Folkhälsa i Skåne 2012

SND-ID: ext0090-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Forskningshuvudman

Region Skåne

Beskrivning

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel (30 kommuner + 26 kommundelar i Malmö, Lund och Kristianstad). Från 17 delområden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad drogs sedan ett tilläggsurval. Två versioner av enkäten skickades ut; en till yngre (18-64 år) och en till äldre individer (65-80 år). Totalt besvarade 28029 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 51,7 procent av nettourvalet (n = 54250). Enkätfrågorna handlade om bakgrundsdata, uppväxtförhållanden, hälsa, läkemedel, sömn och välbefinnande, tandhälsa, levnadsvanor, sociala relationer, hot och våld, förtroende för samhällsinstitutioner, arbete, sysselsättning och ekonomi, företagshälsovård, hem, hushåll och boendemiljö, livskvalitet och vårdutnyttjande. Förutom variabler som samlades in via frågeblank

... Visa mer..
Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel (30 kommuner + 26 kommundelar i Malmö, Lund och Kristianstad). Från 17 delområden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad drogs sedan ett tilläggsurval. Två versioner av enkäten skickades ut; en till yngre (18-64 år) och en till äldre individer (65-80 år). Totalt besvarade 28029 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 51,7 procent av nettourvalet (n = 54250). Enkätfrågorna handlade om bakgrundsdata, uppväxtförhållanden, hälsa, läkemedel, sömn och välbefinnande, tandhälsa, levnadsvanor, sociala relationer, hot och våld, förtroende för samhällsinstitutioner, arbete, sysselsättning och ekonomi, företagshälsovård, hem, hushåll och boendemiljö, livskvalitet och vårdutnyttjande. Förutom variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades ett antal registervariabler från SCB:s olika register.

Syfte:

Syftet var att ge en aktuell bild av skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län under undersökningsperioden

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-10 – 2013-03

Variabler

287

Antal individer/objekt

28029

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51.7%

Enkät yngre: antal individer 20 592, svarsfrekvens 46,6%
Enkät äldre: antal individer 7437, svarsfrekvens 73,8%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10 – 2013-03
  • Datainsamlare: Region Skåne
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10 – 2013-03
  • Datainsamlare: Region Skåne
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information
Publikationer

Fridh M, Modén B, Lindström M, Grahn M, Rosvall M. Folkhälsorapport Skåne 2013 - en undersökning om vuxnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Region Skåne, oktober 2013.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.