Projekt X-69

SND-ID: ext0167-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Marieann Högman - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Hälsoundersökningar gjordes på en liten population i en stadsdel. Totalt inbjöds 24 179 personer och 18 543 svarade på inbjudan. Av de svarande så gick 5 885 vidare till undersökning. Genom resultaten från EKG, röntgen- och läkarundersökningar skapade X-69 och dess fortsättning, X-71, när de genomfördes, kunskaper om förhållanden som hänger samman med befolkningens hälsa och sjuklighet i ett kort perspektiv. Samtidigt gav de två undersökningarna möjlighet att skapa underlag för s.k. prospektiva, framåtsyftande, epidemiologiska studier. Den studerade populationens utveckling av ohälsa och sjukdom har därför under åren efter de ursprungliga undersökningarnas genomförande vid olika tillfällen och med olika inriktning följts och relateras till de ursprungliga mätresultaten.

När X-69 och X-71 genomfördes medförde de stora datamängderna att stordatorteknik utnyttjades något som i sin tur krävde hög och specifik yrkeskunskap på dataområdet. Detta tillgodosågs genom samarbete med Uppsala Universitets datacentral, UDAC. I samband med en omorganisation 1997 - 1998 fördes vissa delar av datamaterialet ö

... Visa mer..
Hälsoundersökningar gjordes på en liten population i en stadsdel. Totalt inbjöds 24 179 personer och 18 543 svarade på inbjudan. Av de svarande så gick 5 885 vidare till undersökning. Genom resultaten från EKG, röntgen- och läkarundersökningar skapade X-69 och dess fortsättning, X-71, när de genomfördes, kunskaper om förhållanden som hänger samman med befolkningens hälsa och sjuklighet i ett kort perspektiv. Samtidigt gav de två undersökningarna möjlighet att skapa underlag för s.k. prospektiva, framåtsyftande, epidemiologiska studier. Den studerade populationens utveckling av ohälsa och sjukdom har därför under åren efter de ursprungliga undersökningarnas genomförande vid olika tillfällen och med olika inriktning följts och relateras till de ursprungliga mätresultaten.

När X-69 och X-71 genomfördes medförde de stora datamängderna att stordatorteknik utnyttjades något som i sin tur krävde hög och specifik yrkeskunskap på dataområdet. Detta tillgodosågs genom samarbete med Uppsala Universitets datacentral, UDAC. I samband med en omorganisation 1997 - 1998 fördes vissa delar av datamaterialet över till CD-rom skivor. I samband med överföringen genomfördes dessutom samkörningar med Socialstyrelsens cancer- och dödsorsaksregister.

Syfte:

X-69 hade huvudsakligen en undersökningsteknisk målsättning och syftade till:
• att belysa den diagnostiska anrikningseffekten av det använda screeningsystemet och särskilt av dess blodkemiska del, när det gäller att in¬dikera personer med avvikelser beroende på väsentliga sjukdomstill¬stånd och med aktuellt vårdbehov,
• att pröva användandet av värmekamera (termografi) vid screening riktad mot kvinnlig bröstcancer,
• att pröva datamaskinell utvärdering av elektrokardiogram för påvisande av kranskärls- och hjärtmuskelsjukdomar,
• att pröva dip-slide teknik för påvisande av abnorm bakterieutsöndring i urinen på ett oselekterat klientel,
• att pröva det praktiska värdet av datamaskinellt bearbetade frågeformulär såsom screeninginstrument. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969 – 1971
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lind L, Jakobsson S, Lithell H, Wengle B, Ljunghall S. Relation of serum calcium concentration to metabolic risk factors for cardiovascular disease. BMJ. 1988 Oct 15;297(6654):960-3.
Läs fulltext

Palmer M, Adami HO, Bergström R, Jakobsson S, Akerström G, Ljunghall S. Survival and renal function in untreated hypercalcaemia. Population-based cohort study with 14 years of follow-up. Lancet. 1987 Jan 10;1(8524):59-62.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.