SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen till studenter 1993

SND-ID: snd0475-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/xsx1-4f21

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna till studenter

Tillhörande dokumentation

Citering

Alternativ titel

Student-SOM 1993

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen två frågeundersökningar. Den ena är nationell medan den andra baseras på ett urval i Västsverige. För att fånga upp åsikter och vanor hos dagens studentgeneration genomfördes en liknande undersökning bland studenterna på Göteborgs universitet. Urvalet utgjordes av grundstudenter vid Förvaltningshögskolan, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation, de institutioner som tillsammans bildat SOM-institutet. Frågeformuläret indelades i massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritidsintressen; bakgrund; samt kurs/linje. Frågor om massmedia behandlar vilka nyhetsprogram i radio och TV man tar del av, vilken morgontidning man läser och hur man har tillgång till den, om man läser utländsk tidning eller tidskrift, vilket förtroende man har för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete samt hur viktigt man tycker det är att få nyheter från ett antal områden/länder. Avsnittet om politik och samhälle tar upp det politiska in

... Visa mer..
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen två frågeundersökningar. Den ena är nationell medan den andra baseras på ett urval i Västsverige. För att fånga upp åsikter och vanor hos dagens studentgeneration genomfördes en liknande undersökning bland studenterna på Göteborgs universitet. Urvalet utgjordes av grundstudenter vid Förvaltningshögskolan, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation, de institutioner som tillsammans bildat SOM-institutet. Frågeformuläret indelades i massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritidsintressen; bakgrund; samt kurs/linje. Frågor om massmedia behandlar vilka nyhetsprogram i radio och TV man tar del av, vilken morgontidning man läser och hur man har tillgång till den, om man läser utländsk tidning eller tidskrift, vilket förtroende man har för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete samt hur viktigt man tycker det är att få nyheter från ett antal områden/länder. Avsnittet om politik och samhälle tar upp det politiska intresset, viktiga samhällsproblem, inställning till ett antal förslag som förekommer i den politiska debatten, inställning till hur regeringen sköter sin uppgift, placering på vänster-högerskalan, åsikt om ett svenskt medlemskap i EG, inställning till de politiska partierna och partiledarna, egenskaper hos Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Gudrun Schyman samt vilket parti man tycker bäst resp. näst bäst om. Frågor om energi, kärnkraft och miljö tar upp åsikt om kärnkraftens användning i Sverige, hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall, hur allvarliga hot mot miljön olika miljöproblem är, inställning till ett antal förslag i den svenska miljödebatten, samt risker för det egna livet och hälsan. Avsnittet om Sveriges förhållande till omvärlden tar upp saker som oroar inför framtiden, omständigheter viktiga för att flyktingar skall få uppehållstillstånd, inställning till olika påståenden om flyktingar och invandrare, innebörden av ett svenskt EG-medlemskap på ett antal områden, samt inställning till ett antal förslag som berör Sveriges förhållande till omvärlden. Fritidsintressen tar upp vilka TV-kanaler man brukar titta på, allmänt intryck av de svenska TV-kanalerna, aktiviteter under det senaste året samt medlemskap och aktivitet i föreningar. Bakgrundsavsnittet innehåller uppgifter om uppväxtort, ålder, kön, civilstånd, hushållets utrustning, förändring i ekonomiska förhållanden samt inställning till vilket parti som bäst kan lösa Sveriges ekonomiska problem. Frågor om kurs/linje handlar om utbildningsbakgrund, hur man upplevt grundkurs/linje, nuvarande kurs/linje jämförd med andra kurser man läst på universitetet, förkunskaper samt vilket område man vill arbeta inom efter studierna avslutats.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Studenter på grundutbildningen vid Förvaltningshögskolan, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-10-01 – 1993-12-31

Variabler

329

Antal individer/objekt

294

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-01 – 1993-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Cors

Publikationer

Pettersson, M. (2001) Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Work report no. 3. Göteborg: SOM Institute. ISSN 0284-4788.
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1995-01-01

Version 1.0: 1995-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/xsx1-4f21

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2022-10-13