Folkhälsa i Skåne 2000

SND-ID: ext0060-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

... Visa mer..

Juan Merlo - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Rosvall - Region Skåne, Samhällsanalys

Per-Olof Östergren - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Bertil S Hansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Martin Lindström - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Ulf Håkansson - Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne, Socialmedicinska enheten

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Region Skåne

Beskrivning

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år bosatta i Skåne den 4 november 1999. Urvalet var stratifierat i 60 geografiska områden (strata). Totalt besvarade 13715 personer frågeformuläret, vilket motsvarar ca 58,5% av bruttourvalet (n=23437). Enkäten skickades via posten

Syfte:

Syftet var att kartlägga och följa förekomsten av hälsorisker (miljöfaktorer såväl som individens egna levnadsvanor), olika hälsotillstånd, vissa typer av vårdutnyttjande samt demografiska, socioekonomiska och psykosociala bakgrundsfaktorer.

Kodnyckel finns tillgänglig hos SCB i tio år efter undersökningstillfället. Enkätformulär kan erhållas från Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet, Region Skåne. För upplysningar om diarienummer för etikprövning för enskilda projekt som bygger på Folkhälsa i Skåne 2000 hänvisas till för respektive projektet ansvarig forskare.
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-11 – 2000-04

Variabler

270

Antal individer/objekt

13715

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58.5%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-11 – 2000-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information
Publikationer