Vad vi gör

Här kan du läsa mer om de olika delarna av SND:s verksamhet. För specifika frågor kan du också vända dig till ansvarig för varje område.

Diskussionsgrupper under nätverksträff

Nationellt stöd på vägen mot öppen vetenskap

SND är en av flera nationella aktörer som förverkligar den så kallade öppna datalagen, som är en del av EU:s övergång till ett nytt system för öppen vetenskap. Lagen syftar bland annat till att göra forskningsdata mer öppet tillgängliga.

SND:s uppdrag handlar om att skapa möjligheter för forskare att beskriva, dela och återanvända forskningsdata. Det gör vi genom att stötta svenska lärosäten och andra forskande organisationer i att etablera och driva lokala funktioner för forskningsdata.

SND deltar också i uppföljningen av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) Nationella färdplan för öppen vetenskap (2021) som syftar till att driva på omställningen till ett nytt system för öppen vetenskap i Sverige. Med hjälp av verktyget Orienteringskartan bidrar SND till att konkretisera, följa upp och sprida goda exempel på utvecklingsarbete och åtgärder på svenska lärosäten.

Organisationer i SND:s nätverk har tillgång till stöd i form av rådgivning, utbildningsmaterial och verktyg kopplade till hantering av forskningsdata. Vi skapar även möjligheter för kunskapsutbyte genom att kontinuerligt anordna arrangemang på olika teman, ofta tillsammans med medlemmar i nätverket.

Utveckling av verktyg och tjänster

För att svara mot de behov som finns utvecklar vi tjänster och verktyg som ska underlätta hantering, delning och återanvändning av forskningsdata. SND tillhandahåller en nationell katalog för forskningsdata. Genom katalogen är det möjligt att söka och hitta forskningsdata från olika vetenskapliga områden.

Vårt digitala system DORIS kan användas för att beskriva och dela forskningsdata via SND:s forskningsdatakatalog. Systemet är byggt för att underlätta för den som vill dela data, men även för den som arbetar i en stödfunktion och ska granska databeskrivningar. För att göra delning av data med känslig information möjlig har vi, tillsammans med Sunet, utvecklat en molnbaserad lagringslösning som gör att forskningsdata kan lagras säkert och delas genom SND:s katalog utan att lämna det aktuella lärosätet.

SND är också aktivt inom flera internationella projekt som syftar till att utveckla tjänster för att öka tillgången till forskningsdata internationellt.

Utbildning och information

En stor del av SND:s uppdrag handlar om att utbilda och informera. På vår hemsida tillhandahåller vi digitalt utbildningsmaterial riktade till både forskare och dem som arbetar med forskningsdatastöd. På våra sidor om datahantering finns ett omfattande material som erbjuder stöd genom hela forskningsprocessen. Sidorna tar upp aspekter som dokumentation, säker lagring och tillgängliggörande av data. Vi har även tagit fram guider för datahanteringsplaner, beständiga filformat och hur man bäst hanterar olika typer av data. Som forskare kan du också kontakta någon av våra forskningsdatarådgivare eller domänspecialister för direkta frågor om hur du bäst behandlar dina data.

SND bedriver undervisande och utvecklande verksamhet för lärosätenas stödfunktioner för forskningsdata genom bland annat webbkursen BAS Online och uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Vi har också sammanställt en handbok i form av en wiki, en resurs som samlar användbar information för att bygga upp och driva en stödfunktion för forskningsdata. Inom ramen för utbildande verksamhet finns även arrangemang av olika slag kopplade till forskningsdata och datahantering.

Samarbeten och nätverk

SND samverkar med flertalet organisationer som arbetar för ökad tillgång till forskningsdata, både nationellt och internationellt. Nationellt handlar det främst om samarbete inom SND-nätverket, där SND fungerar som nod och erbjuder olika typer av samarbetsmöjligheter via verktyg, kommunikationsplattformar, diskussionsgrupper och arrangemang.

Internationellt samarbetar vi med flera organisationer som CESSDA, DataCite, European Open Science Cloud (EOSC), ICPSR, Research Data Alliance (RDA) och World Data System. SND är också aktivt inom olika internationella utvecklingsprojekt. Projekten är en viktig del av SND:s samarbete med andra infrastrukturer och vetenskapliga miljöer.

Kontaktinformation

Vid frågor gällande SND-nätverket och
etablering av forskningsdatafunktioner, kontakta:

Samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
Telefon: +46 (0)31-786 64 94

Vid frågor gällande SND:s katalog,
DORIS eller DAU-handboken, kontakta:

Sektionschef Forskningsdatatjänster
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
Telefon: +46 (0)31-786 12 11

Vid IT-relaterade frågor, kontakta:
Sektionschef IT
Johan Fihn Marberg
johan.fihn.marberg@snd.se
Telefon: +46 (0)31-786 12 52