Den nationella SOM-undersökningen 2011

SND-ID: snd0912-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002326

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den tjugosjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2011 genomfördes som tre parallella undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Datainsamlingarna genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Riks-1 innehåller nio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; samhälle och service; Sveriges förhållande

... Visa mer..
Detta är den tjugosjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2011 genomfördes som tre parallella undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Datainsamlingarna genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Riks-1 innehåller nio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; samhälle och service; Sveriges förhållande till omvärlden; energi och miljö; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Riks-2 tar upp åtta frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; internet och andra medier; film, böcker och bibliotek; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Riks-3 omfattar tio frågeområden: nyheter och internet; politik, samhälle och demokrati; samhälle och offentlig service; medier och nyhetsrapportering; konsumtion; fritid och aktiviteter; värderingar; hälsa; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Tre parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 – Pågående

Variabler

990

Antal individer/objekt

4720

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52% (brutto) / 57% (netto)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 – 2012-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 9000
  • Antal svar: 4720
  • Antal ej svarande: 4280
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 713
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3567
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (eds.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-24-3

Elfström, E. Flensburgh, E. och Olovsson, S. (2013) Trust in Teachers - a discourse analysis of perceptions of teachers in Sweden. Studentuppsats vid Lunds universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2013-04-11

Version 1.0: 2013-04-11

DOI: https://doi.org/10.5878/002326

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2013-04-11
Senast uppdaterad: 2020-01-22