Ansökan

Redan när du skriver din ansökan om forskningsfinansiering är det dags att skapa en första plan för hur data ska hanteras under projektets gång. En del av projektbeskrivningen kommer att handla om hur du planerar insamling, lagring och analys av data. Du behöver försäkra dig om att den datahantering du beskriver inte riskerar att bryta mot svensk lagstiftning, som exempelvis Dataskyddsförordningen. (Se mer om detta i avsnittet Forskningsdata med personuppgifter).

Den plan som skrivs i samband med en ansökan om finansiering är ett första utkast och innehåller enbart information som är relevant vid den tidpunkten. När projektet sedan får finansiering kan planen vidareutvecklas till en fullständig datahanteringsplan (eng. Data Management Plan; DMP). I SND:s checklista för datahanteringsplan hittar du instruktioner för hur du kan skriva en fullständig datahanteringsplan. Du kan även höra med ditt lokala datastöd om det finns specifika resurser på ditt lärosäte.

Många internationella forskningsfinansiärer kräver idag att en datahanteringsplan ingår i ansökan. Även svenska finansiärer har börjat ställa krav på datahanteringsplaner. Antingen en kort i samband med ansökan, eller en mer omfattande för de projekt som får finansiering. Sannolikt kommer fler svenska forskningsfinansiärer att börja kräva detta. Funderar du på att söka forskningsanslag från en finansiär som kräver en datahanteringsplan behöver du undersöka vilka krav finansiären har.

Finansiering

Datahantering är resurskrävande så projektbudgeten behöver inkludera de nödvändiga datarelaterade aktiviteterna. Definiera forskningsbehoven och fundera över vilka kostnadsposter som finns. Behöver exempelvis:

  • resurser avsättas till att bekosta en speciell lagringslösning för att kunna garantera att forskningsdata är säkra?
  • någon projektmedlem lägga tid på att skicka ut och ta emot enkäter?
  • material transkriberas eller digitaliseras?
  • specialutrustning eller ny programvara utvecklas eller införskaffas för projektet?
  • personer med specialkompetens anställas utöver dem som ingår i projektgruppen?

Skriver du en första version av en datahanteringsplan redan i ansökan kan denna hjälpa dig att få en bild av vilka datarelaterade kostnader som kan uppstå i projektet.

Forskningsfinansiärer som
kräver en datahanteringsplan

Följande tre svenska forskningsfinansiärer kräver för närvarande en datahanteringsplan, antingen som en del av finansieringsansökan eller vid projektets början:

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Vetenskapsrådet (VR)

Formas