Dokumentation för återanvändning

För att någon som inte var med och samlade in data ska kunna förstå och använda dem är det viktigt att data är dokumenterade på ett lättbegripligt och relevant sätt. Detta gäller oavsett om en forskare kommit ny till ett projekt eller använder sig av data som gjorts tillgängliga efter att ett projekt har avslutats. Vilken dokumentation som behövs skiftar mellan projekt och discipliner. Det som är självklart för dig som är väl förtrogen med innehållet i datamaterialet är kanske inte lika självklart för en annan forskare.

Fundera kring följande frågor när du ska skapa dokumentation för dina data:

  • Vilka forskare kan vara intresserade av att återanvända projektets data? Vad har de för förkunskaper? Kan de tillhöra andra discipliner?
  • Vad behöver förtydligas för att någon annan ska kunna förstå data? Förstår en utomstående hur materialet är organiserat och hur olika filer hör ihop? Framgår det tydligt hur data samlades in eller skapades?
  • Används förkortningar, koder eller begrepp som behöver förklaras?
  • Är dokumentationen begriplig över tid? Kommer en forskare om 20 år att förstå? Om 50 år?
  • Framgår det vilka eventuella juridiska och etiska restriktioner som begränsar hur data får återanvändas?

Till syvende och sist ska dokumentationen finnas till hands när det inte längre finns någon kvar från ursprungsprojektet.

(Läs avsnittet Dokumentera för att få veta mer om dokumentation av forskningsdata.)