Nationella miljöhälsoenkäten 1999

SND-ID: ext0065-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten - Institutet för miljömedicin rorId

Beskrivning

Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har även genomförts 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 1999 skickades ut till 15 750 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 19-81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. För att möjliggöra jämförelser mellan länen gjordes ett slumpmässigt urval av 750 personer från vart och ett av landets 21 län.

Frågeformulären framställdes, distribuerades och lästes in maskinellt av Enkätfunktionen vid Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro. Tre påminnelser skickades ut, ett tack- och påminnelsekort till alla samt två påminnelser med ny enkät till dem som inte svarat. En fjärde påminnelse skickades till dem som tillhörde grupper som efter tre påminnelser hade förhållandevis låg svarsfrekvens.

Frågeformuläret bestod av 71 frågor

... Visa mer..
Miljöhälsoenkäten är en tvärsnittsstudie som visar självrapporterad förekomst av olika exponeringar, besvär och sjukdomar. Studien genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien som riktar sig till den vuxna befolkningen har även genomförts 2007 och 2015.

Nationella miljöhälsoenkäten 1999 skickades ut till 15 750 slumpvis utvalda personer i hela landet. Målpopulationen var alla i åldrarna 19-81 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren. För att möjliggöra jämförelser mellan länen gjordes ett slumpmässigt urval av 750 personer från vart och ett av landets 21 län.

Frågeformulären framställdes, distribuerades och lästes in maskinellt av Enkätfunktionen vid Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro. Tre påminnelser skickades ut, ett tack- och påminnelsekort till alla samt två påminnelser med ny enkät till dem som inte svarat. En fjärde påminnelse skickades till dem som tillhörde grupper som efter tre påminnelser hade förhållandevis låg svarsfrekvens.

Frågeformuläret bestod av 71 frågor om boende, besvärsupplevelser, hälsotillstånd, rök- och kostvanor samt arbete och utbildning. Av de 15496 personer som mottog enkäten svarade 11233 vilket ger en total svarsfrekvens på 72,5 %.

Syfte:

Syftet var att kartlägga miljöexponering och miljörelaterad ohälsa hos den vuxna befolkningen Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla personer i åldrarna 18-80 år som varit bosatta i Sverige under de senaste fem åren.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-03 – 1999-08

Antal individer/objekt

11233

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72.5%

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Brunn

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-03 – 1999-08
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Publikationer