Alla Nya Diabetiker i Skåne - ANDIS

SND-ID: ext0057-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Leif Groop - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi rorId

Beskrivning

ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas s

... Visa mer..
ANDIS är ett kombinerat forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med det långsiktiga målet att införa precisionsmedicin inom diabetes. I samband med besök hos läkare/diabetessköterska registreras personnummer, namn, adress, tidpunkt för diagnos, inledande och aktuell diabetesbehandling, när behandlingen påbörjades, vikt och längd, eventuell tidigare graviditetsdiabetes, information om förekomst av diabetes i familjen samt försökspersonens och dennes föräldrars födelseland. Vid registrering tas blodprov för bestämning av GAD-antikroppar och C-peptid samt för DNA-analys. DNA-provet används för att klassificera sjukdomen till diabetisk undergrupp samt för att undersöka ärftliga orsaker till diabetes, diabeteskomplikationer och andra sjukdomstillstånd som hänger samman med diabetes. Ett blodprov sparas för möjlig framtida analys. Har försökspersonen tidigare gett tillstånd till att dennes uppgifter registreras i det Nationella Diabetesregistret (NDR) tillfrågas försökspersonen om dessa uppgifter årligen får föras över till ANDIS databas. ANDIS-registret samkörs även med Region Skånes Vårddatabas samt Läkemedelsregistret för att komplettera med information kring läkemedelsanvändning samt diabetiska komplikationer. Pågående studie, för närvarande> 11000 patienter (Januari 2015).

Syfte:

Att registrera samtliga nya fall av diabetes i Skåne samt förbättra diagnostisering och behandling.

Kohorten täcker in hela spektrat av diabetes inom Region Skåne. Det har unik representativitet genom att majoriteten av alla vårdgivare, både sjukhus och vårdcentraler, deltar. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Diabetiker som insjuknat i Skåne fr.o.m 2008

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Skåne

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för diabetes och endokrinologi

Etikprövning

Lund - dnr 584/2006

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer