SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Göteborg 2016

SND-ID: snd1045-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003008

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Göteborg

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Hösten 2016 genomfördes för första gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 7000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att belysa attityder och opinioner bland boende i Göteborgs kommun, samt att följa dessa över tid.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval
Urvalsram Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – Pågående

Variabler

199

Antal individer/objekt

3463

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 – 2016-12-16
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Publikationer

SOM-undersökningen i Göteborg 2016 [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649849_31-som-unders--kningen-i-g--teborg-2016.pdf
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-04-16
Senast uppdaterad: 2023-01-09