Svensk Valundersökning 2014

SND-ID: snd1039-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/qhzg-x011

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Riksdagsval

Citering

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Oleskog Tryggvason - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella statistiken. Fältarbetet utgjordes av besöksintervjuer, uppföljningsarbetet av både besöks- och telefonintervjuer.

Valundersökningen i samband med riksdagsvalet 2014 följer samma design som alla valundersökningar sedan valet 1973. I undersökning ingår ett representativt urval av 3 971 röstberättigade svenska medborgare, i åldern 18-80 år. Svenska medborgare boende i utlandet ingår inte i urvalet. Av urvalets 3 971 personer ställde 2 230 upp för intervju (56 procent). Bortfallet utgjordes av 1 741 personer. Av dessa avböjde 845 personer medverkan, 800 personer var inte anträffbara och 91 personer var förh

... Visa mer..
Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella statistiken. Fältarbetet utgjordes av besöksintervjuer, uppföljningsarbetet av både besöks- och telefonintervjuer.

Valundersökningen i samband med riksdagsvalet 2014 följer samma design som alla valundersökningar sedan valet 1973. I undersökning ingår ett representativt urval av 3 971 röstberättigade svenska medborgare, i åldern 18-80 år. Svenska medborgare boende i utlandet ingår inte i urvalet. Av urvalets 3 971 personer ställde 2 230 upp för intervju (56 procent). Bortfallet utgjordes av 1 741 personer. Av dessa avböjde 845 personer medverkan, 800 personer var inte anträffbara och 91 personer var förhindrade att medverka på grund av sjukdom eller liknande (för 5 personer saknas uppgift).

Undersökningen är uppdelad i två etapper, en förvalsetapp och en eftervals etapp. Halva urvalet är draget för att intervjuas före valet, och andra urvalet för att intervjuas efter valet. Till personer som intervjuas före valet sänds en kortare postenkät ut efter valet, med bland annat frågor om vilka partier de faktiskt röstade på 2014 (riksdag, landsting och kommun). De personer som SCB av olika skäl inte kunnat intervjua före valet återkontaktas i uppföljningsarbetet efter valet. Intervjupersonerna får då svara på eftervalsversionen av frågeformuläret.

Urvalet är upplagt som en två-stegs-panel. Halva urvalet deltog redan i 2010 års valundersökning och intervjuas åter i valundersökningen 2014. Den andra halvan av urvalet intervjuas för första gången 2014 och kontaktas åter för intervju 2018.

Valundersökningar, liksom andra surveyundersökningar, drabbas av allt större bortfall. För att lindra effekten av problemet erbjuds därför intervjupersoner som tvekar/vägrar att ställa upp för intervju en förkortad version av frågeformuläret. Personer som även tvekar att svara på den förkortade versionen erbjuds en extremt förkortad version av frågeformuläret.

Fältarbetet för etapp A, förvalsintervjuer, startade den 18 augusti och avslutades den 12 september. Den 15 september hade svarande i etapp A via post fått en kortare eftervalsenkät. Fältarbetet för etapp B, eftervalsintervjuer, startade dagen efter valet den 15 september och avslutades den 10 oktober. Det därefter pågående uppföljningsarbetet avlutades i början av november. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Valundersökningen i samband med riksdagsvalet 2014 följer samma design som alla valundersökningar sedan valet 1973. I undersökning ingår ett representativt urval av 3 971 röstberättigade svenska medborgare, i åldern 18-80 år. Svenska medborgare boende i utlandet ingår inte i urvalet. Av urvalets 3 971 personer ställde 2 230 upp för intervju (56 procent).

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-18 – 2014-10-10

Variabler

1424

Antal individer/objekt

3971

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-18 – 2014-09-12
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-15 – 2014-10-10
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2021-03-09
Senast uppdaterad: 2024-02-26