FAQ

Här hittar du svar på vanliga frågor om data och att dela data via SND.

FAQ-illustration med ett frågetecken på en hög med papper

Vad är forskningsdata?

Med forskningsdata menar SND digitalt material som kan ligga till grund för en vetenskaplig analys, oavsett forskningsområde.

Vad innebär metadata?

Metadata är strukturerad information som används för att beskriva och kategorisera digital information, det vill säga ”information/data om data”. Metadata i SND:s forskningsdatakatalog gör det lättare att hitta och förstå vad som är utmärkande för ett visst forskningsmaterial och berättar bland annat vilka metoder som användes för insamling av materialet.

Varför ska jag dela med mig av projektets data?

Av flera skäl. Det ställs högre krav på öppenhet inom offentligt finansierad forskning och allt fler vetenskapliga tidskrifter börjar begära av sina författare att de tillgängliggör de data som ligger till grund för analyserna. Att dela forskningsdata gynnar både forskningen och samhället i stort. Det lägger grund för ökad transparens, möjliggör ny forskning, innovationer och användning av data på områden utanför forskarsamhället. För den enskilda forskaren kan även citering av data och ökad synlighet vara en motiverande faktor.

Vem kan dela data via SND?

Data kan beskrivas och delas av personer som företräder en forskningshuvudman, alltså en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person som driver verksamheten där forskningen utförs. Ofta är det forskare anställda vid ett lärosäte som tar initiativ till och hanterar inlämningen av data. Forskaren gör det då som representant för sitt lärosäte, forskningshuvudmannen.

Kostar det något att beskriva och dela data via SND?

Nej, det är helt kostnadsfritt.

Vilka data kan göras tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog?

Forskningsdata och material som ligger, eller kan ligga, till grund för vetenskaplig analys inom något forskningsområde kan göras tillgängliga. Här kan du läsa mer om hur det går till att dela data via SND.

Hur hamnar data i SND:s forskningsdatakatalog?

För att data och metadata ska gå att söka i katalogen används SND:s dokumentationssystem DORIS. I DORIS kan du hantera och skapa nya databeskrivningar genom ett formulär. Formuläret bygger på internationella standarder för metadata, vilket gör att information om datamaterialet blir strukturerad och sökbar. För att börja använda DORIS behöver du logga in på Mina sidor på SND:s webbplats.

Vad är DORIS?

DORIS är ett verktyg där forskare kan publicera forskningsdata och göra dem tillgängliga. Systemet går att använda i hela processen, från beskrivning och publicering av forskningsdata till att följa och hantera dataförfrågningar. För att använda DORIS måste du logga in på SND:s webbplats.

Vad händer med den information jag lämnar via formuläret i DORIS?

Metadata och data som beskrivs i DORIS publiceras i vår nationella forskningsdatakatalog i form av en katalogpost. Innan katalogposten publiceras granskas informationen och primärforskaren får alltid möjlighet att läsa igenom och godkänna databeskrivningen. Granskningen innebär inte någon bedömning av den vetenskapliga kvaliteten på forskningsdata utan fokuserar på dokumentationen av data och datainsamling.Här kan du läsa mer om hur det går till att dela data via SND.

Hur stora datafiler kan jag ladda upp?

Data- och dokumentationsfiler kan laddas upp direkt via SND:s formulär i DORIS. I dagsläget kan filer som laddas upp i formuläret inte vara större än 500 MB, men det är möjligt att dela större filer. Kontakta SND via snd@gu.se så ger någon av våra medarbetare råd om filöverföring.

Vilka filformat är lämpliga att använda när data ska laddas upp via SND:s formulär?

SND uppmanar till att använda filformat som är öppna (icke-proprietära), väldokumenterade och vanligt förekommande. Detta för att data i så stor utsträckning som möjligt ska vara användbara över tid. Vi ser gärna att data lämnas in i ett format som lämpar sig för långtidsbevarande, men hjälper också till att hitta lämpligt format och konvertera till andra filformat när behov finns.
Läs mer om rekommenderade filformat:

Att välja filformat

Guider för god hantering av forskningsdata

Kan SND ta emot data med personuppgifter?

Data som innehåller personuppgifter får endast beskrivas och delas via SND:s forskningsdatakatalog om din organisation och SND har upprättat ett samarbete för detta. Här kan du läsa mer om vilka organisationer som erbjuder sina forskare denna möjlighet och hur det fungerar i praktiken. Om du tillhör en organisation som inte erbjuder möjlighet att dela data med personuppgifter via SND behöver du säkerställa att data är anonyma.

Vad menas med anonymiserade data?

Anonymiserade data är data som är avidentifierade, det vill säga man har tagit bort alla möjligheter att identifiera en nu levande fysisk person ur uppgifterna. Det innebär att kod- och krypteringsnycklar måste vara förstörda och att man inte ska kunna bakvägsidentifiera en person. Anonymiserade data omfattas inte av Dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning och kan lämnas till SND. Du kan läsa mer om anonymisering här.

Tar SND över ägarskapet till data som görs tillgängliga via forskningsdatakatalogen?

Nej, forskningshuvudmannen behåller alltid den fulla äganderätten till de data som beskrivs och delas. Forskningshuvudmannen är den organisation eller den fysiska eller juridiska person som driver verksamheten där forskningen utförs och som har det yttersta ansvaret för forskningen.

Går det att redigera databeskrivningen i efterhand?

Ja, om du sedan tidigare har en publicerad databeskrivning i forskningsdatakatalogen kan du uppdatera informationen i databeskrivningen eller dela nya versioner av data. Detta gör du i DORIS genom funktionen Ny version inne i din databeskrivning.

Går det att komplettera med fler publikationer till databeskrivningen vid senare tillfälle?

Ja, det går bra. Du gör på samma sätt som när du uppdaterar annan information i databeskrivningen: via funktionen Ny version i DORIS.

Kan forskningsdata från pågående projekt beskrivas vid SND?

Ja, forskning som pågår kan gärna beskrivas och göras synlig i SND:s katalog. Om data ska delas via SND och tilldelas en DOI (persistent identifierare) behöver det dock finnas sparade versioner av data. Ett dataset som har tilldelats en DOI får inte förändras efter det. Däremot går det bra att dela nya och uppdaterade versioner av datasetet löpande, vilket genererar en ny DOI per dataset och version.

Vad händer om en person som anges som primärforskare pensioneras eller går bort?

En primärforskare som inte längre är aktiv, på grund av pensionering eller bortgång, bör ändå stå kvar som primärforskare för datasetet. Däremot bör kontaktpersonen för data uppdateras om denna inte längre är aktiv.

Kan jag återta data som har registrerats i SND:s katalog?

Ja, ägaren till registreringen/databeskrivningen kan alltid begära att få tillbaka data som finns beskrivna i SND:s forskningsdatakatalog och be om att få katalogposten avpublicerad.

Hur återanvänds forskningsdata som finns tillgängliga via SND?

Data återanvänds oftast för forskning, men också till undervisning och i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.

Kan jag se hur många som tagit del av projektets data efter att de gjorts tillgängliga i katalogen?

SND för statistik över data som är publicerade i forskningsdatakatalogen. För att ta reda på hur många gånger ett publicerat material har begärts ut eller laddats ner kan du skicka en förfrågan till snd@gu.se. Statistiken kan vara en bra tillgång om du vill argumentera för värdet av din vetenskapliga produktion.

Hur citerar man data?

När du använder data från SND är det viktigt att du berättar varifrån materialet kommer och vem som har sammanställt det. Här gäller att du anger en DOI (en unik länk som pekar på datamaterialet) samt hänvisar till skaparen/primärforskaren i ditt dokument.

I katalogposterna finns färdiga referenser som du enkelt kan kopiera. Du kan t.ex. välja mellan vanliga referenssystem som American Psychological Association (APA), Harvard- eller Oxfordsystemet.

Vad är en DOI?

En DOI (Digital Object Identifier) är en unik länk som tilldelas dataset som delas via SND:s forskningsdatakatalog. En DOI är en beständig länk till data som inte påverkas av datafilernas placering. Syftet med DOI är att möjliggöra korrekt citering av forskningsdata samt att visa vilken version av data som använts. Ofta är det ett krav för publicering av vetenskapliga artiklar att även data finns tillgängliga och försedda med en DOI. Läs mer om DOI.

Vad innebär ett certifierat datarepositorium?

Att ett repositorium är certifierat (ett s.k. Trusted Digital Repository, TDR) innebär att det följer rekommenderade metoder och standarder för datahantering. Det leder även till att man tillhandahåller FAIR data. SND är ensam i Sverige om att vara ett certifierat repositorium. Här kan du läsa mer om hur data hanteras och bevaras hos SND.


 

 

Har du en fråga som inte besvaras här?
Kontakta oss!