Den nationella SOM-undersökningen 2015

SND-ID: snd1018-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002880

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2015

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen

... Visa mer..
För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner främst inom samhällsvetenskap. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt; 2015 gäller det exempelvis Sveriges Television, Svenska institutet för europapolitisk forskning (SIEPS) och Energimyndigheten.

2015 års undersökning utgjordes av fem parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. För fjärde året i rad användes en mixed mode undersökningsdesign, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges i samband med den andra påminnelsen även möjlighet att fylla i en webbenkät.

Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. De fem formulären innehåller ett stort antal gemensamma frågor som därmed kan bearbetas med femdubbel urvalsstorlek. Eftersom de fem frågeformulären har olika teman är dock majoriteten av frågorna enbart ställda i en av de fem enkäterna. Tyngdpunkten i formulär ett (Riks-1) ligger på samhälle och politik; i formulär två (Riks-2) på nyheter och medier; i formulär tre (Riks-3) på livsstil och hälsa; i formulär fyra (Riks-4) på ekonomi och välfärd. Det femte formuläret (Riks-5) är ett kortare formulär. Datainsamlingen genomfördes parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Fem randomiserade delurval om vardera 3 400 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – Pågående

Variabler

796

Antal individer/objekt

8261

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49% (brutto) / 51% (netto)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-18 – 2016-03-24
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Riks-2: Nyheter och medier (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-1: Samhälle och politik (Strukturerat frågeformulär) - Innehåller följande frågeområden: Nyheter & medier; Politik, samhälle & demokrati; Aktiviteter, intressen & värderingar; Sverige i världen; Medier; Arbetsliv; Bakgrund.
 • Instrument: Riks-3: Livsstil och hälsa (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-5: Kortare formuär (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-4: Ekonomi och välfärd (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 17000
 • Antal svar: 8261
 • Antal ej svarande: 8739
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 907
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 7832
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Solevid, M. (ed) (2016) Ekvilibrium : SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM Institut. ISBN: 978-91-89673-35-9.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673359

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2017-03-31

Version 1.0: 2017-03-31

DOI: https://doi.org/10.5878/002880

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2017-03-31
Senast uppdaterad: 2019-10-18