Sömn och hälsa hos män

SND-ID: ext0173-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper rorId

Beskrivning

Kohorten "Sömn och Hälsa hos Män (SHM)" undersöktes första gången 1984 med frågeformulär och en subgrupp studerades med polysomnografi vilket då utgjorde världens första populationsbaserade prevalensstudie avseende sömnapnésyndrom. Sen dess har hela kohorten undersökts med frågeformulär vid ytterligare två tillfällen (1994 och 2007) och subgrupper har undersökts med nattliga andningsregistreringar, blodprover, antropometriska variabler och peroral glukosbelastning. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser och arbetsolycksfall (Socialstyrelsens informationssystem om arbetsskador, ISA).
Förutom att utgöra den första populationsbaserade prevalensstudien inom området har data från kohorten visat att sömnrelaterade andningsrubbningar är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet men att risksambanden är åldersberoende med högre risk i lägre åldrar. Vidare har publicerats data på att obstruktivt sömnapnésyndrom är ett progressivt tillstånd och att symtom på sömnapnésyndrom medför en fördubblad risk för arbetsolycksfall. Denna kohort utgj

... Visa mer..
Kohorten "Sömn och Hälsa hos Män (SHM)" undersöktes första gången 1984 med frågeformulär och en subgrupp studerades med polysomnografi vilket då utgjorde världens första populationsbaserade prevalensstudie avseende sömnapnésyndrom. Sen dess har hela kohorten undersökts med frågeformulär vid ytterligare två tillfällen (1994 och 2007) och subgrupper har undersökts med nattliga andningsregistreringar, blodprover, antropometriska variabler och peroral glukosbelastning. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser och arbetsolycksfall (Socialstyrelsens informationssystem om arbetsskador, ISA).
Förutom att utgöra den första populationsbaserade prevalensstudien inom området har data från kohorten visat att sömnrelaterade andningsrubbningar är en riskfaktor för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet men att risksambanden är åldersberoende med högre risk i lägre åldrar. Vidare har publicerats data på att obstruktivt sömnapnésyndrom är ett progressivt tillstånd och att symtom på sömnapnésyndrom medför en fördubblad risk för arbetsolycksfall. Denna kohort utgjorde även den första studie där man i en oselekterad grupp män kunde visa på ett samband mellan andningsrubbning under sömn och nedsatt insulinkänslighet. Dessa resultat fick stor spridning och utgör idag ett stort forskningsområde internationellt. Nyligen har publicerats data på hur viktuppgång påverkade risken för utvecklande av sömnstörningar och dagsömnighet.

Syfte:

Huvudsyftet med den populationsbaserade kohortstudien är att analysera riskfaktorer och långsiktig utveckling av sömnstörningar, med huvudfokus på sömnrelaterad andningsstörning. Ett annat syfte är att studera konsekvenser av sömnstörningar över tid, såsom olyckor och risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet, samt effekter på glukosmetabolismen. Visa mindre..
Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984 – 2007
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996 – 1998
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 – 2007
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984 – 2007
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996 – 1998
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 – 2007
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 – 2007
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Visa mindre..
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindberg E, Carter N, Gislason T, Janson C. Role of snoring and daytime sleepiness in occupational accidents. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Dec 1;164(11):2031-5.
Läs fulltext

Lindberg E, Theorell-Haglöw J, Svensson M, Gislason T, Berne C, Janson C. Sleep apnea and glucose metabolism - a long-term follow-up in a community-based sample. Chest. 2012 Oct;142(4):935-42.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.