Den nationella SOM-undersökningen 2016

SND-ID: snd1043-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003006

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2016

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2016 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2016 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökni

... Visa mer..
För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2016 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2016 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen innehåller också ett stort antal frågor endast ställda i en eller två av de olika enkäterna. Datainsamlingen genomfördes parallellt och under identiska förhållanden.

För femte året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen även möjlighet att fylla i en webbenkät.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sex randomiserade delurval om vardera 3 400 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 – Pågående

Variabler

879

Antal individer/objekt

9828

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 – 2017-01-31
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Riks-1 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-6 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-4 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-5 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-3 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-2 (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 20400
 • Antal svar: 9828
 • Antal ej svarande: 10572
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 1033
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 9539
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

SOM-institutet (2017). Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016. Göteborg: SOM-institutet.
Libris
ISBN: 978-91-89673-39-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2018-04-16

Version 1.0: 2018-04-16

DOI: https://doi.org/10.5878/003006

Hemsida

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2018-04-16
Senast uppdaterad: 2019-10-18