SND:s konsortium

SND drivs av ett konsortium bestående av nio lärosäten: Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, KTHLunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet för SND, vilket bland annat innebär att verksamhetens huvudkontor finns i Göteborg.

Stygn

SND:s styrgrupp har det övergripande ansvaret för SND:s verksamhet. Styrgruppen samråder med ett partssammansatt råd från konsortiet om årlig budget, strategisk plan och om det ska ske betydande förändringar av verksamheten. Det dagliga arbetet leds av SND:s föreståndare.

Domänspecialister

Lärosätena i konsortiet bidrar med expertis genom så kallade domänspecialister. Domänspecialisterna är experter inom olika vetenskapliga ämnesområden eller områden rörande olika former av forskningsdata. De ska fungera som en brygga mellan å ena sidan forskargrupper och forskarsamhället i stort, å andra sidan datarepositoriet och de lokala enheterna för forskningsdatastöd (DAU:erna). För närvarande har SND domänexpertis inom samhällsvetenskap, humaniora, folkhälsovetenskap och epidemiologi, klimat- och miljödata, känsliga data, rumsliga data (geo-data, GIS-data), materialvetenskap, life science, registerbaserad medicinsk och annan forskning, samt interdisciplinär populationsbaserad forskning relaterad till register och biobanker.

Alla domänspecialister finns presenterade på vår kontaktsida.

Vill du veta mer? Här har vi samlat intervjuer med SND:s domänspecialister.

Flaggskepp

SND-kontoret och lärosätena i konsortiet arbetar tillsammans för att utveckla verktyg och metoder för att forskare lättare ska kunna dela och återanvända data. En viktig del i detta arbete är de så kallade flaggskeppen. Flaggskeppen är tidsbegränsade projekt som ska stödja öppen tillgång till forskningsdata i vid mening. De kan genomföras i samarbete mellan konsortielärosäten och andra lärosäten eller organisationer. En central idé bakom flaggskeppen är att resultaten från dem ska vara till nytta även för andra än de lärosäten och organisationer som driver dem.

Vill du veta mer? Här kan du läsa om de flaggskeppsprojekt som pågår för närvarande.

DAU-rådet

SND:s DAU-råd har som syfte att stärka samarbetet inom SND:s konsortium och samtidigt fungera som en länk mellan SND:s styrgrupp och det nationella arbetet i stort. I rådet finns en representant vardera från de nio lärosätena i konsortiet. Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare och ansvarig för SND-nätverket, leder gruppens arbete.

Medlemmar i SND:s konsortie-DAU-råd:
Elisabeth Strandhagen, SND-kontoret (sammankallande)
Ann-Sofie Zettergren, LU
Fredrik Persson, KI
Hanna Lindroos, SLU
Maria Kinger, Chalmers
Magnus Lundgren, GU
Per-Olof Hammargren, UU
Rosa Lönneborg, KTH
Sabina Anderberg, SU
Theresa Kieselbach, UmU
Ulf Jakobsson, SND-kontoret

Frågor om SND:s konsortium? Kontakta:

Föreståndare
Eva Stensköld
eva.stenskold@snd.se
Telefon 
+46 (0)31 - 786 63 69

Biträdande föreståndare &
samverkansansvarig

Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94