Barnens miljöhälsoenkät 2011: 4 år

SND-ID: ext0272-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Antonios Georgelis

antonios.georgelis@sll.se

Skapare/primärforskare

Antonios Georgelis - Stockholms läns landsting, Centrum för Arbets- och miljömedicin

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten - Institutet för miljömedicin rorId

Beskrivning

Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

2011 års enkät riktade sig till barn i de tre åldersgrupperna 8 månader, 4 år och 12 år och besvarades i huvudsak av deras vårdnadshavare. Några av frågorna i 12-års enkäten ställdes direkt till barnen. Frågorna handlade om barns exponering för miljöfaktorer samt deras besvärsupplevelser och hälsotillstånd. Statistiska centralbyrån kompletterade sedan data från enkäten med uppgifter från olika centrala register om barnets kön, ålder, bostadsort, födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå m.m.

Totalt valdes nästan 71 400 barn ut genom ett slumpmässigt urval inom alla län. Cirka 36 000 personer besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 50 procent.

Förutom 2011 års genomförande har studien även gjorts år 2003, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten och redovisa hur barns miljö och hälsa har förändrats under de åtta år som gått mellan undersökningarna.

Syfte:

... Visa mer..
Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

2011 års enkät riktade sig till barn i de tre åldersgrupperna 8 månader, 4 år och 12 år och besvarades i huvudsak av deras vårdnadshavare. Några av frågorna i 12-års enkäten ställdes direkt till barnen. Frågorna handlade om barns exponering för miljöfaktorer samt deras besvärsupplevelser och hälsotillstånd. Statistiska centralbyrån kompletterade sedan data från enkäten med uppgifter från olika centrala register om barnets kön, ålder, bostadsort, födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå m.m.

Totalt valdes nästan 71 400 barn ut genom ett slumpmässigt urval inom alla län. Cirka 36 000 personer besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 50 procent.

Förutom 2011 års genomförande har studien även gjorts år 2003, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten och redovisa hur barns miljö och hälsa har förändrats under de åtta år som gått mellan undersökningarna.

Syfte:

Syftet var att kartlägga hur miljöfaktorer som luftföroreningar, buller och inomhusmiljö påverkar barns och ungdomars hälsa. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år, folkbokförda i Sverige och där minst en av vårdnadshavarna varit folkbokförd i Sverige under minst 5 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och åldersgrupp, och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 12 600 barn ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län och bestod av 600 barn per län, 200 per åldersgrupp. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för femton län, som valt att delta med sammanlagt ytterligare 58 772 barn. Totalt ingick nästan 30 procent av målbefolkningen. Cirka 21 procent av de 12-åriga barnen i det förtätade urvalet valdes ut från den grupp som besvarat den tidigare undersökningen (2003). De ingick vid den tiden i åldersgruppen 4-åringar.

Antal individer/objekt

12900

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

53%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-03 – 2011-06
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Publikationer