3. Databeskrivningen granskas

Cirkelformad ikon föreställande förstoringsglas.Alla databeskrivningar som ska delas via SND:s forskningsdatakatalog granskas av personal med särskild kompetens inom exempelvis datahantering, dokumentation och tillgängliggörande. Granskningen görs för att säkerställa att datamaterialet kan förstås och återanvändas av andra. När du är nöjd med din beskrivning i DORIS och har skickat in den kommer data, metadata och tillhörande dokument att kontrolleras. Granskningen säkerställer bland annat att:

  • datafiler är i lämpliga format
  • alla relevanta uppgifter i formuläret är ifyllda
  • det finns tillräckliga metadata för återanvändning
  • uppladdade dokument går att förstå.

OBS! Datagranskningen innebär ingen vetenskaplig bedömning av din forskning, utan fokuserar enbart på att öka tillgänglighet och återanvändbarhet för data.

Om databeskrivningen behöver kompletteras med ytterligare information eller förtydliganden blir du kontaktad av den som hjälper dig med ditt material. Eventuella ändringar som görs sker alltid i dialog med dig. Innan databeskrivningen publiceras i SND:s katalog får du också möjlighet att se en förhandsvisning av den kommande katalogposten. Du kan då kontrollera att informationen har blivit rätt och att data presenteras på ett sådant sätt som du tänkt dig. Först när du har gett ditt godkännande publicerar vi katalogposten.

Har du en deadline för när data ska vara publicerade och gå att hitta via en DOI, eller när databeskrivningen behöver vara sökbar i katalogen? Då är det viktigt att du tydligt anger detta i samband med att du skickar in din beskrivning. Vi försöker dock alltid granska inskickade databeskrivningar så snabbt som möjligt.

Vem granskar och varför?

Granskning och kontroll av databeskrivningen kan göras på olika sätt. Om din organisation har en lokal stödenhet för forskningsdata kommer en första granskning att göras av personalen där. Systemet kommer automatiskt att veta om du tillhör en organisation som har en sådan stödenhet. Därefter hamnar databeskrivningen hos SND som gör en sista kontroll innan data görs tillgängliga i forskningsdatakatalogen. Om du tillhör en organisation som inte har en lokal stödenhet kommer systemet istället att skicka din databeskrivning direkt till SND.

Granskningsprocessen skiljer SND från andra plattformar som exempelvis Zenodo och Figshare, som inte utför den här typen av granskningar. Skillnaden är att SND är ett så kallat certifierat repositorium, vilket medför särskilda kvalitetskrav på datahantering och dokumentation. Granskningen är en del i att uppfylla dessa krav. Vår ambition är att de data och metadata som delas via SND:s forskningsdatakatalog ska vara så FAIR som möjligt, vilket gör att vi ställer vissa minimikrav på de databeskrivningar som publiceras i katalogen.

Vår policy för granskning av data och metadata finns att läsa här. Du kan också läsa om de krav och rekommendationer som finns för data och metadata som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog. Båda dessa dokument utgör stöd för både SND och de lokala datastödsenheter i granskningsprocessen.

Vill du veta mer om vad FAIR-principerna för forskningsdata innebär kan du läsa mer på denna sida.

Har du frågor om att dela data som inte besvaras på dessa sidor?

Kontakta oss via snd@snd.se.