Avtal med andra aktörer

Om du deltar i ett projekt som inkluderar samarbete med andra organisationer än det egna lärosätet så finns det ett antal områden som du kan behöva avtala om, till exempel rörande forskningsdata. Det kan handla om projekt med forskare som kommer från olika lärosäten, eller från olika länder. Det kan även röra sig om samarbeten med privata företag, andra myndigheter eller sjukvården.

Innan du inleder ett projekt med parter utanför din organisation så bör du rådgöra med en jurist på ditt lärosäte om ett samverkansavtal. Ett sådant avtal skrivs för att alla parter ska vara klara över vilka förutsättningar som gäller inom ett antal områden som har med projektets forskning, data och resultat att göra. Inte minst viktigt är det om parterna kommer från organisationer med olika syn på eller policy för upphovsrätt och tillgång till material från projektet.

Viktiga frågor som bör klargöras på förhand är hur forskningsdata från projektet ska hanteras och får användas. Det bör vara tydligt vem som ska få tillgång till datamaterialet, eller delar av det, och hur materialet får användas. Är du som forskare garanterad att ha all tillgång till projektets data som du behöver under så lång tid som du behöver? Finns det behov av gemensamma regler för datahantering så bör dessa finnas bifogade till avtalet, exempelvis i form av en datahanteringsplan.

Samverkansavtal bör även omfatta regler kring hur projektets data och forskningsresultat får göras tillgängliga i framtiden. Har någon äganderätt eller upphovsrätt till forskningsresultaten – och till forskningsdata? Vad gäller för nyttjanderätten till dem? Finns det en risk att du som enskild forskare eller ditt lärosäte oavsiktligt står utan möjlighet att använda data efter projektets slut? Även andra områden kan behöva avtalas om, som till exempel begränsning av skadeståndsansvaret.