SOM-undersökningen i Skåne 2015

SND-ID: snd1020-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002911

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Skåne

Citering

Alternativ titel

Syd-SOM 2015

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Syd-SOM 2015 har genomförts som två parallella undersökningar med olika urvalsram, varav urval 1 utgjordes av 16-85-åringar och urval 2 av 16-29-åringar (ungdomsurvalet). Båda undersökningarna omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av 4 000 personer boende i Skåne. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i båda urvalen.
Urvalet beställs från skatteverkets registertjänst Navet kort tid innan enkäten skall skickas ut. Urvalet samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår.

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – Pågående

Variabler

335

Antal individer/objekt

2853

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 – 2016-03-09
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)
 • Instrument: Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).
 • Urvalsstorlek: 4000
 • Antal svar: 1690
 • Antal ej svarande: 2310
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 296
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2014
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 – 2016-03-09
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).
 • Instrument: Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär) - Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)
 • Urvalsstorlek: 4000
 • Antal svar: 1163
 • Antal ej svarande: 2837
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 340
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2497
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Andersson, U. (ed) (2017) Slutna rum och öppna landskap : den sydsvenska SOM-undersökningen 2015. Gothenburg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-38-0.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-38-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-07-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05