The Swedish National study on Aging and Care in Nordanstig (SNAC-N)

SND-ID: ext0126-1.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden, SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Anders Sköldunger - Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle orcid

Anders Wimo - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle orcid

Karolinska Institutet

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle rorId

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-N Nordanstig
Förutom de breda nationella epidemiologiska frågeställningar om prevalens, incidens, mortalitet och riskfaktorpanorama för olika tillstånd så har verksamheten i Nordanstig vissa profilområden: demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Eftersom demens är en viktig del av Nordanstigs profil har stor vikt lagts vid sättande av demensdiagnoser och stadieindelning av kognitiv nedsättning.

Befolkningsdel:
Vid baslinjeundersökningen som genomfördes mellan 2001-2003 deltog totalt 766 personer av de 1016 som inbjöds (vilket motsvarar ett bortfall på 25%). Den första uppföljning

... Visa mer..
Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver dels en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-N Nordanstig
Förutom de breda nationella epidemiologiska frågeställningar om prevalens, incidens, mortalitet och riskfaktorpanorama för olika tillstånd så har verksamheten i Nordanstig vissa profilområden: demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Eftersom demens är en viktig del av Nordanstigs profil har stor vikt lagts vid sättande av demensdiagnoser och stadieindelning av kognitiv nedsättning.

Befolkningsdel:
Vid baslinjeundersökningen som genomfördes mellan 2001-2003 deltog totalt 766 personer av de 1016 som inbjöds (vilket motsvarar ett bortfall på 25%). Den första uppföljningen av deltagare 81 år eller äldre genomfördes mellan 2004-2006 då 216 personer deltog av totalt 266 inbjudna (vilket motsvarar ett bortfall på 19%). Den första uppföljningen av hela den ursprungliga studiepopulationen genomfördes mellan 2007-2009, då 693 personer deltog av totalt 904 inbudna (vilket motsvarar ett bortfall på 23%). Ytterligare en uppföljning av 81 åringar och äldre påbörjades 2010 och avslutades 2012. Vid undersökningen deltog 251 personer av totalt 276 inbjudna (vilket motsvarade ett bortfall på 18%).

Vårdsystemdel:
I Vårdsystemdelen registreras de som har någon form av insats från kommunen. Den kan vara kort- eller långvarig och syftar till att samla in uppgifter om kommunal vård och omsorg med målet att underlätta planering av densamma. Data som samlas in rör bl.a. fysisk funktionsförmåga, omvårdnads- och sjukvårdskonsumtion och hur bostaden är beskaffad.Syftet med datainsamlingen i vårdsystemdelen är att kontinuerligt följa de vård- och omsorgsinsatser, som den äldre befolkningen erhåller, såväl akuta som långvariga, samt att därvid också registrera olika faktorer, som har betydelse för tilldelningen av insatserna. Insamlade data skall kunna användas som underlag för planering, resursfördelning och utvärdering av vården och omsorgen av de äldre. Härutöver skall insamlade data också kunna användas i forsknings- och utvecklingsarbete kring frågor om vård och omsorg.

Syfte:

Inom ramen för SNAC har delstudien SNAC-N speciellt inriktats på demenssjukdomar, hälsoekonomi, informell vård, läkemedelsanvändning, funktionsförmåga, samt datoranvändning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Direkta identifierare

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer 60 år eller äldre bosatta i Nordsanstigs kommun.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SNAC-N

Typ(er) av prov: Blodprover

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordanstig kommun

Geografisk beskrivning: Nordanstigs kommun i Gävleborgs län.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Etikprövning

Stockholm - dnr KI Dnr 01-114

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Omvårdnad (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B. M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B., & Wimo, A. (2004). A longitudinal study integrating population, care and social services data : The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research, 16(2), 158–168. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-3452
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324546

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog