OPRA: Populationsbaserad prospektiv studie av benmetabolism, benmineral, fallbenägenhet och frakturförekomst hos 75-åriga kvinnor

SND-ID: ext0077-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning/Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö rorId

Beskrivning

I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och uri

... Visa mer..
I studien undersöks en grupp kvinnor där åldersrelaterad benförlust redan är tydlig och frakturer vanliga vid studiestart. Den förväntade ökningen av frakturincidensen, särskilt i höft, sker inom tidsramen för studien. Kohorten är av tillräcklig storlek för att medge sub-gruppering, t ex för frakturtyp. Dessutom tillåter studien detaljerad utvärdering av gener associerade med exempelvis benförlust hos äldre.

Forskningspersonerna valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret. Under åren 1995-1999 bjöds 1604 75-åriga kvinnor in (33% av alla 75-åriga kvinnor i Malmö under perioden). Av dessa kvinnor deltog 1044 vid det första besöket. Samtliga studiedeltagare var 75 år vid första besöket, av nordeuropeisk härkomst, samt boende i Malmö stad. Uppföljningsbesök har skett vid 76, 78, 80 och 85 års ålder.

Data har vid besöken insamlats genom mätning av bland annat längd, vikt, bentäthet, andel kroppsfett, muskelmassa, genom sjukgymnasttester (muskelstyrka, gånghastighet, balans), samt genom ett omfattande frågeformulär (hälsa, läkemedel, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, m.m.). Blod- och urinprover har även insamlats vid besöken. Information om frakturer har inhämtats kontinuerligt via Region Skånes elektroniska röntgenarkiv (KundRad).

Syfte:

Att studera faktorer som påverkar bentäthet, benförlust och frakturrisk hos äldre kvinnor – den grupp i samhället som löper störst risk att drabbas av benskörhet Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1999

Antal individer/objekt

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 – 1999
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 – 1999
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Malmö stad

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning/Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer