Etikprövning

Om du i forskningsprojektet ska behandla känsliga personuppgifter krävs alltid godkänd etikprövning från Etikprövningsmyndigheten. Känsliga personuppgifter berör:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i fackförening
 • uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Etikprövning krävs även då forskningsprojektet:

 • involverar ett fysiskt ingrepp på levande eller avlidna personer
 • sker med en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt
 • innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt
 • utförs på biologiskt material från levande eller avliden människa och kan härledas till den människan 
 • innefattar behandling av uppgifter om lagöverträdelser.

Samtycke

Om en person ska ingå i ett forskningsprojekt behövs i de allra flesta fall samtycke för medverkandet i forskningen enligt etikprövningslagen (2003:460). Ett sådant samtycke är endast giltigt om forskningspersonen dessförinnan fått information om forskningen (”informerat samtycke”). Samtycket ska alltid dokumenteras.

Etikprövningslagen kräver att forskningspersonerna ska informeras om bland annat:

 • den övergripande planen för och syftet med forskningen
 • vilka metoder som kommer att användas
 • vilka följder och risker som forskningen kan medföra
 • vem som är forskningshuvudman
 • att deltagandet i forskningen är frivilligt
 • att forskningspersonen när som helst kan avbryta sin medverkan.

Därutöver tillkommer dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser, vilka framgår bland annat av artikel 13, om att forskningspersonerna i förväg ska ha fått information som på ett tydligt sätt anger:

 • vilka personuppgifter som kommer att samlas in
 • för vilket ändamål uppgifterna samlas in
 • hur uppgifterna kommer att behandlas och lagras
 • vilken rättslig grund behandlingen stödjer sig på.

OBS! Tänk på att du inte kan lova sekretess till forskningspersonerna! En sekretessprövning ska ske varje gång som någon begär tillgång till uppgifterna. Du kan därför inte i förväg säga något om vilka som kan komma att få del av forskningsmaterialet. Etikprövningsmyndighetens rekommendation är istället att använda formuleringar som går ut på att inga obehöriga kan få del av uppgifterna.

OBS! Samtycket till att medverka i forskningen är inte kopplat till den rättsliga grunden samtycke enligt dataskyddsförordningen. (Se Forskningsdata med personuppgifter.)

Etikprövningsmyndighetens webbsida kan du läsa mer om hur informationen kan formuleras.

Djurförsök

I forskningsprojekt där djurförsök ska ingå kan det också vara nödvändigt med en godkänd etikprövning från en regional djurförsöksetisk nämnd. Det är Jordbruksverket som samordnar ansökningarna till dessa nämnder. Kravet på etisk prövning gäller vid försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Även embryon omfattas i många fall.