The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K) - Befolkning: 60-åringar

SND-ID: ext0125-1.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden, SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Alternativ titel

SNAC-K

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Forskningshuvudman

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum - Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum rorId

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-K Kungsholmen
I Stockholm svarar Äldrecentrum för studien SNAC-K. Den genomförs i Kungsholmens stadsdel som omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Arbetet bedrivs tillsammans med Aging Research Center (ARC).

Befolkningsdel:
Datainsamlingen i befolkningsdelen avser uppföljning av hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc. Denna information kompletteras med olika slag av register data. Datainsamlingen sker genom att deltagarna får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog.

Vårdsystemdel:
Datainsamlingen i vårdsystemdelen består av en fortlöpande kartläggning av

... Visa mer..
Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-K Kungsholmen
I Stockholm svarar Äldrecentrum för studien SNAC-K. Den genomförs i Kungsholmens stadsdel som omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Arbetet bedrivs tillsammans med Aging Research Center (ARC).

Befolkningsdel:
Datainsamlingen i befolkningsdelen avser uppföljning av hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc. Denna information kompletteras med olika slag av register data. Datainsamlingen sker genom att deltagarna får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog.

Vårdsystemdel:
Datainsamlingen i vårdsystemdelen består av en fortlöpande kartläggning av biståndsbedömda behov och beviljade insatser från äldreomsorgen för personer över 65 år. För åren 2004-2020 omfattas samtliga omsorgstagare boende på Kungsholmen. Fr.o.m. 2015 omfattas samtliga omsorgstagare i hela Stockholms kommun. För specifika frågeställningar kompletteras data med uppgifter från Region Stockholms patientregister (VAL-databasen).


Vårdsystemdelen och befolkningsdelen förenas genom de personer som deltar i båda delarna av SNAC-studien.

Syfte:

Inom ramen för SNAC har befolkningsdelen i delstudien SNAC-K speciellt inriktats på demens, multisjuklighet samt fysisk och mental funktionsförmåga. Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga genom att kartlägga hur sociala och biologiska faktorer, samt miljön, inverkar på de äldres hälsa och funktionsförmåga och förväntad livslängd. Avsikten är att studera negativa och positiva händelser under livet som kan ha betydelse för åldrandet.

Syftet med SNAC-K vårdsystemdelen är att över tid studera olika perspektiv på jämlik och behovsstyrd äldreomsorg för personer 65 år och äldre. Detta sker geom att beskriva och analysera hur behov av bistånd bedöms och beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) bland personer 65 år och äldre. Syftet innefattar även att analysera hur äldreomsorgens insatser samvarierar med konsumtion av hälso- och sjukvård och med stöd och hjälp från anhöriga (informell omsorg), och hur detta förändras över tid. Insam­lade data kan användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vård­en och omsorgen av de äldre. Tillgängliga data kan också användas i forsknings- och utvecklings­arbete kring frågor om vård och omsorg. Genom att kombinera data från befolkningsdelen och vårdsystemdelen ges unika möjligheter att göra jämförelser mellan dem som har och dem som inte har insatser från kommunens äldreomsorg.

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 739 60-åringar. Populationen med 60-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 608 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

För mer information vänligen se: https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/ Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personnummer, pseudonymiserade personnummer

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Personer 60 år eller äldre, bosatta på Kungsholmen/Essingeöarna.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Hela populationen/total räkning
Befolkningsdelen:
Ett urval av 3500 personer som är folkbokförda på Kungsholmen kallas när de fyller 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 eller 96 år. Dessa personer följs regelbundet - de yngre vart sjätte år och de äldre vart tredje. Vart sjätte år läggs en ny grupp 60-åringar till studiepopulationen. En första undersökning (baseline) genomfördes mellan åren 2001-2004, då 3363 personer deltog.

Vårdsystemdelen:
Vårdsystemdelen omfattar samtliga personer 65 år och äldre som beviljats insatser från den kommunala äldreomsorgen. För åren 2004-2020 inkluderas personer bosatta i stadsdelen Kungsholmen (årligen ca. 1200-1800 personer), fr.o.m. 2015 samtliga i Stockholms kommun (årligen ca. 21000 personer).

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SNAC-K

Typ(er) av prov: Blodprover och hjärnavbildning (MRI)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsholm församling

Geografisk beskrivning: Kungsholmens stadsdelsområde i Stockholms kommun. (för vårdsystemdelen fr.o.m 2015 hela Stockholms kommun)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum

Finansiering 1

  • Finansiär: FORTE rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Region Stockholm

Finansiering 3

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: Stockholms stad rorId

Finansiering 5

  • Finansiär: Socialdepartementet rorId

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-02497

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-01069

Stockholm - dnr 2009/595-32

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-02528

Stockholm - dnr 2016/730-31/1

... Visa mer..

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-02497

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-01069

Stockholm - dnr 2009/595-32

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-02528

Stockholm - dnr 2016/730-31/1

Stockholm - dnr 2013/828-31/3

Centrala etikprövningsnämnden - dnr Ö 26-2007

Stockholm - dnr 04-929/3

Stockholm - dnr 01-114

Stockholm - dnr 2010/447-31/2

Etikprövningsmyndigheten - dnr Dnr 2020-03778

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Renvert S, Persson R, Resebo J, Berglund J Forskning pågår - Fokus på sambandet munhälsa-allmänhälsa. Tandläkartidningen 2009;101(7):48-50

The system of care for frail elderly persons - the case of Sweden. Aging Clinical and Experimental Research 14 (2002):252-257
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324447

Renvert S, Berglund J, Opalinska T, Persson RE, Persson GR Heel DXA T-scores and panoramic radiographs in the prediction of hip and hand fractures J Clin Peridontology 2009;36(Suppl. 9):9

Lagergren M, Fransson U, Hallberg D. The demand for old age care. In: Klevmarken A, Lindgren B (eds). Simulating an Ageing Population. Emerald: Bingley, UK (2008).
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324630

Kristensson J, Hallberg IR, Jakobsson U. Healthcare consumption in men and women aged 65 and above in the two years preceding decision about long-term municipal care. Health Soc Care Community. 2007 Sep;15 (5):474-85.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2007.00706.x

Nordberg G. Formal and informal care in an urban and rural elderly population. Who? When? What? Doktorsavhandling vid ARC, Karolinska Institutet, 2007. ISBN: 978-91-7357-253-8.
ISBN: 978-91-7357-253-8

Rennemark,M., Lindwall,M.,Halling, A, & Berglund, J. (2005) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: results from the Swedish national Study on Ageing and Care. Ageing and Mental health. 13,1,1-8.
DOI: https://doi.org/10.1080/13607860802154416

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.
DOI: https://doi.org/10.12968/ijpn.2006.12.6.21454

Meinow, B., Kåreholt, I., & Lagergren, M. (2005). According to need? : Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. In Health and Social Care in the Community (Vol. 13, Issue 4, pp. 366–377). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-25073
URN: urn:nbn:se:su:diva-25073
SwePub: oai:DiVA.org:su-25073

Lindwall,M.,Rennemark,M & Berggren, T. (2007) Movement in mind. The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish national Study on Ageing and Care (SNAC). Ageing and Mental health. 12,2, 212-220.
DOI: https://doi.org/10.1080/13607860701797232

Halling A, Fridh G, Ovhed I. Validating the Johns Hopkins ACG Case-Mix System of the elderly in Swedish primary health care. BMC Public Health 2006;6:171
DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-6-171

Lindwall M, Rennemark M, Halling A, Berglund J, Hassmén P. The relationships of Depression and exercise in elderly men and women: Findings from the Swedish National study on Ageing and Care. J Aging Phys Act 2007;15(1):41-554
DOI: https://doi.org/10.1123/japa.15.1.41

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
DOI: https://doi.org/10.1080/17453670610013204

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324630.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2006.00426.x

Hovde, B., Edberg, A-K., Hallberg, I.R. Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls, Vård i Norden 2008 (accepterad).

Meinow, B.; Kåreholt, I.; Lagergren, M. According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. J of Health and Social Services in the Community, 2005;13:366-37.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2005.00570.x

Westerbotn M, Hillerås P, Fastbom J, Agüero-Torres H. Pain reporting by very old Swedish community dwellers: the role of cognition and function. Aging Clin Exp Res 2008;20(1):40-46.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324746

Fagerström C, Holst G, Hallberg IR. Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Arch Gerontol Geriatr 2007;44(2):181-20 Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 410-4211
DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2006.03.004

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.
DOI: https://doi.org/10.1080/11038120510031743

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00549.x

Schön, P., Lagergren, M., Kåreholt, I., Schön, P., Lagergren, M., Kareholt, I., & Schon, P. (2016). Rapid decrease in length of stay in institutional care for older people in Sweden between 2006 and 2012: results from a population-based study. In Health & Social Care in the Community (Vol. 24, Issue 5, pp. 631–638). https://doi.org/10.1111/hsc.12237
URN: urn:nbn:se:hj:diva-28848
DOI: https://doi.org/10.1111/hsc.12237
SwePub: oai:DiVA.org:hj-28848

Lindwall,M.,Rennemark,M. (2007) The effect of change in exercise behavior on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Scienses, 25 (supplement), p314-315.

Halling A, Persson R G, Berglund J, Johansson O, Renvert S. Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly. Osteoporos Int 2005;16:999-1003
DOI: https://doi.org/10.1007/s00198-004-1796-x

Werntoft, E., Hallberg, I.R, Edberg A-K. Older people's reasoning about age related prioritisation in health care. Nursing Ethics 2007; 14(3): 399-412.
DOI: https://doi.org/10.1177/0969733007075887

Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L. The epidemiology of the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(4):380-385.
DOI: https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e32816ebc7b

Steij-Stålbrand I, Svensson T, Elmståhl S, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective Health and Illness, Coping and Life Satisfaction in an 80-Year-Old Swedish Population. Implications for Mortality. Int J Behavioral Medicine, 2007; 14:173-180.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03000189

Meinow B., von Berens Å., Österman J. 2019. Stockholms SNAC -- En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019.

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01278.x

Dahl M, Allwood CM, Hagberg B The realism in older people´s confidence judgements of answers to general knowledge questions Psychology and Aging 2009;24(1):234-238
DOI: https://doi.org/10.1037/a0014048

Hjalmarsson I., Meinow B., Norman E., Johansson L. 2019. Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse. Rapporter 2019:1. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324851

Kristensson, J., Hallberg, I.R., Lundborg, P. Costs for formal and informal care in people 65+ two years prior to them recieving long-term municipal care. Aging Clin Exp Res 2008 (accepterad). SNAC- Blekinge
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324883

Halling A, Berglund J. Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population. Eur J Gen Pract 2006;12(3):114-9
DOI: https://doi.org/10.1080/13814780600881128

Rennemark M, Berggren T. Relationsships between work-staus and lesure lifestyle at the age of 60 years old. Eur J Ageing 2006;3:82-88
DOI: https://doi.org/10.1007/s10433-006-0029-x

Xu W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes on the risk of dementia and Alzheimer's disease. Diabetes 2007;56(1):211-216.
DOI: https://doi.org/10.2337/db06-0879

Condelius A, Edberg AK, Jakobsson U, Hallberg IR. Hospital admissions among people 65+ related to multimorbidity, municipal and outpatient care. Arch Gerontol Geriatr 2008; 46(1): 41-55.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2007.02.005

Hovde, B, Hallberg, IR & Edberg, A-K. Older immigrants experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden. Int J Old People Nurs 2008; 3: 104-112.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2007.00097.x

Olofsson M, Rennemark M. Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Socialmedicinsk tidskrift 2007;1:57-65.

Halling A, Berglund J. Concordance between elderly patients´ understanding of and their primary healthcare physicians diagnosis of heart failure. Scand J Prim Health Care 2006;24:110-114
DOI: https://doi.org/10.1080/02813430500428919

Ekström H, Dahlin Ivanoff S, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2007.06.001

Stjernberg L, Berglund J, Halling A. Age and gender effect on the use of herbal medicine products and food supplements among the elderly. Scand J Prim Health Care 2006;24:50-55
DOI: https://doi.org/10.1080/02813130500475522

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324695

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg I R, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund B-M, Thorslund M, Wiberg, I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study, integrating population and care and social service data - The Swedish National study on Ageing and Care (SNAC). Aging Clin Exp Research, 2004; 16: 158-168.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324546

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakter för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog