Kvinnors hälsa i Lundabygden (WHILA) - inledande frågeformulär

SND-ID: ext0092-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Jan Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Kristina Sundquist - Region Skåne, Centrum för primärvårdsforskning

Peter M Nilsson - Skånes universitetssjukhus, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Forskningshuvudman

Region Skåne - Centrum för primärvårdsforskning

Beskrivning

Samtliga kvinnor födda mellan 1935 och 1945 och bosatta i Lunds kommun per 1995 (n=10766) inbjöds att delta i studien Kvinnors hälsa i Lundabygden. Kvinnorna erhöll en postenkät som omfattade frågor om sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning, förekomst av diabetes och hypertoni hos nära släktingar, menopaus, rökning och alkoholvanor, kost, utbildning, levnads- och arbetsförhållanden, fysisk aktivitet, livskvalitet och subjektiv fysisk och mental hälsa. Därefter genomgick kvinnorna en hälsoundersökning som inkluderade blodtrycksmätning, bentäthetsmätning och omfattande laboratorieprovtagning. Blodserum sparades i en biobank. Data kopplades till mammografiregistret. Totalt omfattar kohorten data från 6917 kvinnor (svarsfrekvens 64,2%). Kvinnor som visade tecken på metabolt syndrom genomgick oralt glukostoleranstest 1-4 veckor senare. Kvinnor med nedsatt glukostolerans inbjöds till en uppföljande studie 2,5 år senare. I samband med denna studerades även ett slumpmässigt urval kvinnor utan positiva screening variabler. Samtliga kvinnor som genomgick det initiala glukostoleranstestet fyllde i ett va

... Visa mer..
Samtliga kvinnor födda mellan 1935 och 1945 och bosatta i Lunds kommun per 1995 (n=10766) inbjöds att delta i studien Kvinnors hälsa i Lundabygden. Kvinnorna erhöll en postenkät som omfattade frågor om sjukdomshistoria, läkemedelsanvändning, förekomst av diabetes och hypertoni hos nära släktingar, menopaus, rökning och alkoholvanor, kost, utbildning, levnads- och arbetsförhållanden, fysisk aktivitet, livskvalitet och subjektiv fysisk och mental hälsa. Därefter genomgick kvinnorna en hälsoundersökning som inkluderade blodtrycksmätning, bentäthetsmätning och omfattande laboratorieprovtagning. Blodserum sparades i en biobank. Data kopplades till mammografiregistret. Totalt omfattar kohorten data från 6917 kvinnor (svarsfrekvens 64,2%). Kvinnor som visade tecken på metabolt syndrom genomgick oralt glukostoleranstest 1-4 veckor senare. Kvinnor med nedsatt glukostolerans inbjöds till en uppföljande studie 2,5 år senare. I samband med denna studerades även ett slumpmässigt urval kvinnor utan positiva screening variabler. Samtliga kvinnor som genomgick det initiala glukostoleranstestet fyllde i ett validerat kostformulär och de kvinnor som ingick i uppföljningsstudien fyllde i detsamma vid båda tillfällena. Alla kvinnor som genomgått hormonbehandling fyllde i ytterligare ett frågeformulär som omfattade 39 frågor. Kvinnor som angav problem med urininkontinens fyllde i ett frågeformulär som omfattade 16 frågor. En del av dessa kvinnor (n=400) fyllde i samma formulär 2-4 månader senare. Genom randomisering valdes 1500 kvinnor med och 1500 kvinnor utan urininkontinensproblem ut för att även besvara Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms instrumentet. I samband med detta intervjuades kvinnorna av en specialtränad barnmorska.

WHILA-materialet har genererat över 50 originalpublikationer kring olika aspekter av hälsa hos medelålders kvinnor.

Syfte:

Syftet var att studera hälsoprofilen i en populationsbaserad kohort av medelålders kvinnor inom ett geografiskt väldefinierat område i relation till metabola faktorer, bentäthet, livskvalitet, livsstil, sociala förhållanden och olika subjektiva symtom. Den upplevda betydelsen av hormonella förändringar i relation till dessa faktorer dokumenterades också. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla kvinnor födda mellan 1935-12-02 och 1945-12-01 som var bosatta i Lunds kommun per 1995-12-01

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-12-01 – 2000-02-03

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

6917

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

64.2%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01 – 2000-03-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01 – 2000-02-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-12-01 – 2000-02-03
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lunds kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för primärvårdsforskning

Etikprövning

Lund - dnr LU 174-95

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Urologi och njurmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Reproduktionsmedicin och gynekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Samsioe G, Lidfeldt J, Nerbrand C, Nilsson P. The women's health in the Lund area (WHILA) study--an overview. Maturitas. 2010 Jan;65(1):37-45.
Läs fulltext

Moberg L, Nilsson PM, Samsioe G, Borgfeldt C. Low androstenedione/sex hormone binding globulin ratio increases fracture risk in postmenopausal women. The Women's Health in the Lund Area study. Maturitas. 2013 Jul;75(3):270-5
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.