SND - ett nationellt samarbete

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. Tillsammans med ett nätverk bestående av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer bildar vi en nationell infrastruktur för forskningsdata. SND ska hjälpa till att förverkliga det nationella målet att en omställning till öppen tillgång till forskningsdata ska vara genomförd 2026. Forskningsdata ska göras tillgängliga ”så öppet som möjligt men så begränsat som nödvändigt” (Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, s. 4).

SND drivs av ett konsortium av lärosäten. Konsortiet består av Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet, KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet och SND:s kontor ligger i Göteborg. SND:s verksamhet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet. De nio konsortielärosätena bidrar alla med expertis inom olika forskningsdatadomäner genom personer med stor erfarenhet av olika forskningsområden, s.k. domänspecialister ("dospar").

I dagsläget tar SND emot forskningsdata direkt från forskare eller forskargrupper och gör dem tillgängliga, men för att möta kommande krav om öppen tillgång utvecklas verksamheten till en distribuerad storskalig modell i samarbete med våra nätverksmedlemmar. Enligt den nya verksamhetsmodellen ska arbetet med att göra forskningsdata tillgängliga istället ske lokalt hos de stödfunktioner för forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU) som etableras hos nätverkets medlemmar.

denna sida har vi samlat dokument som beskriver vad som ingår i SND:s uppdrag; utvecklingsmodellen och andra delar av SND:s verksamhet mer i detalj. 

Verksamhetsmodell med konsortium och nätverk
SND:s verksamhetsmodell bygger på en distribuerad verksamhet. SND-kontoret, med stöd av de nio konsortielärosätena,
fungerar som nav för de stödfunktioner för forskningsdata (DAU:er) som etablerar sig hos våra nätverksmedlemmar.

Varför ska forskningsdata vara öppet tillgängliga?

Frågan om öppen tillgång till forskningsdata är högaktuell och drivs av en mängd aktörer, både internationellt och nationellt. Det har blivit allt vanligare att ställa krav på att offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig för medborgarna. Genom att främja öppenhet är målet att forskningen ska bli mer lättillgänglig, användbar och transparent. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för framtida forskning, samtidigt som det gynnar allmänheten och samhället i stort genom att möjliggöra innovationer och användning av data på områden utanför forskarsamhället.

Öppen tillgång via SND
SND:s uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för forskare att göra sina forskningsdata tillgängliga för allmänheten och andra forskare. För att forskningsdata ska vara möjliga att hitta, citera och återanvända behövs utförliga metadata, en persistent identifierare och att de går att söka efter via någon typ av katalog eller portal. Hos SND kan metadata och forskningsdata beskrivas och göras tillgängliga genom ett webbformulär i DORIS, för att sedan delas via vår nationella forskningsdatakatalog. Data kan därefter återanvändas för bland annat sekundäranalyser, ny forskning, förstudier (feasibility), granskning av forskningsresultat och undervisning. Grundprincipen är att forskningsdata ska vara så öppna som möjligt, men med restriktioner om nödvändigt.

SND utbildar och informerar

För att säkerställa att forskningsdata är tillgängliga både idag och i framtiden krävs att de hanteras på rätt sätt under hela forskningsprocessen. SND:s verksamhet handlar till stor del om att stötta forskare i arbetet med datahantering. Detta innebär bland annat att informera om datahanteringsplaner, dokumentation, beständiga filformat och säker lagring. SND har också tagit fram vägledande material angående juridiska aspekter inom forskning, som behandlar t.ex. etikprövning, informerat samtycke och hantering av personuppgifter. Allt detta material kan du hitta under Hantera data. Som forskare kan du också kontakta någon av våra medarbetare för direkta frågor om hur du bäst behandlar dina data.

SND bedriver även undervisande och utvecklande verksamhet för lärosätenas stödfunktioner för forskningsdata genom bland annat webbkursen BAS Online och uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Evenemang av olika slag kopplade till forskningsdata och datahantering ligger också inom vårt uppdrag. Mer information om dessa hittar du under Arrangemang.

Frågor? Kontakta oss.

Föreståndare
Eva Stensköld
eva.stenskold@snd.se
Telefon +46 (0)31-786 63 69

Biträdande föreståndare &
samverkansansvarig

Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94