Den västsvenska SOM-undersökningen 1992

SND-ID: snd0460-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002644

Ingår i samling hos SND: De västsvenska SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Väst-SOM 1992

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Sedan 1986 har projektet Samhälle Opinion Massmedia (SOM) genomfört årliga rikstäckande undersökningar av svensk opinion. Hösten 1992 kompletterades den nationella undersökningen med en västsvensk undersökning vars syfte är att följa opinionsutvecklingen i Västsverige och kunna jämföra med åsiktsmönstren i hela landet. Väst-SOMs frågeformulär indelades i fem ämnesområden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; energi, kärnkraft och miljö; samt bakgrundsfrågor. Frågeformuläret var huvudsakligen en replikation av det som användes i den nationella SOM-undersökningen, men där fanns också ett antal frågor som tog upp situationen i Göteborg och dess kranskommuner. Frågor om massmedier behandlade hur ofta man läser ett antal dagstidningar; hur ofta man lyssnar på olika radiokanaler; hur tillförlitliga man bedömer olika medier vara då det gäller bevakningen av vad som händer i kommunen; genomsnittlig tid ägnad dagligen åt TV-tittande samt morgontidnings- respektive kvällstidningsläsande; tittande på olika typer av nyhetsprogram i TV; tittande på olika TV-kanaler; prenumeration på morgontid

... Visa mer..
Sedan 1986 har projektet Samhälle Opinion Massmedia (SOM) genomfört årliga rikstäckande undersökningar av svensk opinion. Hösten 1992 kompletterades den nationella undersökningen med en västsvensk undersökning vars syfte är att följa opinionsutvecklingen i Västsverige och kunna jämföra med åsiktsmönstren i hela landet. Väst-SOMs frågeformulär indelades i fem ämnesområden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; energi, kärnkraft och miljö; samt bakgrundsfrågor. Frågeformuläret var huvudsakligen en replikation av det som användes i den nationella SOM-undersökningen, men där fanns också ett antal frågor som tog upp situationen i Göteborg och dess kranskommuner. Frågor om massmedier behandlade hur ofta man läser ett antal dagstidningar; hur ofta man lyssnar på olika radiokanaler; hur tillförlitliga man bedömer olika medier vara då det gäller bevakningen av vad som händer i kommunen; genomsnittlig tid ägnad dagligen åt TV-tittande samt morgontidnings- respektive kvällstidningsläsande; tittande på olika typer av nyhetsprogram i TV; tittande på olika TV-kanaler; prenumeration på morgontidning; och hur viktiga man anser olika typer av tidningsinnehåll vara. I avsnittet politik och samhälle återfinns frågor om politiskt intresse i allmänhet samt intresse för lokalpolitik; åsikt om vilka kommunala frågor som är viktigast; inställning till ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten och om hur kommunstyrelsen sköter sin uppgift, inställning till ett svenskt EG-medlemskap; bästa politiska parti; förtroende för olika grupper i samhället; service utnyttjad av respondenten eller nära anhörig samt om respondenten arbetar inom något av dessa serviceområden; inställning till den kommunala servicen och till vem som är bäst lämpad att sköta olika typer av service; organisatorisk lösning av det regionala samarbetet i Västsverige; samt kunskap om och inställning till stadsdelsnämnderna i Göteborg. Frågorna om energi, kärnkraft och miljö tog upp respondentens inställning till kärnkraften och hur man upplever olika risker i samband med kärnkraften. Dessutom fick man ange hur allvarliga hot man ansåg ett antal miljöproblem vara mot miljön. Bakgrundsfrågorna inkluderar uppgifter om bostad, sysselsättning, fackföreningstillhörighet, utbildning, civilstånd, hushållets storlek, inkomst, utrustning i hushållet samt hur man skulle ha röstat om det var val samma dag undersökningen ägde rum.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i tolv västsvenska kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-10 – 1993-01

Variabler

403

Antal individer/objekt

1603

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.5%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 – 1993-01-18
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Urvalsstorlek: 2800
  • Antal svar: 1603
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nilsson, Lennart (ed.) (1993) Västsvensk opinion : SOM-undersökningen Västsverige 1992. SOM report no. 10. Göteborg: SOM Institute.
SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1994-12-01

Version 1.0: 1994-12-01

DOI: https://doi.org/10.5878/002644

Publicerad: 1994-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23