Samling Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

SND-ID: sme.

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

Skånes metadatabas för epidemiologi (SME) initierades under hösten 2012 med syftet att skapa en katalog med översiktliga beskrivningar av en del av de epidemiologiska studier som genomförts i Lunds universitets eller Region Skånes regi genom åren. Projektet initierades av Kristina Jakobsson (avdelningen för arbets- och miljömedicin vid institutionen för laboratoriemedicin, Region Skåne, Lund), Jonas Björk (biträdande koordinator för det nationella, tvärvetenskapliga forskningsprojektet SIMSAM Lund) samt Peter Nilsson (koordinator för SFO EpiHealth). Studieinventeringen har genomförs av FoU-centrum Skåne och BBMRI i nära samarbete med Svensk Nationell Datatjänst (SND).

SME omfattar i dagsläget omkring 50 studier med sammanlagt fler än ca 680 000 studiedeltagare, samt biologiska prover från drygt 217 000 individer. Studierna som finns representerade är allt från regionala hälsoundersökningar och folkhälsoenkäter till kohortstudier av specifika yrkesgrupper. Förhoppningen är att SME ska kunna fungera som en kontaktyta mellan forskare med gemensamma beröringspunkter, exempelvis intresse för samma

... Visa mer..
Skånes metadatabas för epidemiologi (SME) initierades under hösten 2012 med syftet att skapa en katalog med översiktliga beskrivningar av en del av de epidemiologiska studier som genomförts i Lunds universitets eller Region Skånes regi genom åren. Projektet initierades av Kristina Jakobsson (avdelningen för arbets- och miljömedicin vid institutionen för laboratoriemedicin, Region Skåne, Lund), Jonas Björk (biträdande koordinator för det nationella, tvärvetenskapliga forskningsprojektet SIMSAM Lund) samt Peter Nilsson (koordinator för SFO EpiHealth). Studieinventeringen har genomförs av FoU-centrum Skåne och BBMRI i nära samarbete med Svensk Nationell Datatjänst (SND).

SME omfattar i dagsläget omkring 50 studier med sammanlagt fler än ca 680 000 studiedeltagare, samt biologiska prover från drygt 217 000 individer. Studierna som finns representerade är allt från regionala hälsoundersökningar och folkhälsoenkäter till kohortstudier av specifika yrkesgrupper. Förhoppningen är att SME ska kunna fungera som en kontaktyta mellan forskare med gemensamma beröringspunkter, exempelvis intresse för samma exponeringar, sjukdomsutfall, biologiska markörer, åldersgrupper eller socioekonomiska faktorer – det handlar således om att skapa möjligheter att nyttja redan insamlade data, också på ett tids- och resurseffektivt sätt.

Alla studier som ingår i samlingen har det unika nyckelordet epiHealth_Skåne och kan sökas fram genom att ange sökordet i SNDs sökssytem. Visa mindre..

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

... Visa mer..

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pediatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Urologi och njurmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Reproduktionsmedicin och gynekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykiatri (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Reumatologi och inflammation (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Visa mindre..

Nyckelord

Blodprovstagning, Diabetes, Dna, Klassificering, Läkemedelsförsörjning, Sjukdomsförlopp, Typ 2-diabetes, C-peptid, Typ 1-diabetes, Prognos, Tandhälsa, Rökning, Sömn, Graviditet, Hjärt-kärlsjukdomar, Cancer, Sjukdomshistoria, Antropometri, Livsstil, Minne, Longitudinella studier, Prospektiva studier, Hjärtinfarkt, Alkoholkonsumtion, Andningsvägarna, Kardiovaskulära sjukdomar, Hälsotillstånd, Kroppsvikt, Lungtumörer, Lungsjukdomar, Menstruation, Socialt stöd, Luftvägssjukdomar, Socialt nätverk, Preventivmedel, Kroppsvikt och kroppsmått, Tumörer, Anamnes, Brösttumörer, Fortplantning, Ärftlighet, Levnadsförhållanden, Alkoholvanor, Alkoholism, Social trygghet, Sexuellt beteende, Fysisk aktivitet, Tv-tittande, Fetma, Folkhälsa, Psykisk hälsa, Demografi, Olycksfall, Epidemiologiska studier, Populationsövervakning, Hörselnedsättning, Riskfaktorer, Övervikt, Kost, Astma, Eksem, Kartläggning och enkäter, Narkotika, Mellanmänskliga relationer, Rökfri tobak, Tobak, Överkänslighet, Lärare, Skolor, Socialt deltagande, Skolk, Fritidsaktiviteter, Alkoholkonsumtion bland minderåriga, Ätbeteende, Brott, Boende, Familjemiljö, Naturmiljö, Passiv rökning, Luftvägssjukdomar, Träning, Socioekonomiska faktorer, Buller, Luftförorening, Parker, Bostadsförhållande, Solskydd, Socioekonomisk status, Grönbältesområden, Kohortstudier, Vårdyrken, Kvinnor, Arbetsbelastning, Ergonomi, Psykisk utmattning, Yrkesmässig exponering, Arbetsförhållanden, Fall-kontrollstudier, Prostatatumörer, Blod, Längd, Vikt, Biomarkörer, Serum, Tumörmarkörer, Plasma, Paraffininbäddning, Vävnadsinbäddning, Hälso- och sjukvård, Medicin, Kön, Leverans av hälso- och sjukvård, Ålder, Hälso- och sjukvårdskostnader, Barn, Insulin, Genetiska markörer, Diabetes, Föräldraattityd, Barn, Rökning, Sniffning, Ungdom, Berusningsdrickande, Smärta, Kronisk smärta, Yrken, Antropometriska data, Hudsjukdomar, Lapptester, Hudutslag, Reproduktion, Fruktsamhet, Graviditetskomplikationer, Missfall, Livskvalitet, Sjukdomar, Utbildning, Blodtryck, Respiratoriska funktionstester, Kolesterol, Kosttillskott, Register, Personskador, Strålning, Utbildning, Yrken, Lymfom, Cancerframkallande ämnen, Radioaktivitet, P-piller, Sarkom, Ärftliga sjukdomar, Genetik, Pediatrik, Släktforskning och släktvapen, Graviditet, Kemikalier, Livsmedel, Miljöförorening, Polyklorerade bifenyler, Dioxiner, Arbetstillfredsställelse, Arbetslöshet, Social klass, Arbetsbörda, Sjukfrånvaro, Tandvård, Trafikbuller, Våld, Ekonomi, Äldre, Åldrande, Hälsa, Läkemedel, Anhörigvård, Mänskliga aktiviteter, Företagshälsovård, Spelberoende, Psykisk hälsa, Självmordstankar, Psykologisk stress, Bostadsområden, Ensamhet, Tilltro, Kränkande behandling, Motion och matvanor, Hälsoundersökningar, Kostundersökningar, Benskörhet, Urininkontinens, Glukosbelastningstest, Hormonersättningsbehandling, Menopaus, Kvinnohälsa, Epidemiologi, Glukos, Massundersökning, Biobanker, Hosta, Andningsstörningar, Andningsljud, Bronkit, kronisk, Emfysem, Nästäppa, Trafik, Huvudvärk, Geriatrik, Depression, Mag-tarmsjukdomar, Familjeliv, Diagnos, Demens, Psykiatri, Intervjuer [publikationstyp], Personlighetsbedömning, Antidepressiva medel, Ångest, Alkoholmissbruk, Aptit, Psykiska störningar, Klinisk psykologi, Tillfredsställelse, Ångeststörningar, Funktionsnedsättningar, Epidemiologiska metoder, Saliv, Blodplasma, Behandlingsmetoder, Hälsokontroll, Puls, Röntgenundersökning, Blodbrist, Dödlighet, Myokardischemi, Alkoholism, Benbrott, Blodpropp i kranskärl, Blodsocker, Dödsorsaker, Folkhälsa, Gener, Huvudvärk, Högt blodtryck, Illamående, Kranskärlssjukdom, Kärlkramp, Ledvärk, Mag-tarmsjukdomar, Sjukfrånvaro, Socker i urin, Spirometri, Struma, Trötthet, Hälsorisker, Emotioner, Ledgångsreumatism, Stroke, Arterioskleros, Inflammatoriska tarmsjukdomar, Magsår, Njurstenar, Smärta, Sömn, Erytrocyter, abnorma, Granulocyter, Leukocyter, mononukleära, Aktiviteter i dagliga livet, Kroppssammansättning, Urinprovstagning, Fenotyp, Bentäthet, Antropologi, Premenopaus, Barndom, Recidiv, Självmordsförsök, Miljö och folkhälsa, Tecken och symtom, Rök, Matförgiftning, Luftrörskatarr, Lukt, Arbetstid, Vatteninfrastruktur, Tinnitus, Transport, Gångförmåga, Fettvävnad, Muskelstyrka, Amning, Klimakteriet, Hjärtfunktionstester, Hjärtauskultation, Hjärtsvikt, Ateroskleros, Fetma, Hjärtsjukdomar, Boendeformer, Civilstånd, Kväveoxid, Hjärnischemi, Kvävedioxid, Miljömedicin, Miljöhälsa, Patienter, Produktivitet, Reumatiska sjukdomar, Spondylartrit, Psoriasisartrit, Melanom, Äldreomsorg, Äldreboende, Pension, Åldersgrupper, Äldre, 80 och över, Äldretandvård, Datainsamling, Befolkningskarakteristika, Sköra äldre, Hörsel, Äldrepsykiatri, Elektrokardiografi, Uppföljningsstudier, Omvårdnad, Äldrevård, Syntester, Samhällsvetenskap, Medelålders personer, Hälsa, Hälso- och sjukvårdsforskning, Hälsoekonomi, Kultur, Minnesförmåga (psykologi), Organisatorisk innovation, Pensionering, Sjukdom, Sjukhusvistelse, Sjuklighet, Social miljö, Sociala villkor, Sociala problem, Syn, Livskvalitet, Gad-antikroppar, Nationella diabetesregistret, Komplikationer, Skåne, Epihealth, Epihealth_skåne, Arbetsmiljö, Genetiska studier, Blodprov, Brca1, Brca2, Södra sverige, Fryst vävnad, Omgivningsexponering, Gad65, Ia-2, Znt8, Virusinfektion, Alkohol, Kontaktallergi, Parfymer, Utslag, Hudproblem, Frågeformulär, Gummiindustri, Telefonintervju, Swedish cohort consortium (scc), Cohorts.se, Tidigare sjukdomar, Mjukdelssarkom, Medicinering, Exponering av hormonella substanser, Barncancer, Fisk och fiskprodukter, Emotionellt stöd, Psykisk ohälsa, Otrygghet, Hot, Praktiskt stöd, Datoranvändning, Ekonomisk stress, Funktionsnedsättning, Förtroende för sjukvården, Malmö kommun, Sekventiell studie, Solexponering, Referenspopulation, Swedish diet cohort consortium (sdcc), Sdcc, Kostenkät, 7-dagars kostregistrering, Kostintervju, Portionsstorlekar, Fysisk sjukdom, Återhämtning, Behandling, Social situation, Nuvarande medicinering, Multiaxialt skattningsschema, Benmineral, Muskelmassa, Bröstcancerscreening, Tidigare graviditeter, Ålder vid första menstruation, Tumörprov, Toxicitet, Bostadsadress, Trafikexponering, Arbetsplats adress, Gis, Kroppsfunktion, Sjukdomsaktivitet, Arbetsförmåga, Självförmåga, Ankyloserande spondylit, Artrit vid samtidig förekomst av inflammatorisk tarmsjukdom, Odifferentierad spondylartrit, Lungfunktion, Stödbehov, Balans, Blodvärde, Koncentrationsförmåga, Near- national e-infrastructure for aging research, Njurfunktion, Gångtest Visa mindre..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Anna Lindgren, Jonas Björk, Emilie Stroh, Kristina Jakobsson. Adult asthma and traffic exposure at residential address, workplace address, and self-reported daily time outdoor in traffic: A two-stage case-control study. BMC Public Health 2010, 10:716.
Läs fulltext

Antoniou AC, Spurdle AB, Sinilnikova OM, Healey S, Pooley KA, Schmutzler RK, et al. Common breast cancer-predisposition alleles are associated with breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Am J Hum Genet. 2008 Apr;82(4):937-48. doi: 10.1016/j.ajhg.2008.02.008.
Läs fulltext

Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Low cancer rates among patients with dementia in a population-based register study in Sweden. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;30(1):39-42. doi: 10.1159/000315509.
Läs fulltext

Axmon A, Hagmar L. Time to pregnancy and pregnancy outcome.
Fertil Steril. 2005 Oct;84(4):966-74.

Axmon A, Rignell-Hydbom A. Association between biomarkers of exposure to persistent organochlorine compounds (POCs).
Chemosphere. 2006 Jul;64(4):692-4. Epub 2005 Dec 9.

Axmon A, Rignell-Hydbom A. Estimations of past male and female serum concentrations of biomarkers of persistent organochlorine pollutants and their impact on fecundability estimates. Environ Res. 2006 Jul;101(3):387-94. Epub 2005 Dec 13.

Axmon A, Rylander L, Albin M, Hagmar L. Factors affecting time to pregnancy.
Hum Reprod. 2006 May;21(5):1279-84. Epub 2006 Jan 12.

Axmon A, Rylander L, Lillienberg L, Albin M, Hagmar L. Fertility among female hairdressers.
Scand J Work Environ Health. 2006 Feb;32(1):51-60.

Axmon A, Rylander L, Rignell-Hydbom A. Reproductive toxicity of seafood contaminants: prospective comparisons of Swedish east and west coast fishermen's families. Environ Health. 2008 May 28;7:20. doi: 10.1186/1476-069X-7-20.

Axmon A, Rylander L, Strömberg U, Dyremark E, Hagmar L. Polychlorinated biphenyls in blood plasma among Swedish female fish consumers in relation to time to pregnancy. J Toxicol Environ Health A. 2001 Nov 23;64(6):485-98.

Axmon A, Rylander L, Strömberg U, Hagmar L. Altered menstrual cycles in women with a high dietary intake of persistent organochlorine compounds. Chemosphere. 2004 Aug;56(8):813-9.

Axmon A, Rylander L, Strömberg U, Hagmar L. Female fertility in relation to the consumption of fish contaminated with persistent organochlorine compounds. Scand J Work Environ Health. 2002 Apr;28(2):124-32.

Axmon A, Rylander L, Strömberg U, Hagmar L. Miscarriages and stillbirths in women with a high intake of fish contaminated with persistent organochlorine compounds. Int Arch Occup Environ Health. 2000 Apr;73(3):204-8.

Axmon A, Rylander L, Strömberg U, Hagmar L. Time to pregnancy and infertility among women with a high intake of fish contaminated with persistent organochlorine compounds. Scand J Work Environ Health. 2000 Jun;26(3):199-206.

Axmon A, Rylander L, Strömberg U, Jönsson B, Nilsson-Ehle P, Hagmar L. Polychlorinated biphenyls in serum and time to pregnancy. Environ Res. 2004 Oct;96(2):186-95.

Axmon A, Rylander L. No interaction between smoking and working as a hairdresser with respect to reproductive health.
J Occup Environ Med. 2009 Apr;51(4):399; author reply 399-400. doi: 10.1097/JOM.0b013e3181a03aa5.

Axmon A. Menarche in women with high exposure to persistent organochlorine pollutants in utero and during childhood.
Environ Res. 2006 Sep;102(1):77-82. Epub 2006 Feb 2.

Berglund M. Suicide in alcoholism. A prospective study of 88 suicides: I. The multidimensional diagnosis at first admission. Arch Gen Psychiatry. 1984 Sep;41(9):888-91.

Bergman S, Herrström P, Högström K, Petersson IF, Svensson B, Jacobsson LT. Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in a Swedish population study. J Rheumatol. 2001 Jun;28(6):1369-77.

Bergman S, Herrström P, Jacobsson LT, Petersson IF. Chronic widespread pain: a three year followup of pain distribution and risk factors. J Rheumatol. 2002 Apr;29(4):818-25.

Bergman S, Jacobsson LT, Herrström P, Petersson IF. Health status as measured by SF-36 reflects changes and predicts outcome in chronic musculoskeletal pain: a 3-year follow up study in the general population. Pain. 2004 Mar;108(1-2):115-23.

Berner J, Rennemark M, Jogréus C, Anderberg, P, Sköldunger A, Wahlberg M, Elmståhl S, Berglund J. Internet use by older-adults in rural and urban settings in Sweden - results from the SNAC study. Health Informatics J. 2014 Feb 24. [Epub ahead of print]

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Older women with dementia can perform fast alternating forearm movements and performance is correlated with tests of lower extremity function. Clinical Interventions in Aging 2013:8 175-184.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Separate physical tests of lower extremities and postural control are associated with cognitive impairment. Results from the general population study Good Aging in Skåne (GÅS-SNAC). Clin Interv Aging. 2012;7:195-205.
Läs fulltext

Bramell-Risberg E, Jarnlo G-B, Elmståhl S. Slowing of alternating forearm movements is associated with cognitive impairment in community-dwelling older people. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;29(5):457-66.
Läs fulltext

Broberg K, Huynh E, Schläwicke Engström K, Björk J, Albin M, Ingvar C, Olsson H, Höglund M. Association between polymorphisms in RMI1, TOP3A, and BLM and risk of cancer, a case-control study. BMC Cancer. 2009 May 11;9:140.
Läs fulltext

Broberg K, Höglund M, Gustafsson C, Björk J, Ingvar C, Albin M, Olsson H. Genetic variant of the human homologous recombination-associated gene RMI1 (S455N) impacts the risk of AML/MDS and malignant melanoma. Cancer Lett. 2007 Dec 8;258(1):38-44.

Brådvik L, Berglund M. Risk factors for suicide in melancholia. A case-record evaluation of 89 suicides and their controls. Acta Psychiatr Scand. 1993 May;87(5):306-11.

Carlsson A, Wingren C, Ingvarsson J, Ellmark P, Baldertorp B, Fernö M, Olsson H, Borrebaeck CA. Serum proteome profiling of metastatic breast cancer using recombinant antibody microarrays. Eur J Cancer. 2008 Feb;44(3):472-80. doi: 10.1016/j.ejca.2007.11.025. Epub 2008 Jan 2.

Carlsson A, Wingren C, Kristensson M, Rose C, Fernö M, Olsson H, Jernström H, Ek S, Gustavsson E, Ingvar C, Ohlsson M, Peterson C, Borrebaecka C A.K. Molecular serum portraits in patients with primary breast cancer predict the development of distant metastases. Proc Natl Acad Sci U S A. Aug 23, 2011; 108(34): 14252-14257. doi: 10.1073/pnas.1103125108. Published online Aug 15, 2011.
Läs fulltext

Carlsson MC, Balog CI, Kilsgård O, Hellmark T, Bakoush O, Segelmark M, Fernö M, Olsson H, Malmström J, Wuhrer M, Leffler H. Different fractions of human serum glycoproteins bind galectin-1 or galectin-8, and their ratio may provide a refined biomarker for pathophysiological conditions in cancer and inflammatory disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Sep;1820(9):1366-72. doi: 10.1016/j.bbagen.2012.01.007. Epub 2012 Jan 17.

Carlsson MC, Cederfur C, Schaar V, Balog CI, Lepur A, Touret F, Salomonsson E, Deelder AM, Fernö M, Olsson H, Wuhrer M, Leffler H. Galectin-1-binding glycoforms of haptoglobin with altered intracellular trafficking, and increase in metastatic breast cancer patients. PLoS One. 2011;6(10):e26560. doi: 10.1371/journal.pone.0026560. Epub 2011 Oct 18.
Läs fulltext

Christensson A, Elmståhl S. Estimation of the age-dependent decline of glomerular filtration rate from formulas based on creatinine and cystatin C in the general elderly population. Nephron Clin Pract. 2011;117(1):c40-50. Epub 2010.
Läs fulltext

Condelius A, Edberg A-K, Hallberg IR, Jakobsson U. Utilization of medical healthcare among people receiving long-term care at home or in special accommodation. Scand J Caring Sci. 2010;24:404-13.
Läs fulltext

Condelius A, Hallberg IR, Jacobsson U. Medical healthcare utilization as related to long-term care at home or in special accommodation. Archives Gerontology and Geriatrics. 2010; 51: 250-6.
Läs fulltext

Crona L, Mossberg A, Brådvik L. Suicidal Career in Severe Depression among Long-Term Survivors: In a Followup after 37-53 Years Suicide Attempts Appeared to End Long before Depression. Depress Res Treat. 2013;2013:610245. doi: 10.1155/2013/610245. Epub 2013 Dec 23.
Läs fulltext

Dahlrup B, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):261-70. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.007. Epub 2015 Jun 25
Läs fulltext

Dahlrup B, Nordell E, Steen-Carlsson K, Elmståhl S. Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregivers of persons with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 2013 Oct 24;37(3-4):181-195.

Delavaran H, Jönsson A-C, Lövkvist H, Iwarsson S, Elmståhl S, Norrving B, Lindgren A. Cognitive function in stroke survivors: A 10-year follow-up study. Acta Neurol Scand, 2016; Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 7804110

Douhan J, Elmståhl S. Fysisk aktivitet & bra matvanor för det goda åldrandet. - Resultat från forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS). Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2013; 1-34. ISBN-nummer 978-91-975977-2-2.

Dryver E, Brandt L, Kauppinen T, Olsson H. Occupational exposures and non-Hodgkin's lymphoma in Southern Sweden. Int J Occup Environ Health. 2004 Jan-Mar;10(1):13-21.
Läs fulltext

Egervall, K., Rosso, A., & Elmståhl, S. (2021). Association between cardiovascular disease- and inflammation-related serum biomarkers and poor lung function in elderly. In Clinical Proteomics (No. 23; Vol. 18, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12014-021-09329-7
DOI: 10.1186/s12014-021-09329-7

Ekberg O, Elmståhl S, Björgell O, Hillarp B, Maly P, Redlund Johnell I, Rundgren Å. Geriatrisk radiologi, en viktig del av bild- och funktionsmedicin. Nordisk Geriatrik, 2008 (11) 5; 4-20.

Ekdahl J, Elmståhl S. Portion size among elder subjects in the general population. A methodological dietary study from Malmö, Sweden. J Aging: Research and Clinical Practice, J Aging Res Clin Practice 2013;2(2):158-167

Ekstrom, H., Auoja, N. L., Elmstahl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Auoja, N. L., & Elmståhl, S. (2020). High Burden among Older Family Caregivers is Associated with High Prevalence of Symptoms: Data from the Swedish Study “Good Aging in Skane (GAS).” In Journal of Aging Research (No. 5272130; Vol. 2020). https://doi.org/10.1155/2020/5272130
DOI: 10.1155/2020/5272130

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Does informal support influence social participation of fractured elderly people? Arch Gerontol Geriatr. 2013 May-Jun;56(3):457-65
Läs fulltext

Ekström H, Dahlin-Ivanoff S, Elmståhl S. Effects of walking speed and results of Timed Get-Up-and-Go tests on quality of life and social participation in elderly individuals with a history of osteoporosis-related fractures. Journal Aging Health, 2011; Aug 25 1-21.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
Läs fulltext

Ekström H, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext

Ekström, H., Elmståhl, S., Sandin Wranker, L., Ekström, H., & Elmståhl, S. (2021). Physical Performance in Older Cohorts: A Comparison of 81-Year-Old Swedish Men and Women Born Twelve Years Apart - Results from the Swedish Study “good Aging in Skåne.” In Journal of Aging Research (No. 8813992; Vol. 2021). https://doi.org/10.1155/2021/8813992
DOI: 10.1155/2021/8813992

Ellberg C, Jernström H, Olsson H. Breast cancer and spider telangiectasias at diagnosis and its relation to histopathology and prognosis: a population-based study. Breast Cancer Res Treat. 2012 Jan;131(1):177-86. doi: 10.1007/s10549-011-1707-8. Epub 2011 Aug 10.

Ellberg C, Jönsson G, Olsson H. Can a phenotype for recessive inheritance in breast cancer be defined? Fam Cancer. 2010 Dec;9(4):525-30. doi: 10.1007/s10689-010-9355-4

Elmståhl S, Ekström H. Prediktorer för livstillfredsställelse, funktionsförmåga och aktiviteter i det dagliga livet - Data från den longitudinella befolkningsstudien ”Gott Åldrande i Skåne” En sexårsuppföljning av 60 till 93 år gamla malmöbor. Geriatriskt utvecklingscentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 2012, 1-23. ISBN-nummer 978-91-975977-1-5.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-975977-1-5

Elmståhl S, Widerström E. Orthostatic intolerance predicts mild cognitive impairment: incidence of mild cognitive impairment and dementia from the Swedish general population cohort Good Aging in Skåne. Clin Interv Aging. 2014 Nov 20;9:1993-2002.
Läs fulltext

Elmståhl, S. I., Sanmartin Berglund, J., Fagerstrom, C., Ekström, H., Berglund, J. S., Fagerström, C., Elmståhl, S., & Elmståhl, S. (2020). The life satisfaction index-a (LSI-A) : Normative data for a general swedish population aged 60 to 93 years. In Clinical Interventions in Aging (Vol. 15, pp. 2031–2039). https://doi.org/10.2147/CIA.S275387
URN: urn:nbn:se:bth-20711
DOI: 10.2147/CIA.S275387

Elmståhl, S., Dahlrup, B., Ekström, H., & Nordell, E. (2018). The association between medical diagnosis and caregiver burden : a cross-sectional study of recipients of informal support and caregivers from the general population study ‘Good Aging in Skåne’, Sweden. In Aging clinical and experimental research (Vol. 30, Issue 9, pp. 1023–1032). https://doi.org/10.1007/s40520-017-0870-0
DOI: 10.1007/s40520-017-0870-0

Elmståhl, S., Ellström, K., Siennicki-Lantz, A., & Abul-Kasim, K. (2019). Association between cerebral microbleeds and hypertension in the Swedish general population “Good Aging in Skåne” study. In Journal of Clinical Hypertension (Vol. 21, Issue 8, pp. 1099–1107). https://doi.org/10.1111/jch.13606
DOI: 10.1111/jch.13606

Elmståhl, S., Lundholm-Auoja, N., Ekström, H., Sandin Wranker, L., Ekström, H., Elmståhl, S., & Lundholm-Auoja, N. (2020). Being an older family caregiver does not impact healthcare and mortality: Data from the study ‘Good Aging in Skåne.’ In Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820960648
DOI: 10.1177/1403494820960648

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between cognitive abilities and life satisfaction in the oldest-old Results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging, 2013, 8:845-853.
Läs full text

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Associations between functional ability and life satisfaction in the oldest old: results from the longitudinal population study Good Aging in Skåne. Clinical Interventions in Aging. 2012:7 313-320.

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. Life satisfaction (LS) and symptoms among the oldest-old: Results from the longitudinal population study called Good Aging in Skåne (GÅS). Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):146-50.
Läs fulltext

Enkvist Å, Ekström H, Elmståhl S. What factors affect life satisfaction (LS) among the oldest-old? Arch Gerontol Geriatr. 2012 Jan-Feb;54(1):140-5.
Läs fulltext

Epstein, E., Lindqvist, P., & Olsson, H. (2009). A population-based cohort study on the use of hormone treatment and endometrial cancer in southern Sweden. In International Journal of Cancer (Vol. 125, pp. 421–425). https://doi.org/10.1002/ijc.24284
DOI: 10.1002/ijc.24284

Epstein, E., Lindqvist, P., Geppert, B., & Olsson, H. (n.d.). A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. In British Journal of Cancer (Vol. 101, pp. 537–540). https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6605149
Läs fulltext
DOI: 10.1038/sj.bjc.6605149

Essen-Möller E, Larsson H, Uddenberg C-E, White G: Individual traits and morbidity in a Swedish rural population. 1956. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 100

Essen-Möller E: En skånsk befolkningsundersökning. Socialmedicinsk Tidskrift 1956:33:271-278

Essen-Möller E: Familial interrelatedness in a Swedish rural population. Acta Genet Statist Med, Suppl ad Vol 17, 1967

Essen-Möller E: Några synpunkter på medicinska befolkningsundersökningar. Socialmedicinsk Tidskrift 1968:22:1-5

Essen-Möller E: Problems of taxonomy. Discussion. In J Zubin ed: Field Studies in the Mental Disorders, pp 37-38. New York: Grune & Stratton 1961.

Essen-Möller E: The registration of familial relations in a human population. Kungl Fysiografiska Sällskapets i Lund Förhandlingar 1954:24:1-7.

Fridh M, Modén B, Lindström M, Grahn M, Rosvall M. Folkhälsorapport Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne, oktober 2013.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S. Anthropometric reference data for elderly Swedes and its disease-related pattern. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1066-75. doi: 10.1038/ejcn.2015.73. Epub 2015 May 20.
Läs fulltext

Gavrilidou NN, Pihlsgård M, Elmståhl S.High degree of BMI misclassification of malnutrition among Swedish elderly population: Age-adjusted height estimation using knee height and demispan. Eur J Clin Nutr. 2015 May;69(5):565-71. doi: 10.1038/ejcn.2014.183. Epub 2014 Sep 10.
Läs fulltext

Haak M, Kylén M, Ekström H, Schmidt SM, Horstmann V, Elmståhl S, Iwarsson S. Relationships between perceived aspects of home and symptoms in a cohort aged 67-70. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Nov-Dec;61(3):529-34. doi: 10.1016/j.archger.2015.06.013. Epub 2015 Jun 25.

Haglund E, Bremander A, Bergman S, Jacobsson LT, Petersson IF. Work productivity in a population-based cohort of patients with spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford). 2013 Sep;52(9):1708-14.
Läs fulltext

Haglund E, Bremander AB, Petersson IF, Strömbeck B, Bergman S, Jacobsson LT, Turkiewicz A, Geborek P, Englund M. Prevalence of spondyloarthritis and its subtypes in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2011 Jun;70(6):943-8
Läs fulltext

Haglund E. Prevalence, physical activity, and work in patients with spondyloarthritis, Doctoral dissertation, Faculty of Medicine, Lund University, No 2013:107
Läs fulltext

Hagnell O: A prospective study of mental disorders in a total population. Social Psychiatry, Res. Publ. ARNMD, 1969:47:22-46

Hagnell O: A prospective study of the incidence of mental disorder. Lund: Svenska Bokförlaget Bonniers.1966

Hagnell O: Neuroses and other nervous disturbances in a population, living in a rural area of southern Sweden, investigated in 1947 and 1957. Acta Psychiat Neurol Scand, Suppl 136, 1959:34:214-220.

Hagnell O: The premorbid personality of persons who develop cancer in a total population investigated in 1947 and 1957. Annals of the New York Academy of Sciences 1966:125:846-855.

Henningson M, Hietala M, Törngren T, Olsson H, Jernström H. IGF1 htSNPs in relation to IGF-1 levels in young women from high-risk breast cancer families: implications for early-onset breast cancer. Fam Cancer. 2011 Jun;10(2):173-85. doi: 10.1007/s10689-010-9404-z.

Hietala M, Olsson H, Jernström H. Prolactin levels, breast-feeding and milk production in a cohort of young healthy women from high-risk breast cancer families: implications for breast cancer risk. Fam Cancer. 2008;7(3):221-8.

Hägg M. Houston B. Ekström H. Elmståhl S. Wann Hansson C. Sleep quality, use of hypnotics and sleeping habits in different age groups among older people. Scand J Car Sci, 2014, Feb, DOI: 10.1111/scs.12119

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.

Jönsson KM, Wieloch M, Sterner G, Nyman U, Elmståhl S, Engström G, Svensson PJ. Glomerular filtration rate in patients with atrial fibrillation on warfarin treatment: a subgroup analysis from the AURICULA registry in Sweden. Thromb Res. 2011 Oct;128(4):341-5.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Hallberg IR.Professional's and older person's assessments of functional ability, health complaints and received care and service. A descriptive study. Int J Nurs Stud. 2010 Oct;47(10):1217-27.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Jakobsson U, Hallberg IR. Care satisfaction among older people receiving public care and service at home or in special accommodation. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):318-30.
Läs full text

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Kristensson J, Hallberg IR, Lundborg P. Health care costs for people aged 65+ two years prior to them receiving long-term municipal care. Aging Clin Exp Research 2008 Dec;20(6):547-55.

Kylén M, Ekström H, Haak M, Elmståhl S, Iwarsson S. Home and health in the third age - Methodological background and descriptive findings. Int J Environ Res Public Health. 2014 Jul 11;11(7):7060-80.

Lagergren M, Fagerström C, Nordell E, Berglund J, Fratiglioni L, Sjölund B-M, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting efficiency - a population-based comparison between users and non-users of public long-term care for older persons in Sweden. Ageing and Society, 2014;34:700-719. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X12001225 Published online: 20 December 2012.
Läs fulltext

Lagergren M, Fagerström C, Sjölund B-M, Berglund J, Fratiglioni L, Nordell E, von Strauss E, Wimo A, Elmståhl S. Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden. Aging Clin Exp Res. 2016 Feb;28(1):147-58. doi: 10.1007/s40520-015-0369-5. Epub 2015 May 20.

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg IR, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund BM, Thorslund M, Wiberg I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clin Exp Res. 2004 Apr;16(2):158-68.

Legrand H, Nordell E, Pihlsgård M, Elmståhl S. A long-recommended but seldom-used method of analysis for fall injuries found a unique pattern of risk factors in the youngest-old. Aging Clin Exp Res. 2015 Aug;27(4):439-45. doi: 10.1007/s40520-014-0308-x. Epub 2015 Jan 14.
Läs fulltext

Lind L, Elmståhl S, Bergman E, Englund M, Lindberg E, Michaelsson K, Nilsson PM, Sundström J. EpiHealth: a large population-based cohort study for investigation of gene-lifestyle interactions in the pathogenesis of common diseases. European Journal of Epidemiology, 2013 Feb;28(2):189-97
Läs fulltext

Lindberg T, Berglund J, Elmståhl S, Bohman D. Older individuals need for knowledge and follow up about their chronic Atrial Fibrillation, lifelong medical treatment and medical controls. Scand J Caring Sciences. 2017 in press.

Lindberg T, Bohman D, Elmståhl S, Jogréus C, Sanmartin Berglund J. Prevalence of unknown and untreated arrhythmias in an older outpatient population screened by wireless long-term recording ECG. Clinical Interventions in Aging 2016: 10; 11: 1083-90

Lindgren A, Stroh E, Montnémery P, Nihlén U, Jakobsson K, Axmon A. Traffic-related air pollution associated with prevalence of asthma and COPD/chronic bronchitis. A cross-sectional study in Southern Sweden. Int J Health Geogr. 2009 Jan 20;8:2. doi: 10.1186/1476-072X-8-2.
Läs fulltext

Lindgren H, Bergman S. Chronic musculoskeletal pain predicted hospitalisation due to serious medical conditions in a 10 year follow up study. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Jun 18;11:127. doi: 10.1186/1471-2474-11-127.
Läs fulltext

Lindqvist, P. G., Epstein, E., & Olsson, H. (2009). Does an active sun exposure habit lower the risk of venous thrombotic events? A D-lightful hypothesis. In Journal of Thrombosis and Haemostasis (Vol. 7, Issue 4, pp. 605–610). https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2009.03312.x
DOI: 10.1111/j.1538-7836.2009.03312.x

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Landin-Olsson, M., Ingvar, C., Nielsen, K., Stenbeck, M., & Olsson, H. (n.d.). Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the Melanoma in Southern Sweden cohort. In Journal of Internal Medicine (Vol. 276, Issue 1, pp. 77–86). https://doi.org/10.1111/joim.12251
DOI: 10.1111/joim.12251

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Landin-Olsson, M., Åkerlund, M., & Olsson, H. (n.d.). Women with fair phenotypes seem to confer a survival advantage in a low UV milieu. A nested matched case control study. In PLoS ONE (No. e0228582; Vol. 15, Issue 1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228582
DOI: 10.1371/journal.pone.0228582

Lindqvist, P. G., Epstein, E., Nielsen, K., Landin-Olsson, M., Ingvar, C., & Olsson, H. (n.d.). Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death : A competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. In Journal of Internal Medicine (Vol. 280, Issue 4, pp. 375–387). https://doi.org/10.1111/joim.12496
DOI: 10.1111/joim.12496

Lindqvist, P. G., Olsson, H., & Landin-Olsson, M. (2010). Are active sun exposure habits related to lowering risk of type 2 diabetes mellitus in women, a prospective cohort study? In Diabetes Research and Clinical Practice (Vol. 90, Issue 1, pp. 109–114). https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.06.007
DOI: 10.1016/j.diabres.2010.06.007

Lindqvist, P., Landin-Olsson, M., & Olsson, H. (n.d.). Low sun exposure habits is associated with a dose-dependent increased risk of hypertension: a report from the large MISS cohort. In Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology (Vol. 20, Issue 2, pp. 285–292). https://doi.org/10.1007/s43630-021-00017-x
DOI: 10.1007/s43630-021-00017-x

Luoto J Elmståhl S, Wollmer P, Pihlsgård M. Incidence of airflow limitation in subjects 65-100 years of age. Eur Respir J. 2016 Feb;47(2):461-72. doi: 10.1183/13993003.00635-2015. Epub 2015 Dec 17.
Läs fulltext

Lyssenko V, Jonsson A, Almgren P, Pulizzi N, Isomaa B, Tuomi T, Berglund G, Altshuler D, Nilsson P, Groop L. Clinical risk factors, DNA variants, and the development of type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:2220-32.

Magnusson S, Wiebe T, Kristoffersson U, Jernström H, Olsson H. Increased incidence of childhood, prostate and breast cancers in relatives of childhood cancer patients. Fam Cancer. 2012 Mar;11(1):145-55. doi: 10.1007/s10689-011-9493-3.

Manjer J, Carlsson S, Elmståhl S, Gullberg B, Janzon L, Lindström M, Mattisson I, Berglund G. The Malmö Diet and Cancer Study: representativity, cancer incidence and mortality in participants and non-participants. Eur J Cancer Prev 2001;10:489-99.

Manjer J, Elmståhl S, Janzon L, Berglund G. Invitation to a population-based cohort study: differences between subjects recruited using various strategies. Scand J Public Health 2002;30:103-12.

Manskow US, Sigurdardottir S, Røe C, Andelic N, Skandsen T, Damsgård Elmståhl S, Anke A. Factors affecting caregiver burden one year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study. J Head Trauma Rehabilitation, 2014 Aug 12. [Epub ahead of print]

Moberg L, Nilsson PM, Samsioe G, Borgfeldt C. Low androstenedione/sex hormone binding globulin ratio increases fracture risk in postmenopausal women. The Women's Health in the Lund Area study. Maturitas. 2013 Jul;75(3):270-5
Läs fulltext

Modig S, Kristensson J, Ekwall AK, Hallberg IR, Midlöv P. Frail elderly patients in primary care--their medication knowledge and beliefs about prescribed medicines. Eur J Clin Pharmacol. 2009;65(2):151-5.

Montnemery P, Elmståhl S. Diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease with special reference to over- and underdiagnosis using spirometry. Book chapter, Primary Care, 2012, Primary Care at a Glance - Hot Topics and New Insights 2012 ISBN 979-953-307-556-2.
ISBN: 979-953-307-556-2

Montnémery P, Ädelroth E, Heuman K, Johannisson A, Johansson SA, Lindholm LH, Lundbäck B, Löfdahl CG. Prevalence of obstructive lung diseases and respiratory symptoms in southern Sweden. Respir Med. 1998 Dec;92(12):1337-45.

Månsson, T., Overton, M., Pihlsgård, M., & Elmståhl, S. (2019). Impaired kidney function is associated with lower cognitive function in the elder general population. Results from the Good Aging in Skåne (GÅS) cohort study. In BMC Geriatrics (No. 360; Vol. 19, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s12877-019-1381-y
DOI: 10.1186/s12877-019-1381-y

Naldi L, Cazzaniga S, Goncalo M, Diepgen T, Bruze M, Elsner P, Coenraads PJ, Svensson A, Bertuccio P, Ofenloch R, EDEN Fragrance Study Group. Prevalence of self-reported skin complaints and avoidance of common daily life consumer products in selected European Regions. JAMA Dermatol 2014;150:154-63. oi: 10.1001/jamadermatol.2013.7932.
Läs fulltext

Nihlén U, Nyberg P, Montnémery P, Löfdahl CG. Influence of family history and smoking habits on the incidence of self-reported physician's diagnosis of COPD. Respir Med. 2004 Mar;98(3):263-70.

Nilsson PM, Nilsson JA, Berglund G. Population-attributable risk of coronary heart disease risk factors during long-term follow-up: the Malmö Preventive Project. J Intern Med 2006;260:134-41.

Olsson H, Landin-Olsson M, Gullberg B. Retrospective assessment of menstrual cycle length in patients with breast cancer, in patients with benign breast disease, and in women without breast disease. J Natl Cancer Inst. 1983 Jan;70(1):17-20.

Olsson, H., & Bladström, A. (2002). A cohort study of reproductive factors and family history of breast cancer in southern Sweden. In Breast Cancer Research and Treatment (Vol. 76, Issue 3, pp. 203–209). https://doi.org/10.1023/A:1020807619092
DOI: 10.1023/A:1020807619092

Osorio A, Milne RL, Pita G, Peterlongo P, Heikkinen T, Simard J, et al. Evaluation of a candidate breast cancer associated SNP in ERCC4 as a risk modifier in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Results from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/BRCA2 (CIMBA). Br J Cancer. 2009 Dec 15;101(12):2048-54. doi: 10.1038/sj.bjc.6605416.
Läs fulltext

Oudin A, Forsberg B, Jakobsson K. Air Pollution and Stroke. Epidemiology, 2012;23(3): 505-506 doi: 10.1097/EDE.0b013e31824ea667
Läs fulltext

Oudin A, Stroh E, Strömberg U, Jakobsson K, Björk J. Long-term exposure to air pollution and hospital admissions for ischemic stroke. A register-based case-control study using modelled NO(x) as exposure proxy. BMC Public Health. 2009 Aug 19;9:301. doi: 10.1186/1471-2458-9-301.
Läs fulltext

Oudin A, Strömberg U, Jakobsson K, Stroh E, Björk J. Estimation of short-term effects of air pollution on stroke hospital admissions in southern Sweden. Neuroepidemiology. 2010;34(3):131-42. doi: 10.1159/000274807.

Oudin A, Strömberg U, Jakobsson K, Stroh E, Lindgren AG, Norrving B, Pessah-Rasmussen H, Engström G, Björk J. Hospital admission for ischemic stroke: Does long-term exposure to air pollution interact with major risk factors? Cerebrovasc Dis. 2011;31(3):284-93. doi: 10.1159/000322600

Oudin Anna . Short- term and long- term exposure to air pollution and stroke risk: Exploring methodological aspects. 2009, Lund University. Doctoral thesis.

Publication list
Publikationslista

Roos V, Elmståhl S, Ingelsson E, Sundström J, Ärnlöv J, Lind L. Metabolic syndrome development during ageing - with special reference to obesity without the metabolic syndrome. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 2016, Nov 1. doi: 10.1111/ane.12709. [Epub ahead of print] PMID: 27804110

Rossi M, Coenraads PJ, Diepgen T, Svensson Å, Elsner P, Gonçalo M, Bruze M, Naldi L. Design and feasibility of an international study assessing the prevalence of contact allergy to fragrances in the general population: the European Dermato-Epidemiology Network Fragrance Study. Dermatology. 2010;221(3):267-75. doi: 10.1159/000319757.

Samsioe G, Lidfeldt J, Nerbrand C, Nilsson P. The women's health in the Lund area (WHILA) study--an overview. Maturitas. 2010 Jan;65(1):37-45.
Läs fulltext

Sandin-Wranker L, Rennemark M, Elmståhl S, Berglund J. The influence of personality traits on perception of pain in older adults - Findings from the Swedish National Study on Aging and Care - Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2015;7:3-8

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Gunnars B, Thomé B, Olsson H. Influence on the health of the partner affected by tumor disease in the wife or husband based on a population-based register study of cancer in Sweden. J Clin Oncol. 2009 Oct 1;27(28):4781-6. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6788.

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Prostate Cancer in the Pre and Post Diagnosis Phase – A Population Based Study on Health Care Costs. 2011. Epidemiol S1:001. doi: 10.4172/2161-1165.S1-001
Läs fulltext

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Accidental falls, health-related quality of life and life satisfaction: A prospective study of the general elderly population. Arch Gerontol Geriatr. 2014 Jan-Feb;58(1):95-100. doi: 10.1016/j.archger.2013.07.006. Epub 2013 Aug 8.
Läs fulltext

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Both deterioration and improvement in activities of daily living are related to falls: A 6-year follow-up of the general elderly population study 'Good Aging in Skane' (GAS-SNAC). Clin Interv Aging. 2014 Oct 28;9:1839-46.
DOI: 10.2147/CIA.S70075

Stenhagen M, Ekström H, Nordell E, Elmståhl S. Falls in the general elderly population: A 3- and 6-year follow-up of risk factors using data from the longitudinal population study ‘Good Aging in Skåne’" BMC Geriatr. 2013 Aug 7;13(1):81. [Epub ahead of print] MID: 23919320
Läs fulltext

Stenhagen M, Nordell E, Elmståhl S. Falls in elderly people: a multifactorial analysis of risk markers using data from the Swedish general population study 'Good Ageing in Skåne'. Aging Clin Exp Res. 2013 Apr;25(1):59-67. doi: 10.1007/s40520-013-0015-z. Epub 2013 Feb 21.
Läs fulltext

Sterner G, Elmståhl S, Frid A. Metformin treatment, renal function and lactic acidosis. A population based study. British J Diabetes Vascular Disease, 2012;12:227-231.

Stålbrand IS, Svensson T, Elmståhl S, Horstmann V, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective health and illness, coping and life satisfaction in an 80-year-old Swedish population-implications for mortality. Int J Behav Med. 2007;14(3):173-80

Szanto O, Montnemery P, Elmståhl S. Prevalence of airway obstruction in the elderly: results from a cross-sectional spirometric study of nine age cohorts between the ages of 60 and 93 years. Prim Care Respir J. 2010 Sep;19(3):231-6. .
Läs fulltext

Wagner P, Alvegård T, Ranstam J, Rydholm A, Vult von Steyern F, Olsson H. Oral contraceptive use, parity, and constitutional characteristics. Cancer Causes Control. 2014 Sep;25(9):1167-77. doi: 10.1007/s10552-014-0420-4.

Werner K, Elmståhl S, Christensson A, Pihlsgård M. Male sex and vascular risk factors affect cystatin-C derived renal function in older people without diabetes or overt vascular disease. Age and Ageing, 2014; 43 (3): 411-7.
Läs fulltext

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.

Westerdahl J, Olsson H, Måsbäck A, Ingvar C, Jonsson N, Brandt L, Jönsson PE, Möller T. Use of sunbeds or sunlamps and malignant melanoma in southern Sweden. Am J Epidemiol. 1994 Oct 15;140(8):691-9.
Läs full text

Wimo A, Elmståhl S, Fratiglioni L, Sjölund BM, Sköldunger A, Fagerström C, Berglund J, Lagergren M Formal and Informal Care of Community-Living Older People: A Population-Based Study from the Swedish National Study on Aging and Care. J Nutr Health Aging. 2017;21(1):17-24. doi: 10.1007/s12603-016-0747-5.
Läs fulltext

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. A 9-year follow-up of women and men reporting pain: Results from the Swedish National Study of Aging and Care - Blekinge (accepted), 2016

Wranker L.S., Rennemark M., Berglund J., Elmståhl S. Relationship between pain and Quality of Life-Findings from the Swedish National Study on Aging and Care-Blekinge study. Scandinavian Journal of Pain, 2014;5:270-275.

Wranker, L. S., Elmståhl, S., & Ekström, H. (2018). Pain and alcohol : A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study. In Scandinavian Journal of Pain (Vol. 18, Issue 4, pp. 611–620). https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0064
DOI: 10.1515/sjpain-2018-0064

Visa mer.. (155)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Alla Nya Diabetiker i Skåne - ANDIS

BIG3 - Enkätundersökning

BIG3 - Undersökning

BRCA1- eller BRCA2-mutationsbärare

Barn och Unga i Skåne 2012 - Gy åk 2

Barn och Unga i Skåne 2012 - Åk 6

Barn och Unga i Skåne 2012 - Åk 9

Barn och Unga i Skåne 2016 - Gy åk 2

Barn och Unga i Skåne 2016 - Åk 6

Barn och Unga i Skåne 2016 - Åk 9

Barnens miljöhälsoenkät 2003: 12 år

Barnens miljöhälsoenkät 2003: 4 år

Barnens miljöhälsoenkät 2003: 8 månader

Barnens miljöhälsoenkät 2011: 12 år

Barnens miljöhälsoenkät 2011: 4 år

Barnens miljöhälsoenkät 2011: 8 månader

Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder - en prospektiv studie av kvinnor inom vård och skola: Baseline

Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder - en prospektiv studie av kvinnor inom vård och skola: Uppföljning

Biobank för individer med prostatacancer - Biobank för prostatacancer-fall

Biobank för individer med prostatacancer - Biobank för prostatacancer-kontroller

Bröstcancer- en metastasstudie

Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad undersökning i södra sjukvårdsregionen - Sjukvårdskostnader för fall

Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad undersökning i södra sjukvårdsregionen - Sjukvårdskostnader för kontroller

DiabetesPrediktion i Skåne - DiPiS: uppföljningsstudie

DiabetesPrediktion i Skåne - DiPiS: urvalsstudie

Diabetesregistret (Skåne)

Drogvaneundersökning 2009 Skåne: gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning 2009 Skåne: åk 6

Drogvaneundersökning 2009 Skåne: åk 9

EPIPAIN - Enkätundersökning från 1995

En doftstudie från det europeiska nätverket för hud och epidemiologi - EDEN-Sverige

En studie av väntetid till graviditet och missfall - Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare: hustrur till män som arbetat inom gummiindustrin

En studie av väntetid till graviditet och missfall - Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare: kvinnor som arbetat inom gummiindustrin

En studie av väntetid till graviditet och missfall - Risker för reproduktiv ohälsa bland gummiarbetare: kvinnor som arbetat inom livsmedelsindustrin

EpiHealth

Fall- kontrollstudie av riskfaktorer för lymfom - Lymfom fall

Fall- kontrollstudie av riskfaktorer för lymfom - Lymfom kontroller

Fall-kontrollstudie av mjukdelssarkom - Fall

Fall-kontrollstudie av mjukdelssarkom - Kontroller

Familjestudier av barncancer - Släktforskningsdatabank

Fertilitet hos kvinnliga frisörer- frisörkohorten

Fertilitet hos kvinnliga frisörer- referenskohorten

Fertilitet och kvinnlig dietär exponering för stabila polyklorerade föreningar - Fiskarfruar

Fertilitet och kvinnlig dietär exponering för stabila polyklorerade föreningar - Fiskarsystrar

Folkhälsa i Skåne 2000

Folkhälsa i Skåne 2004

Folkhälsa i Skåne 2008

Folkhälsa i Skåne 2012 - Enkät 1: Yngre (18-64 år)

Folkhälsa i Skåne 2012 - Enkät 2: Äldre (65-80 år)

Kvinnor med hög risk för bröst- och äggstockscancer

Kvinnors hälsa i Lundabygden (WHILA) - inledande frågeformulär

Luftvägssjukdomar - enkät från år 1992

Luftvägssjukdomar - enkät från år 2000

Lund 80+

Lundbystudien 1947

Lundbystudien 1957

Lundbystudien 1972

Lundbystudien 1997

MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige - DNA

MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige - enkät

Make/maka DNA kohort

Malmö Förebyggande Medicin

Malmö Förebyggande Medicin

Malmö Kost Cancer

Maximal benmassa hos unga kvinnor: 10-års uppföljning

Maximal benmassa hos unga kvinnor: baslinjeundersökning

Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund - Individer med alkoholdiagnos

Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund - Individer med diagnosen djup depression/melankoli

Nationella miljöhälsoenkäten 1999

Nationella miljöhälsoenkäten 2007

Nationella miljöhälsoenkäten 2015

OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn - TEDDY: uppföljningsstudie

Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn - TEDDY: urvalsstudie

Riskfaktorer hos patienter med återkommande bröstcancer

SCAPIS - Swedish CArdioPulmonary bioImage Study

Samband mellan luftföroreningar och stroke och hjärtinfarkt i Skåne

Sambandet mellan vuxenastma och trafikexponering vid bostadsadress, arbetsplatsadress, och tid utomhus i trafik. En tvåstegs fall-kontroll-studie

SpAScania 2009

SpAScania 2011

Studie av riskfaktorer för melanom - fall

Studie av riskfaktorer för melanom - kontroller

The Swedish National study on Aging and Care in Skåne (SNAC-S) - GÅS

Visa mindre..
Först publicerade dataset: 2011-01-01
Senast publicerade dataset: 2023-11-13