Om samlingen Svenska partiprogram och valmanifest

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet "Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar" som genomfördes vid SND:s föregångare SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för Sveriges utveckling.

Urvalet av valmanifest bygger på det som gjordes av Sven-Olov Håkansson i "Svenska valprogram 1902-1952", och det som använts i forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Det innebär att endast riksdagspartier finns representerade i materialet. Senare kompletteringar har breddat urvalet.

Vad gäller partiprogram, har vi sökt hos forsknings- och folkrörelsebibliotek, men även i partiernas arkiv. Då kunskapen om vilka program som producerats är väldigt varierande, är det sannolikt att vi saknar ett okänt antal dokument som annars kunnat ingå i samlingen.

Läs gärna mer i SND:s artikel från 2012 om samlingen: En guldgruva för alla som vill studera riksdagspartierna

 


Projektet kunde genomföras tack vare John-Erik Ågotnes vid NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjenste, numera Norsk Senter for Forskningsdata), den norska motsvarigheten till SSD, som 1997 gav ut en CD med norska partiprogram. Han lät SND fritt använda den programvara han utvecklade till det projektet.

Projektet "Vi vill..." har fått ekonomiskt stöd av Riksbankens Jubileumsfonds medel för infrastrukturellt stöd.