Den nationella SOM-undersökningen 2014

SND-ID: snd0990-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002814

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2014

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på samhälle och politik; i Riks-2 på medier och nyhetsförmedling; i Riks-3 på kultur, livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet ä

... Visa mer..
För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på samhälle och politik; i Riks-2 på medier och nyhetsförmedling; i Riks-3 på kultur, livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Fyra randomiserade delurval om vardera 3 400 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – Pågående

Variabler

806

Antal individer/objekt

6876

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51% (brutto) / 54% (netto)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19 – 2015-03-13
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Frågeformulär Riks-2: Medier och nyhetsförmedling (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-1: Samhälle och politik (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-3: Kultur, livsstil och hälsa (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär Riks-4: Ekonomi och välfärd (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 13600
 • Antal svar: 6876
 • Antal ej svarande: 6724
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 762
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 5962
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Bergström, A., Johansson, B., Oscarsson, H. & Oskarsson, M. (eds.) (2015) Fragment : SOM-undersökningen 2014. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-32-8.
Swepub | Lärosätets databas | SOM-institutets bokserie | Libris
ISBN: 9789189673328

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2016-03-31

Version 1.0: 2016-03-31

DOI: https://doi.org/10.5878/002814

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-10-18