Användning av data via SND

När du tar del av data som tillgängliggörs via SND bör du tänka på att:  

  1. Förse alla publikationer som på något vis baseras på data med en referens till dessa data. I referensen (eller citeringen) bör beständig identifierare (ex. DOI) samt hänvisning till skapare/primärforskare finnas med. Detta gäller oavsett publikationsform. Rapportera dessa publikationer till SND: request@snd.se
     
  2. Endast använda materialet inom ramen för de ändamål som specificerats vid din förfrågan eller under prövningsprocessen, i de fall tillgång till data är begränsad.
     
  3. Följa rådande forskningsetiska principer. SND hänvisar till Vetenskapsrådets rapport God Forskningssed (2017).
     
  4. Varken SND eller forskningshuvudmannen för data tar något ansvar för hur data och tillhörande dokumentation används, inte heller för tolkningar eller slutsatser baserade på dessa.