Den västsvenska SOM-undersökningen 1998

SND-ID: snd0740-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002467

Ingår i samling hos SND: De västsvenska SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Väst-SOM 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den sjunde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medieanvändning; samt Bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 1998 har genomförts som två parallella undersökningar. Den ena motsvarar tidigare års Väst-SOM och omfattar ett obundet slumpmässigt urval om 2900 personer i åldern 15-80 år bosatta i Göteborg eller någon av de tolv kranskommunerna. Den andra delen av Väst-SOM omfattar ett likadant urval av personer bosatta i de delar av Västra Götaland som ligger utanför göteborgsregionen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09 – 1999-01

Variabler

793

Antal individer/objekt

3487

Viktning

Urvalen för de båda delundersökningarna är lika stora men det bor fler 15 till 80-åringar i göteborgsregionen än det gör i resten av undersökningsområdet (VGE). Det finns därför två viktvariabler i datafilen. De bör användas när materialet analyseras i sin helhet, det vill säga för att dra slutsatser om de boende i Västra Götaland (viktvg) eller Västsverige (viktvs). Vikterna tar endast hänsyn till skillnaderna i urvalen - inte skillnader i svarsbenägenhet. Vid analyser som endast omfattar ett av de båda formulären ska viktvariabeln inte användas.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 – 1999-01-28
  • Datainsamlare: SIFO-Ronneby
  • Instrument: (Semistrukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 5800
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Götalands län, Kungsbacka kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Inrikespolitik, Cors

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (1999) Region i omvandling : SOM-undersökningen Västsverige 1998. SOM report no 23. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-2-8.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-2-8

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-05-0
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-10-6
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2008-04-21

Version 1.0: 2008-04-21

DOI: https://doi.org/10.5878/002467

Publicerad: 2008-04-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23