SOM-undersökningen till studenter 2011: Student

SND-ID: snd0936-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001668

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna till studenter

Citering

Alternativ titel

Student-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter. I 2011 års undersökning framgår bland annat att både antalet studenter med mer än 5 års arbetslivserfarenhet och antalet unga studenter har ökat. Studenterna är generellt mycket nöjda med sin utbildning och många tror sig ha god möjligheter i det kommande yrkeslivet.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Urvalet utgörs av studenter som läser fristående kurser eller program på grundnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-11-07 – 2012-12-05

Variabler

185

Antal individer/objekt

57

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-11-07 – 2012-01-05
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet
  • Instrument: Frågeformulär, Student-SOM 201 (Frågeformulär)
  • Instrument: Frågeformulär, Masterstudent-SOM 2011 (Frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 2804
  • Antal ej svarande: 390
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Masterstudent-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:14) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Engelbrecht, S. & Bové, J. (2012) Student-SOM 2011 (SOM-rapport nr 2012:12) Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-03-11
Senast uppdaterad: 2020-05-04