Den västsvenska SOM-undersökningen 2016

SND-ID: snd1044-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003007

Ingår i samling hos SND: De västsvenska SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Väst-SOM 2016

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Väst-SOM genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen, och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete.

Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – Pågående

Variabler

385

Antal individer/objekt

3816

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 – 2017-01-31
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 8000
  • Antal ej svarande: 4185
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 405
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3780
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Geografisk beskrivning: Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Publikationer

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1671/1671573_en-brokig-gemenskap-korr-20171219.pdf
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2018-04-16

Version 1.0: 2018-04-16

DOI: https://doi.org/10.5878/003007

Hemsida

Publicerad: 2018-04-16
Senast uppdaterad: 2019-02-05