Den nationella SOM-undersökningen 2012

SND-ID: snd0937-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001872

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2012

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tid

... Visa mer..
För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Fyra parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – Pågående

Variabler

992

Antal individer/objekt

6298

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52% (brutto) / 57% (netto)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-26 – 2013-02-21
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Riks-4: Ekonomi och välfärd (Frågeformulär)
 • Instrument: Riks-1: Politik och samhälle (Frågeformulär)
 • Instrument: Riks-3: Livsstil och hälsa (Frågeformulär)
 • Instrument: Riks-2: Medier och kultur (Frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 12000
 • Antal svar: 6298
 • Antal ej svarande: 5702
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 903
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 4799
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Publikationer

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2013) Vägskäl : fyrtiotre kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-27-4.
Libris | Swepub | SOM-institutets bokserie | Lärosätets databas
ISBN: 9789189673274

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2014-04-22

Version 1.0: 2014-04-22

DOI: https://doi.org/10.5878/001872

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2014-04-22
Senast uppdaterad: 2020-01-22