The Swedish National study on Aging and Care in Skåne (SNAC-S) - GÅS

SND-ID: ext0128-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME), Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), SNAC - Swedish National study on Aging and Care., NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Sölve Elmståhl - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Medicin i Malmö. Avdelningen för geriatrik

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lund universitet rorId

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett självständigt forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-GÅS
Gott Åldrande i Skåne riktar sig till ett urval av personer 60 år och äldre boende i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby eller Ystad. Studien består av en vårdsystemdel och en befolkningsdel.

Befolkningsdel:
Basundersökningen genomfördes mellan år 2001 till 2004, då totalt 2931 personer i åldrarna 60-93 år deltog. En första återundersökning av deltagare > 78 år genomfördes under 2005-2007. En andra återundersökning av alla från basundersökningen skedde åren 2008/2010, då även 1523 nya deltagare bjöds in. En tredje och fjärde återundersökning har skett 2010/2012 respektive 2013/2015 då ytterligare 1350 deltagare in

... Visa mer..
Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett självständigt forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-GÅS
Gott Åldrande i Skåne riktar sig till ett urval av personer 60 år och äldre boende i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby eller Ystad. Studien består av en vårdsystemdel och en befolkningsdel.

Befolkningsdel:
Basundersökningen genomfördes mellan år 2001 till 2004, då totalt 2931 personer i åldrarna 60-93 år deltog. En första återundersökning av deltagare > 78 år genomfördes under 2005-2007. En andra återundersökning av alla från basundersökningen skedde åren 2008/2010, då även 1523 nya deltagare bjöds in. En tredje och fjärde återundersökning har skett 2010/2012 respektive 2013/2015 då ytterligare 1350 deltagare inkluderades. En femte och sjätte återundersökning sker 2016/2018 respektive 2019/2021.

Vårdsystemdel:
Datainsamlingen sker i två steg: I det första steget samlas uppgifter om samtliga äldre som för närvarande erhåller vård och omsorg från de aktuella kommunerna och/eller Region Skåne. I nästa steg samlas information om alla nya vårdtagare och om utvecklingen för de som redan har insatser (kontinuerlig registrering).

Syfte:

Inom ramen för SNAC är syftet med delstudien SNAC-S (GÅS) att få i en befolkningsundersökning få kunskap om och följa: normalt åldrande, funktionsförmåga, förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer, äldres hälsa och livssituation, samt behov av vård och omsorg.

Fo detailed information on variables, see https://www.geriatrik.lu.se/gott-aldrande-i-skane Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Demografi, Biometri, Sjukdom

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Individer 60 år och äldre bosatta i Eslöv, Malmö, Osby, Hässleholm eller Ystad.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Studien är en longitudinell populationsbaserad kohortstudie som omfattar fem kommuner inklusive stads- och landsbygdsområden i södra Sverige. Befolkningsregistret användes för en randomiserad inbjudan av deltagare .

Studien omfattar en medicinsk undersökning, fysisk och kognitiv bedömning samt enkäter rörande sociodemografi, livsstilsfaktorer, ekonomi, QoL, formell och informell vård.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Befolkningsdelen: Urvalet av äldre personer i de deltagande områdena i basundersökning omfattar nio representativa kohorter i åldrarna 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90 och 93 år med tilläggsurval för de yngre och de äldsta. Återundersökning sker vart tredje år för personer 78 år och äldre och vart sjätte år för personer 60-72 år.
Vart sjätte år sker inklusion av nya kohorter 60 och 81 från de fem kommunerna (2007/2013/2020/ )

Vårdsystemdelen: Informationsinsamlingen inom vårdsystemdelen inleddes i samtliga områden med en tvärsnittsundersökning omfattande alla personer, som per den 1 februari 2001 mottog långvarig vård och omsorg finansierad av kommun eller landsting.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SNAC-S

Typ(er) av prov: Blodprover och hjärnavbildning (MRI)

Antal individer/objekt

5804

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

80%

I basundersökning är svarsfrekvens 60% och vid återundersökningar varierar svarsus mellan 80-85%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-02-01
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Malmö kommun, Eslöv kommun, Hässleholm kommun, Osby kommun, Ystad kommun

Geografisk beskrivning: Skåne (Eslöv, Malmö, Osby, Hässleholm och Ystad)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lund universitet

Medverkande

Ole Larsen - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

Henrik Ekström - Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

Etikprövning

Lund - dnr 951-02, LU 650-00, LU 744-00

dnr 2015/859 (Lund); 2017/539 (Lund);

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021_05847-02 (EPM)

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Äldreomsorg, Äldre, Åldrande, Äldreboende, Pension, Levnadsförhållanden, Psykisk hälsa, Åldersgrupper, Hälso- och sjukvård, Behandlingsmetoder, Aktiviteter i dagliga livet, Hälsokontroll, Blodtryck, Äldre, 80 och över, Blodprovstagning, Epidemiologiska studier, Kohortstudier, Äldretandvård, Datainsamling, Hälsoundersökningar, Demens, Befolkningskarakteristika, Sköra äldre, Hörsel, Äldrepsykiatri, Livsstil, Intervjuer [publikationstyp], Medicin, Hjärtfunktionstester, Elektrokardiografi, Uppföljningsstudier, Omvårdnad, Äldrevård, Minne, Longitudinella studier, Prospektiva studier, Träning, Populationsövervakning, Syntester, Samhällsvetenskap, Socioekonomiska faktorer, Riskfaktorer, Medelålders personer, Dödlighet, Civilstånd, Dödsorsaker, Kartläggning och enkäter, Epidemiologi, Folkhälsa, Hälsa, Hälso- och sjukvårdsforskning, Hälsoekonomi, Hälsotillstånd, Kroppsvikt, Kultur, Läkemedelsförsörjning, Minnesförmåga (psykologi), Organisatorisk innovation, Pensionering, Mellanmänskliga relationer, Register, Sjukdom, Sjukhusvistelse, Sjuklighet, Leverans av hälso- och sjukvård, Social miljö, Sociala villkor, Sociala problem, Socialt stöd, Syn, Livskvalitet, Bostadsförhållande, Fritidsaktiviteter, Längd, Vikt, Lungfunktion, Stödbehov, Balans, Swedish cohort consortium (scc), Skåne, Blodvärde, Koncentrationsförmåga, Cohorts.se, Epihealth, Near- national e-infrastructure for aging research, Epihealth_skåne, Njurfunktion, Gångtest

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Falls in the general elderly population: A 3- and 6-year follow-up of risk factors using data from the longitudinal population study ‘Good Aging in Skåne’" BMC Geriatr. 2013 Aug 7;13(1):81. [Epub ahead of print] MID: 23919320
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
Läs fulltext

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg IR, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund BM, Thorslund M, Wiberg I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clin Exp Res. 2004 Apr;16(2):158-68.

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext

Ekberg O, Elmståhl S, Björgell O, Hillarp B, Maly P, Redlund Johnell I, Rundgren Å. Geriatrisk radiologi, en viktig del av bild- och funktionsmedicin. Nordisk Geriatrik, 2008 (11) 5; 4-20.

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Kristensson J, Hallberg IR, Lundborg P. Health care costs for people aged 65+ two years prior to them receiving long-term municipal care. Aging Clin Exp Research 2008 Dec;20(6):547-55.

Modig S, Kristensson J, Ekwall AK, Hallberg IR, Midlöv P. Frail elderly patients in primary care--their medication knowledge and beliefs about prescribed medicines. Eur J Clin Pharmacol. 2009;65(2):151-5.

Condelius A, Hallberg IR, Jacobsson U. Medical healthcare utilization as related to long-term care at home or in special accommodation. Archives Gerontology and Geriatrics. 2010; 51: 250-6.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg A-K, Hallberg IR, Jakobsson U. Utilization of medical healthcare among people receiving long-term care at home or in special accommodation. Scand J Caring Sci. 2010;24:404-13.
Läs fulltext

Szanto O, Montnemery P, Elmståhl S. Prevalence of airway obstruction in the elderly: results from a cross-sectional spirometric study of nine age cohorts between the ages of 60 and 93 years. Prim Care Respir J. 2010 Sep;19(3):231-6. .
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Slowing of alternating forearm movements is associated with cognitive impairment in community-dwelling older people. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;29(5):457-66.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Hallberg IR.Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service. A descriptive study. Int J Nurs Stud. 2010 Oct;47(10):1217-27.
Läs fulltext

Christensson A, Elmståhl S. Estimation of the age-dependent decline of glomerular filtration rate from formulas based on creatinine and cystatin C in the general elderly population. Nephron Clin Pract. 2011;117(1):c40-50. Epub 2010.
Läs fulltext

Jönsson KM, Wieloch M, Sterner G, Nyman U, Elmståhl S, Engström G, Svensson PJ. Glomerular filtration rate in patients with atrial fibrillation on warfarin treatment: a subgroup analysis from the AURICULA registry in Sweden. Thromb Res. 2011 Oct;128(4):341-5.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. What factors affect life satisfaction (LS) among the oldest-old? Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):140-5.
Läs fulltext

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Effects of walking speed and results of Timed Get-Up-and-Go tests on quality of life and social participation in elderly individuals with a history of osteoporosis-related fractures. Journal Aging Health, 2011; Aug 25 1-21.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Life satisfaction (LS) and symptoms among the oldest-old: Results from the longitudinal population study called Good Aging in Skåne (GÅS). Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):146-50.
Läs fulltext

Montnemery P, Elmståhl S. Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease with special reference to over- and underdiagnosis using spirometry. Book chapter, Primary Care, 2012, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights 2012 ISBN 979-953-307-556-2.
ISBN: 979-953-307-556-2

Elmståhl S, Ekström H. Prediktorer för livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter i det dagliga livet - Data från den longitudinella befolkningsstudien ”Gott Åldrande i Skåne” En sexårsuppföljning av 60 till 93 år gamla malmöbor. Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2012, 1-23. ISBN-nummer 978-91-975977-1-5.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-975977-1-5

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Does informal support influence social participation of fractured elderly people? Arch Gerontol Geriatr. 2013 May-Jun;56(3):457-65
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Separate physical tests of lower extremities and postural control are associated with cognitive impairment. Results from the general population study Good Aging in Skåne (GÅS-SNAC). Clin Interv Aging. 2012;7:195-205.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between functional ability and life satisfaction in the oldest old: results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging. 2012:7 313-320.

Sterner G, Elmståhl S, Frid A. Metformin treatment, renal function and lactic acidosis. A population based study. British J Diabetes Vascular Disease, 2012;12:227-231.

Karlsson S, Edberg A-K, Jakobsson U, Hallberg IR. Care satisfaction among older people receiving public care and service at home or in special accommodation. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):318-30.
Läs full text

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between cognitive abilities and life satisfaction in the oldest-old Results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging, 2013, 8:845-853.
Läs full text

Lagergren M, Fagerström C, Nordell E, Berglund J, Fratiglioni L, Sjölund B-M, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting efficiency - a population-based comparison between users and non-users of public long-term care for older persons in Sweden. Ageing and Society, 2014;34:700-719. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X12001225 Published online: 20 December 2012.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Older women with dementia can perform fast alternating forearm movements and performance is correlated with tests of lower extremity function. Clinical Interventions in Aging 2013:8 175-184.
Läs fulltext

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Accidental falls, health-related quality of life and life satisfaction: A prospective study of the general elderly population. Arch Gerontol Geriatr. 2014 Jan-Feb;58(1):95-100. doi: 10.1016/j.archger.2013.07.006. Epub 2013 Aug 8.
Läs fulltext

Stenhagen M, Nordell E, Elmståhl S. Falls in elderly people: a multifactorial analysis of risk markers using data from the Swedish general population study 'Good Ageing in Skåne'. Aging Clin Exp Res. 2013 Apr;25(1):59-67. doi: 10.1007/s40520-013-0015-z. Epub 2013 Feb 21.
Läs fulltext

Werner K, Elmståhl S, Christensson A, Pihlsgård M. Male sex and vascular risk factors affect cystatin-C derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease. Age and Ageing, 2014; 43 (3): 411-7.
Läs fulltext

Hägg M. Houston B. Ekström H. Elmståhl S. Wann Hansson C. Sleep quality, use of hypnotics and sleeping habits in different age groups among older people. Scand J Car Sci, 2014, Feb, DOI: 10.1111/scs.12119

Ekdahl J, Elmståhl S. Portion size among elder subjects in the general population. A methodological dietary study from Malmö, Sweden. J Aging: Research and Clinical Practice, J Aging Res Clin Practice 2013;2(2):158-167

Dahlrup B, Nordell E, Steen-Carlsson K, Elmståhl S. Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregivers of persons with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2013 Oct 24;37(3-4):181-195.

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Both deterioration and improvement in activities of daily living are related to falls: A 6-year follow-up of the general elderly population study 'Good Aging in Skane' (GAS-SNAC). Clin Interv Aging. 2014 Oct 28;9:1839-46.
DOI: https://doi.org/10.2147/CIA.S70075

Elmståhl S, Widerström E. Orthostatic intolerance predicts mild cognitive impairment: incidence of mild cognitive impairment and dementia from the Swedish general population cohort Good Aging in Skåne. Clin Interv Aging. 2014 Nov 20;9:1993-2002.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S.High degree of BMI misclassification of malnutrition among Swedish elderly population: Age-adjusted height estimation using knee height and demispan. Eur J Clin Nutr. 2015 May;69(5):565-71. doi: 10.1038/ejcn.2014.183. Epub 2014 Sep 10.
Läs fulltext

Douhan J, Elmståhl S. Fysisk aktivitet & bra matvanor för det goda åldrandet. - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2013; 1-34. ISBN-nummer 978-91-975977-2-2.

Manskow US, Sigurdardottir S, Røe C, Andelic N, Skandsen T, Damsgård Elmståhl S, Anke A. Factors affecting caregiver burden one year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study. J Head Trauma Rehabilitation, 2014 Aug 12. [Epub ahead of print]

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Anderberg, P, Sköldunger A, Wahlberg M, Elmståhl S, Berglund J. Internet use by older-adults in rural and urban settings in Sweden - results from the SNAC study. Health Informatics J. 2014 Feb 24. [Epub ahead of print]

Kylén M, Ekström H, Haak M, Elmståhl S, Iwarsson S. Home and health in the third age - Methodological background and descriptive findings. Int J Environ Res Public Health. 2014 Jul 11;11(7):7060-80.

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. Relationship between pain and Quality of Life-Findings from the Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2014;5:270-275.

Legrand H, Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S. A long-recommended but seldom-used method of analysis for fall injuries found a unique pattern of risk factors in the youngest-old. Aging Clin Exp Res. 2015 Aug;27(4):439-45. doi: 10.1007/s40520-014-0308-x. Epub 2015 Jan 14.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S. Anthropometric reference data for elderly Swedes and its disease-related pattern. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1066-75. doi: 10.1038/ejcn.2015.73. Epub 2015 May 20.
Läs fulltext

Lagergren M, Fagerström C, Sjölund B-M, Berglund J, Fratiglioni L, Nordell E, von Strauss E, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden. Aging Clin Exp Res. 2016 Feb;28(1):147-58. doi: 10.1007/s40520-015-0369-5. Epub 2015 May 20.

Dahlrup B, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):261-70. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.007. Epub 2015 Jun 25
Läs fulltext

Haak M, Kylén M, Ekström H, Schmidt SM, Horstmann V, Elmståhl S, Iwarsson S. Relationships between perceived aspects of home and symptoms in a cohort aged 67-70. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Nov-Dec;61(3):529-34. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.013. Epub 2015 Jun 25.

Luoto J Elmståhl S, Wollmer P, Pihlsgård M. Incidence of airflow limitation in subjects 65-100 years of age. Eur Respir J. 2016 Feb;47(2):461-72. doi: 10.1183/13993003.00635-2015. Epub 2015 Dec 17.
Läs fulltext

Sandin-Wranker L, Rennemark M, Elmståhl S, Berglund J. The influence of personality traits on perception of pain in older adults - Findings from the Swedish National Study on Aging and Care - Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2015;7:3-8

Lindberg T, Bohman D, Elmståhl S, Jogréus C, Sanmartin Berglund J. Prevalence of unknown and untreated arrhythmias in an older outpatient population screened by wireless long-term recording ECG. Clinical Interventions in Aging 2016: 10; 11: 1083-90

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. A 9-year follow-up of women and men reporting pain: Results from the Swedish National Study of Aging and Care - Blekinge (accepted), 2016

Roos V, Elmståhl S, Ingelsson E, Sundström J, Ärnlöv J, Lind L. Metabolic syndrome development during ageing - with special reference to obesity without the metabolic syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2016, Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 27804110

Delavaran H, Jönsson A-C, Lövkvist H, Iwarsson S, Elmståhl S, Norrving B, Lindgren A. Cognitive function in stroke survivors: A 10-year follow-up study. Acta Neurol Scand, 2016; Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 7804110

Wimo A, Elmståhl S, Fratiglioni L, Sjölund BM, Sköldunger A, Fagerström C, Berglund J, Lagergren M Formal and Informal Care of Community-Living Older People: A Population-Based Study from the Swedish National Study on Aging and Care. J Nutr Health Aging. 2017;21(1):17-24. doi: 10.1007/s12603-016-0747-5.
Läs fulltext

Lindberg T, Berglund J, Elmståhl S, Bohman D. Older individuals need for knowledge and follow up about their chronic Atrial Fibrillation, lifelong medical treatment and medical controls. Scand J Caring Sciences. 2017 in press.

Elmståhl, S., Ellström, K., Siennicki-Lantz, A., & Abul-Kasim, K. (2019). Association between cerebral microbleeds and hypertension in the Swedish general population “Good Aging in Skåne” study. In Journal of Clinical Hypertension (Vol. 21, Issue 8, pp. 1099–1107). https://doi.org/10.1111/jch.13606
DOI: https://doi.org/10.1111/jch.13606
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:c61777d0-cecd-4c8d-83d6-a47ee958b1ba

Egervall, K., Rosso, A., & Elmståhl, S. (2021). Association between cardiovascular disease- and inflammation-related serum biomarkers and poor lung function in elderly. In Clinical Proteomics (No. 23; Vol. 18, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
DOI: https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:a0467f97-cbbc-4ff2-9e65-72476032f3af

Månsson, T., Overton, M., Pihlsgård, M., & Elmståhl, S. (2019). Impaired kidney function is associated with lower cognitive function in the elder general population. Results from the Good Aging in Skåne (GÅS) cohort study. In BMC Geriatrics (No. 360; Vol. 19, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
DOI: https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:2966fdc1-1f53-452e-bd8b-4efc6eadafd9

Ekström, H., Elmståhl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., & Elmståhl, S. (2021). Physical Performance in Older Cohorts: A Comparison of 81-Year-Old Swedish Men and Women Born Twelve Years Apart - Results from the Swedish Study “good Aging in Skåne.” In Journal of Aging Research (No. 8813992; Vol. 2021). https://doi.org/10.1155/2021/8813992
DOI: https://doi.org/10.1155/2021/8813992
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/306484

Elmståhl, S., Lundholm-Auoja, N., Ekström, H., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Elmståhl, S., & Lundholm-Auoja, N. (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study ‘Good Aging in Skåne.’ In Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820960648
DOI: https://doi.org/10.1177/1403494820960648
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/302255

Elmståhl, S. I., Sanmartin Berglund, J., Fagerstrom, C., Ekström, H., Berglund, J. S., Fagerström, C., Elmståhl, S., & Elmståhl, S. (2020). The life satisfaction index-a (LSI-A) : Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years. In Clinical Interventions in Aging (Vol. 15, pp. 2031–2039). https://doi.org/10.2147/CIA.S275387
URN: urn:nbn:se:bth-20711
DOI: https://doi.org/10.2147/CIA.S275387
SwePub: oai:DiVA.org:bth-20711

Elmståhl, S., Dahlrup, B., Ekström, H., & Nordell, E. (2018). The association between medical diagnosis and caregiver burden : a cross-sectional study of recipients of informal support and caregivers from the general population study ‘Good Aging in Skåne’, Sweden. In Aging clinical and experimental research (Vol. 30, Issue 9, pp. 1023–1032). https://doi.org/10.1007/s40520-017-0870-0
DOI: https://doi.org/10.1007/s40520-017-0870-0
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:c39a9d5c-685c-43be-a77b-74fa23633169

Wranker, L. S., Elmståhl, S., & Ekström, H. (2018). Pain and alcohol : A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study. In Scandinavian Journal of Pain (Vol. 18, Issue 4, pp. 611–620). https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0064
DOI: https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0064
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:48956f49-adb4-46b5-9f7b-f1268e9ff6b6

Ekstrom, H., Auoja, N. L., Elmstahl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Auoja, N. L., & Elmståhl, S. (2020). High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study “Good Aging in Skane (GAS).” In Journal of Aging Research (No. 5272130; Vol. 2020). https://doi.org/10.1155/2020/5272130
DOI: https://doi.org/10.1155/2020/5272130
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/298311

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog