:1027-1032.

Theorell-Haglöw J, Berne C, Janson C, Sahlin C, Lindberg E. Associations between short sleep duration and central obesity in women. Sleep. 2010 May;33(5):593-8.
Läs fulltext

Thorvaldsen P, Asplund K, Kuulasmaa K, Rajakangas AM, Schroll M. Stroke incidence, case fatality, and mortality in the WHO MONICA project. World Health Organization Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Stroke. 1995 Mar;26(3):361-7.

Tibblin E, Bengtsson C, Hallberg L, Lennartsson J. Haemoglobin concentration and peripheral blood cell counts in women. The population study of women in Göteborg 1968-1969.
Scand J Haematol 1979;22:6-16.

Tibblin E, Bengtsson C. Prevalence and diagnostic process of iron deficiency in a popula­tion sample of 38-year-old women.
Inserm 1983;113:55-8.

Tibblin G, Aurell E, Hjortzberg-Nordlund H, Paulin S, Risholm L, Sanne H, Wilhelmsen L, Werkoe L. A general health-examination of a random sample of 50-year-old men in Goeteborg. Acta Med Scand 1965;177:739-49.

Tibblin G, Bengtsson C, Furunes B, Lapidus L. Symptoms by age and sex. The population studies of men and women in Gothenburg, Sweden.
Scand J Prim Health Care 1990;8:9-17.

Tibblin G, Bengtsson C. Hypertensionsbehandling på populationsbasis.
Nordisk Medicin 1970;83:603.

Tibblin G, Bergentz SE, Bjure J, Wilhelmsen L. Hematocrit, plasma protein, plasma volume, and viscosity in early hypertensive disease. Am Heart J 1966;72:165-76.

Tibblin G, Vikgren P.Urine osmolality in a population study of hypertension. Bull World Health Organ 1964;31:345-8.

Tibblin G. A population study of 50-year-old men. An analysis of the non-participation group.Acta Med Scand 1965;178:453-9.

Tibblin G. High blood pressure in men aged 50. A population study of men born in 1913.Acta Med Scand Suppl 1967;470:1-84.

Tibblin G. [Patient material and population studies. Problems of methodology]. Lakartidningen 1966;63:2267-71.

Tibblin G. [Ulcers. 3. The frequency of ulcers among 50-year-old men]. Lakartidningen 1966;63(50):4825-6.

Titus-Ernstoff L, Thörn M, Tosteson T, Brahme E, Yuen J, Baron J, et al. The accuracy of skin self-examination for atypical nevi.
Epidemiology 1996 Nov;7(6):619-23.

Tsutsumi A, Iwata N, Watanabe N, de Jonge J, Pikhart H, Fernández-López JA, Xu L, Peter R, Knutsson A, Niedhammer I, Kawakami N, Siegrist J. Application of item response theory to achieve cross- cultural comparability of occupational stress measurement. Int J Methods Psychiatr Res. 2009 Feb
4;18(1):58-67.

Tsutsumi A, Theorell T, Hallqvist J, Reuterwall C, de Faire U. The association between job characteristics and plasma fibrinogen in referents of the SHEEP study. J Epidemiol Commun Health 1999:53:348-54.

Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa K, Amouyel P, Arveiler D, Rajakangas AM, Pajak A. Myocardial infarction and coronary deaths in the World Health Organization MONICA Project. Registration procedures, event rates, and case-fatality rates in 38 populations from 21 countries in four continents. Circulation. 1994 Jul;90(1):583-612.

Van Guelpen B, Hultdin J, Johansson I, Witthoft C, Weinehall L, Eliasson M, Hallmans G, Palmqvist R, Jansson JH, Winkvist A. Plasma folate and total homocysteine levels are associated with the risk of myocardial infarction, independently of each other and of renal function. J Intern Med. 2009 Feb 27.

Waaler HT, Jensen G, Schnohr P, Pietinen P, Nissinen A, Larsson B, Bengtsson C. Body mass index in the Scandinavian countries.
Scand J Soc Med 1987;15:205-9.

Wahlström L, Michélsen H, Schulman A, Backheden M. Psychological distress and sick leave in Swedish survivors of the 2004 tsunami: a comparison with a population sample. J Nerv Ment Dis. 2009 Dec;197(12):918-22. doi: 10.1097/NMD.0b013e3181c29a60.

Wallentin Guron C, Bech-Hanssen O, Wikh R, Rosengren A, Hartford M, Caidahl K. The E/e filling index and right ventricular pressure in relation to applied international Doppler recommendations of left ventricular filling assessment. Eur J Echocardiogr. 2005 Dec;6(6):419-28.

Wallentin Guron C, Hartford M, Rosengren A, Thelle D, Wallentin I, Caidahl K. Usefulness of atrial size inequality as an indicator of abnormal left ventricular filling. Am J Cardiol. 2005 Jun 15;95(12):1448-52.

Warensjo E, Jansson JH, Cederholm T, Boman K, Eliasson M, Hallmans G, Johansson I, Sjogren P. Biomarkers of milk fat and the risk of myocardial infarction in men and women: a prospective, matched case-control study. Am J Clin Nutr. 2010 Jul;92(1):194-202.

Weedon MN, Frayling TM, Shields B, Knight B, Turner T, Metcalf BS, Voss L, Wilkin TJ, McCarthy A, Ben-Shlomo Y, Davey Smith G, Ring S, Jones R, Golding J, Byberg L, Mann V, Axelsson T, Syvänen AC, Leon D, Hattersley AT. Genetic regulation of birth weight and fasting glucose by a common polymorphism in the islet cell promoter of the glucokinase gene. Diabetes 2005;54(2):576-81. doi: 10.2337/diabetes.54.2.576

Welin L Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Larsson B, Tibblin G.Increasing Mortality from Coronary Heart Disease among Males in Sweden. Cardiology 1985;72:75-80.

Welin L, Larsson B, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Tibblin G. Why is the incidence of ischaemic heart disease in Sweden increasing?: study of men born in 1913 and 1923. Lancet. 1983 May 14;1(8333):1087-9.

Welin, Lennart. Family study on ischaemic heart disease and its risk factors: the study of men born in 1913 and 1923. Thesis, University of Gothenburg, 1978.

Werner K, Elmståhl S, Christensson A, Pihlsgård M. Male sex and vascular risk factors affect cystatin-C derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease. Age and Ageing, 2014; 43 (3): 411-7.
Läs fulltext

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.

Westerlund H, Theorell T, Alfredsson L. Organisational instability and cardiovascular risk factors in white-collar employees. An analysis of correlates of structural instability of workplace organisation on risk factors for coronary heart disease in a sample of 3,904 white collar employees in the
Stockholm region. Eur J Publ Health 2004;14:37-42.

Wilhelmsen L, Bengtsson C, Elmfeldt D, Vedin A, Wilhelmsson C, Tibblin G, Lindquist O, Wedel H. Multiple risk prediction of myocardial infarction in women as compared with men.
Br Heart J 1977;39:1179-85.

Wilhelmsen L, Berglund G, Elmfeldt D, et al. The multifactor primary prevention trial in Göteborg, Sweden. Eur Heart J 1986;7:279-88.

Wilhelmsen L, Johansson S, Rosengren A, Wallin I, Dotevall A, Lappas G. Risk factors for cardiovascular disease during the period 1985-1995 in Göteborg, Sweden. The GOT-MONICA Project. J Intern Med. 1997 Sep;242(3):199-211.

Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Eriksson H, Rosengren A, Hansson PO, Welin C, Odén A, Welin L. Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden. J Intern Med. 2011 Apr;269(4):441-51.

Wilhelmsen L, Tibbling G. Tobacco smoking in fifty-year-old men. I. Respiratory symptoms and ventilatory function tests. Scand J Respir Dis 1966;47(2):121-30

Wilhelmsen L, Wedel H, Tibblin G. Multivariate analysis of risk factors for coronary heart disease. Circulation 1973;48:950-958.

Wilhelmsen L, Welin L, Svärdsudd K, Wedel H, Eriksson H, Hansson PO, Rosengren A. Secular changes in cardiovascular risk factors and attack rate of myocardial infarction among men aged 50 in Gothenburg, Sweden. Accurate prediction using risk models. J Intern Med. 2008 Jun;263(6):636-43. Epub 2008 Feb 20.

Wiman B, Reuterwall C, Hallqvist J, Andersson T, Ahlbom A, de Faire U. Increased plasma levels of tPA/PAI-1 complex, a novel risk marker for recurrent myocardial infarction in the SHEEP study. Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology 2000;20:2019-23.

Wimo A, Elmståhl S, Fratiglioni L, Sjölund BM, Sköldunger A, Fagerström C, Berglund J, Lagergren M Formal and Informal Care of Community-Living Older People: A Population-Based Study from the Swedish National Study on Aging and Care. J Nutr Health Aging. 2017;21(1):17-24. doi: 10.1007/s12603-016-0747-5.
Läs fulltext

Winnersjö R, Ponce de Leon A, Soares JF, Macassa G. Violence and self-reported health: does individual socioeconomic position matter? J Inj Violence Res. 2012 Jul;4(2):87-95. doi: 10.5249/jivr.v4i2.122. Epub 2011 May 5.

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. A 9-year follow-up of women and men reporting pain: Results from the Swedish National Study of Aging and Care - Blekinge (accepted), 2016

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. Relationship between pain and Quality of Life-Findings from the Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2014;5:270-275.

Wranker, L. S., Elmståhl, S., & Ekström, H. (2018). Pain and alcohol : A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study. In Scandinavian Journal of Pain (Vol. 18, Issue 4, pp. 611–620). https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0064
DOI: 10.1515/sjpain-2018-0064

Yang F, Trolle Lagerros Y, Bellocco R, Adami HO, Fang F, Pedersen NL, Wirdefeldt K. Physical activity and risk of Parkinson's disease in the Swedish National March Cohort. Brain. 2015 Feb;138(Pt 2):269-75. doi: 10.1093/brain/awu323. Epub 2014 Nov 18.
Läs fulltext

Zhou, B., Carrillo-Larco, R., Danaei, G., Lissner, L., Paciorek, C., Stevens, G., Gregg, E., Bennett, J., Solomon, B., Singleton, R., Mehlig, K., Lind, L., Lhoste, V., Cowan, M., Savin, S., Woodward, M., Balanova, Y., Cifkova, R., Damasceno, A., … Cisneros, J. (2021). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. In Lancet (London, England) (Vol. 398, Issue 10304, pp. 957–980). doi: 10.1016/S0140-6736(21)01330-1. Epub 2021 Aug 24. Erratum in: Lancet. 2022 Feb 5;399(10324):520. PMID: 34450083; PMCID: PMC8446938.
URN: urn:nbn:se:umu:diva-188974
DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01330-1

Zylberstein DE, Lissner L, Björkelund C, Mehlig K, Thelle DS, Gustafson D, Ostling S, Waern M, Guo X, Skoog I. Midlife homocysteine and late-life dementia in women. A prospective population study.
Neurobiol Aging 2009 doi:10.1016/j.neurobiolaging.2009.02.024

Zylberstein, D. Homocystein and vascular morbidity and dementia in women. A prospective population study. Thesis, University of Gothenburg, 2009.

de Faire U, Su J, Hua X, Frostegård A, Halldin M, Hellenius ML, Wikström M, Dahlbom I, Grönlund H, Frostegård J. Low levels of IgM antibodies to phosphorylcholine predict cardiovascular disease in 60-year old men: effects on uptake of oxidized LDL in macrophages as a potential mechanism. J Autoimmun. 2010 Mar;34(2):73-9.

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Mental fatigue, work and sleep. J Psychosom Res. 2004:57:427-433.

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Sleep disturbances, work stress, and work hours. A cross-sectional study. J Psychosom Res 2002;53:741-748.

Åkerstedt T, Knutsson A, Westerholm P, Theorell T, Alfredsson L, Kecklund G. Work organisation and unintentional sleep: results from the WOLF study. Occup Environ Med 2002;59:595-600.
Swepub | Till lärosätets (miun) databas

Åkerstedt T, Nordin M, Alfredsson L , Westerholm P, Kecklund, G. Predicting changes in sleep complaints from baseline values and changes in work demands, work control, and work preoccupation - The WOLF-project. Sleep Medicine 2012;13(1):73-80.

Åkerstedt T., Nordin M., Alfredsson L., Westerholm P., Kecklund G. Sleep and sleepiness: impact of entering or leaving shiftwork - a prospective study. Chronobiology International, 2010, 27, 987-96.

Visa mer.. (664)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

50-åringar i Göteborg - 1913 och 1923 års män, undersökning 1980

50-åringar i Göteborg - 1913 och 1923 års män, undersökning 1988

50-åringar i Göteborg - 1913 års män

50-åringar i Göteborg - 1913 års män och deras söner samt 1923 och 1943 års män, undersökning 1993

50-åringar i Göteborg - 1913 års män och deras söner samt 1923 års män, undersökning 1973

50-åringar i Göteborg - 1913 års män, undersökning 1963

50-åringar i Göteborg - 1913 års män, undersökning 1967

50-åringar i Göteborg - 1913 års mäns söner

50-åringar i Göteborg - 1923 års män

50-åringar i Göteborg - 1933 års män

50-åringar i Göteborg - 1933 års män, undersökning 1983

50-åringar i Göteborg - 1933 års män, undersökning 1991

50-åringar i Göteborg - 1943 års män

50-åringar i Göteborg - 1943 års män och 1953 års män och kvinnor, undersökning 2004

50-åringar i Göteborg - 1953 års kvinnor

50-åringar i Göteborg - 1953 års män

60-årskohorten

BEDA-undersökningen 1980

BEDA-undersökningen 1997

EpiHealth

Hjärtvänliga Västmanland - Gränslös Hälsa

Intergene - Levnadsvanor och hälsa

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 1997

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2008 hälsa

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2009 livsstil

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2019 hälsa

Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2019 livsstil

Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 1991

Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 2003

LSH studien Livsvillkor, Stress och Hälsa: Kohort 1

LSH studien Livsvillkor, Stress och Hälsa: Kohort 2

LifeGene

MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige - DNA

MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige - enkät

MONICA-studien i Göteborg

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1986

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1990

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1994

MONICA-undersökningen i norra Sverige 1999

MONICA-undersökningen i norra Sverige 2004

MONICA-undersökningen i norra Sverige 2009

MONICA-undersökningen i norra Sverige 2014

MONICA-undersökningen i norra Sverige: hjärtinfarktregister

MONICA-undersökningen i norra Sverige: strokeregister

Malmö Kost Cancer

Malmö Offspring Study - Malmö Familjestudie

Malmö kvinnors bentäthet - 10-års uppföljning

Malmö kvinnors bentäthet - 5-års uppföljning

Malmö kvinnors bentäthet - baslinjeundersökning

Mammarkohorten

Maximal benmassa hos unga kvinnor: 10-års uppföljning

Maximal benmassa hos unga kvinnor: baslinjeundersökning

NSHDS-VIP

PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors

Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg (Kvinnoundersökningen, KVUS) - undersökning 1968

Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg (Kvinnoundersökningen, KVUS) - undersökning 1974

Primärpreventiva studien 1970-1973

Primärpreventiva studien 1974-1977

Primärpreventiva studien 1980-1983

Projekt X-69

Respiratory Health In Northern Europe

Riksmarschkohorten

SHEEP - Stockholm Heart Epidemiology Program

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Baslinjeundersökning

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2003-2006

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2014-2017

Stockholms läns folkhälsokohort

Svenska Tvillingregistret

Svenska mammografikohorten (SMC) 1987

Svenska mammografikohorten (SMC) 1997

Svenska mammografikohorten (SMC) 2008 hälsa

Svenska mammografikohorten (SMC) 2009 livsstil

Svenska mammografikohorten (SMC) 2019 hälsa

Svenska mammografikohorten (SMC) 2019 livsstil

Sömn och Hälsa hos kvinnor

Sömn och hälsa hos män

The Swedish National study on Aging and Care in Skåne (SNAC-S) - GÅS

Uppsala Abdominalt Aorta Aneurysm

Uppsala Birth Cohort Multigeneration Study (UBCoS)

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 50 år

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 60 år

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 70 år

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 77 år

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 82 år

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 88 år

Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM): 93 år

Uppsalastudien Familj och Hälsa (Familjestudien)

Värmlandsstudien

WOLF - Psykisk arbetsbelastning och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom - WOLF-Norrland

WOLF - Psykisk arbetsbelastning och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom - WOLF-Stockholm

WOLF - Psykisk arbetsbelastning och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom - WOLF-U

WOLF - Psykisk arbetsbelastning och indikatorer för kronisk hjärt- och kärlsjukdom - WOLFF-AO

Y2K − Ungdom mot år 2000 - Insamling av data och prover från 15-åringarna

Y2K − Ungdom mot år 2000 - Insamling av data och prover från 17-åringarna

Y2K − Ungdom mot år 2000 - Insamling av data och prover från 20-åringarna

Visa mindre..
Först publicerade dataset: 2007-01-01
Senast publicerade dataset: 2024-02-28