RDA - Research Data Alliance

Research Data Alliance (RDA) är en medlemsdriven global organisation, verksam i över 140 länder. Syftet med RDA är att utveckla infrastruktur och aktiviteter som gör det enklare för forskare och innovatörer att dela och återanvända data. SND har i uppdrag att leda RDA in Sweden, som är RDA:s svenska nod.

RDA Sweden logotyp

Vad är RDA?

RDA bildades 2013 och drivs av sina drygt 10 000 medlemmar. Mycket av organisationens verksamhet sköts via RDA:s plattform, där forskare och andra experter på forskningsdata möts för att utveckla och utbyta idéer, teknologi och verktyg för bland annat datadelning, datahantering, certifiering, utbildning och träning. Visionen är att forskare och innovatörer öppet ska kunna dela data, oavsett vilket land de kommer ifrån, vilken vetenskaplig disciplin de tillhör eller vilken teknologi de använder. Öppenhet och harmonisering är två viktiga principer för organisationen. RDA:s möten och processer är öppet tillgängliga, liksom allt material som tas fram av organisationen. Arbetet med att uppnå harmonisering mellan bland annat datastandarder, policyer, teknologier och infrastruktur står i fokus.

Det mesta av RDA:s praktiska arbete sker i organisationens intresse- och arbetsgrupper. Intressegrupperna jobbar långsiktigt och fokuserar på att diskutera bredare frågeställningar kring att dela data och att identifiera vilket slags infrastruktur som behöver byggas upp. För att ta itu med specifika problem kan intressegrupperna bilda tidsbegränsade arbetsgrupper. I arbetsgrupperna samlas experter från olika områden för att utveckla och implementera verktyg, praxis och produkter. Alla resultat och rekommendationer från grupperna finns sedan öppet tillgängliga på RDA:s webb (RDA Recommendations and Outputs).

SND:s roll i RDA

SND koordinerar RDA:s svenska nod, RDA in Sweden. Syftet med det nationella RDA-arbetet är att främja god praxis för hantering av forskningsdata och att öka medvetenheten om RDA och forskningsdatarelaterade frågor i Sverige. Arbetet ska också bidra till gemensamma lösningar för datahantering och ökad efterlevnad av de så kallade FAIR-principerna, både nationellt och inom specifika forskningsområden.

Medarbetare på SND samt forskare och forskningsdataexperter inom SND-nätverket bidrar som enskilda medlemmar till utvecklingsarbetet inom RDA. Ett flertal av dem är aktiva inom RDA:s olika intresse- och arbetsgrupper.   

Fördelar för forskarsamhället

RDA ger forskare och andra grupper som arbetar med forskningsdata goda möjligheter att i ett globalt samarbete själva vara med och utveckla infrastruktur, utbildningar, teknologi och verktyg som gör det enklare att hantera och dela data inom en mängd vetenskapliga discipliner och i andra sammanhang där forskningsdata används. De resultat och rekommendationer som utvecklas inom organisationen kan på detta sätt bli anpassade direkt till de behov och förutsättningar som finns i forskarsamhället och bland övriga intressenter.

 

Länkar för vidare läsning