CESSDA - Consortium of European Social Science Data Archives

CESSDA är en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) där ett 20-tal europeiska datarepositorier samarbetar för att förbättra tillgången på samhällsvetenskapliga forskningsdata. SND är utsett av Vetenskapsrådet att representera Sverige i samarbetet.

 

CESSDA logotyp

Vad är CESSDA?

CESSDA:s uppdrag är att tillhandahålla en fullskalig och hållbar forskningsinfrastruktur som möjliggör för forskarsamhället att bedriva högkvalitativ forskning inom samhällsvetenskap, oberoende av var forskare eller data finns. Målsättningen är att bygga ett konsortium av certifierade repositorier med full europeisk täckning. CESSDA medverkar i uppbyggnaden av EOSC (the European Open Science Cloud) och stödjer aktivt implementeringen av FAIR-principerna. CESSDA:s strategi bygger på fyra pelare: Trust, Training, Technology och Tools & Services. Idag har CESSDA ett 20-tal medlemsländer runt om i Europa. CESSDA ägs och finansieras av sina medlemmar och varje medlemsland utser en egen tjänsteleverantör (Service Provider, SP).

SND:s roll i CESSDA

Vetenskapsrådet har utsett SND att vara svensk SP för CESSDA. Som SP arbetar SND aktivt inom många av CESSDA:s områden och är innevarande år engagerad i arbetet med certifiering av repositorier, en guide för dataarkivering, uppbyggnad av en gemensam teknologi samt stöd och rådgivning till blivande och nya medlemmar i CESSDA. Tidigare engagemang har bland annat varit i arbetet med persistenta identifierare och framtagandet av en för CESSDA gemensam metadataprofil. SND står också för de svenska översättningarna i den flerspråkiga thesaurusen ELSST och i de gemensamma kontrollerade vokabulärerna.

I rollen som SP till CESSDA deltar SND också i större projekt. För närvarande ingår SND i klusterprojektet SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud. Exempel på tidigare projekt är CESSDA SaW, SERSCIDA, DASISH, DwB och CESSDA PPP.

Fördelar för forskarsamhället

Genom det svenska medlemskapet i CESSDA får forskare och studenter i Sverige tillgång till väldokumenterade europeiska forskningsdata, expertkunskap och utbildningsresurser inom många områden.

Bland CESSDA:s tjänster och verktyg finns:

CESSDA Data Catalogue - En katalog över de samhällsvetenskapliga data som finns tillgängliga via CESSDA:s SP:s. I katalogen finns för närvarande över 40 000 studier beskrivna med standardiserad metadata och möjlighet att direkt gå vidare till aktuell SP och beställa data.

CESSDA Data Management Expert Guide - En guide som vägleder forskaren i hur man hanterar forskningsdata genom hela forskningsprocessen och i hur man gör data och metadata FAIR.

CESSDA Training - CESSDA Training erbjuder kontinuerligt webinarier, workshops med mera för att informera om och lära ut det senaste inom hantering av forskningsdata.

Ytterligare resurser som finns tillgängliga eller är på väg att implementeras återfinns under Tools & Services. De finns beskrivna under de olika roller en användare kan ha: dataanvändare, dataproducent, SP eller medlem.

 

Länkar för vidare läsning