Gemensamma arbetsfiler

När flera personer inom ett forskningsprojekt arbetar med samma datamaterial är det extra viktigt att ha ordning på datamaterialet genom regler för mappnamn, filnamn och versionering av filer, samt god dokumentation. Variabler kan ändras, läggas till och tas bort i datamaterialet. Detsamma gäller för koder och uppmärkning i material som behandlas med kvalitativa analysmetoder.

För att undvika förvirring, oordning och eventuella felanalyser kan det vara lämpligt att ni utgår från en gemensam version av data, som lagras skrivskyddad med åtkomst för bara en eller ett fåtal personer i forskargruppen. Den eller dessa förvaltar de data ni arbetar med och har ansvar för att rätta till fel, lägga till nya variabler, ändra koder med mera. Ansvaret inkluderar också att dokumentera de versioner som skapas. På detta vis får gruppen bättre kontroll över vilken version av data som ska analyseras och det blir enklare att i efterhand återskapa de analyser som har gjorts. Med en gemensam version av data blir det även smidigare när projektet senare ska förberedas för arkivering och data göras tillgängliga för ny forskning. Om en datahanteringsplan finns behöver denna uppdateras löpande i takt med att förändringar görs i datamaterialet.

I projekt där flera personer arbetar med samma datamaterial är det bra att ha: