Tillgänglighetsnivåer hos SND

Data som beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog har olika nivåer av tillgänglighet. Tillgänglighetsnivåerna visas med hjälp av symboler som snabbt kan ge en uppfattning om var data finns och på vilket sätt de är tillgängliga. Nivån av tillgänglighet bestäms av den som beskriver data och kan ske i dialog med SND eller lärosätets forskningsstödsenhet (t.ex. DAU).  
 

Tillgänglighetsnivåerna består av två delar:

1. Var finns data?

Åtkomst till data via SND = Data finns tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog. De kan antingen laddas ner direkt eller nås via förfrågan.

Åtkomst till data via extern aktör = Data finns tillgängliga via någon annan aktör än SND. I SND:s katalog finns information om nivån av tillgänglighet för data hos den externa aktören och en direkt hänvisning till var data finns. 
 

2. Hur tillgängliga är data?

Data är fritt tillgängliga = Data är fritt tillgängliga via direkt nerladdning från webbsida. 

Tillgång till data är begränsad = Data är tillgängliga via förfrågan. Tillgången till data är begränsad på grund av restriktioner, till exempel för att data innehåller personuppgifter eller annan känslig information.Forskningshuvudmannen gör en sekretessprövning innan utlämning av data kan ske.


OBS! Vissa data i forskningsdatakatalogen är märkta med tillgänglighetsnivån ”Tillgång till data via beställning”. Denna nivå är på väg att fasas ut och kommer på sikt att ersättas med någon av tillgänglighetsnivåerna ovan.

Tillgänglighetsnivåerna i forskningsdatakatalogen

När du gör en sökning i SND:s forskningsdatakatalog kan du se tillgänglighetsnivåerna för data direkt i träfflistan. Om data är tillgängliga via SND är katalogposten markerad med SND:s logotyp. Finns de tillgängliga via en annan aktörs portal eller webbplats är katalogposten istället markerad med en pil. Om data kan laddas ner direkt visas ett öppet hänglås.

Ikoner med olika nivåer för tillgänglighet

Få åtkomst till data med olika typer av tillgänglighet

Direkt nedladdningsbara data nås via en länk i katalogposten, ofta tillsammans med relevant dokumentation.  

Då tillgången till data är begränsad måste du göra en förfrågan. Det gör du genom att klicka på knappen Skicka förfrågan om data som finns i katalogposten. Tillgången är begränsad för att data exempelvis kan innehålla personuppgifter eller annan känslig information. Forskningshuvudmannens tillstånd krävs då innan data kan lämnas ut. Om forskningshuvudmannen behöver kontaktas tar det ofta lite längre tid innan du får tillgång till data, men vi hanterar din förfrågan så fort vi kan.  

Data som nås via en annan portal eller webbplats än SND:s kan antingen vara direkt nedladdningsbara eller tillgängliga via förfrågan. I katalogpostens högerspalt hittar du information om tillgängligheten via den externa portalen/webbplatsen. Varje katalogpost innehåller även information om var du kan nå data, till exempel en direktlänk till datamaterialet, en webbadress och/eller kontaktuppgifter.

Att välja tillgänglighet för data

I SND:s system DORIS kan du både beskriva data som ska tillgängliggöras via SND:s forskningsdatakatalog och data som delas via en annan portal eller aktör. Om data nås via en annan portal och enbart metadata delas via SND:s katalog måste data vara försedda med en beständig identifierare (PID), som t.ex. DOI eller Handle.

Data som delas via SND:s forskningsdatakatalog kan vara öppet tillgängliga eller ha så kallad begränsad åtkomst. Enligt Vetenskapsrådets rekommendation ska ”de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats.”

På den här sidan finns mer information om hur du delar data via SND.

Om data behöver skyddas

Om data innehåller uppgifter som behöver skyddas på grund av rättsliga eller etiska aspekter krävs att tillgången är begränsad. Det kan till exempel handla om att data innehåller känsliga personuppgifter eller andra former av personuppgifter som inte får delas öppet. I detta inkluderas både direkta och indirekta personuppgifter, samt pseudonymiserade data. Data kan också innehålla andra typer av information som omfattas av sekretess eller restriktioner. Det kan vara data om rödlistade arter, uppgifter som rör rikets säkerhet, forskning som bedrivits tillsammans med privata företag eller upphovsrättsskyddat material. För dessa data tillämpas också begränsad tillgång.

För att få ta del av data med begränsad åtkomst måste en förfrågan skickas till SND. I förfrågan ska syfte och projektbeskrivning för användning av data framgå, tillsammans med kontaktuppgifter till den som vill ta del av materialet. Det är sedan forskningshuvudmannen som tar ställning till om datamaterialet kan lämnas ut eller inte, till exempel genom en sekretessprövning. SND gör alltså inte sekretessprövningar för en annan huvudman.

Är du osäker på om de data du vill dela kan vara öppet tillgängliga? Kontakta datastödsenheten vid ditt lärosäte eller SND.

Direkta personuppgifter

Uppgifter som tydligt identifierar en person. Till exempel namn, personnummer, fotografier av personer, adresser, biometriska data eller ljudinspelningar.

Indirekta personuppgifter

Uppgifter som i kombination med varandra eller med andra uppgifter möjliggör identifiering. Till exempel socioekonomiska uppgifter på detaljnivå, geografisk information som postnummer eller bostadsort, hushållets sammansättning eller sällsynt sjukdom eller behandling.

Pseudonymiserade data

Inga identifierare finns i datamaterialet, men det finns relaterad information som kan möjliggöra identifiering av individer (till exempel via en kodnyckel som finns bevarad, oavsett var kodnyckeln finns).

Avidentifierade/anonyma data

Data som helt saknar uppgifter som kan identifiera en person (direkt eller indirekt) och eventuell kodnyckel är förstörd. Definieras inte längre som personuppgifter och dataskyddsförordningen är inte tillämplig.

Du kan läsa mer om hantering av data med personuppgifter här.

 

Tips för att anonymisera individdata

I forskning baserad på människor förkommer nästan alltid direkta eller indirekta uppgifter som kan identifiera forskningspersonerna. För att kunna dela den här typen av forskningsdata öppet är det viktigt att gå igenom data för att säkerställa att identifiering av personer inte är möjlig. Här listar vi några saker som kan göras för ett kvantitativt dataset baserat på individdata:

  • Ta bort alla direkta identifierare.
  • Begränsa indirekta identifierare till sådana som är nödvändiga för att kunna reproducera forskningen eller till sådana som kan vara aktuella för ny forskning.
  • Aggregera/gruppera data som kan vara utmärkande, till exempel ålder, födelsedatum, inkomst, BMI och postnummer.
  • Minska på detaljerna. Du kan ta bort dag och månad från födelseåret eller aggregera data till en högre/bredare indelning, till exempel genom att göra om kommunnivå till regionnivå.
  • Undvik värden som sticker ut genom att slå ihop övre eller nedre delen av en kontinuerlig variabel. Ange till exempel ålder ”80 år och äldre” eller ”30 år och yngre” istället för faktiska åldrar om grupperna blir för små.
  • Skapa en kodad variabel för att ersätta fritextsvar eller ta bort fritextsvar.
  • Säkerställ att eventuell kodnyckel inte finns sparad, varken hos dig själv eller någon annanstans. Kom ihåg att det ofta krävs ett gallringsbeslut för att radera en kodnyckel som bevaras hos ett lärosäte.