Den nationella SOM-undersökningen 2008

SND-ID: snd0878-1. Version: 3.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002752

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2008

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2008 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En knapp fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser.

Politikerformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; S

... Visa mer..
Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2008 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En knapp fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser.

Politikerformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; Sveriges förhållande till omvärlden; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp åtta frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; medieteknik, internet och mobiltelefoni; kultur, samhälle och medier; intressen, aktiviteter och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Två parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – Pågående

Variabler

1013

Antal individer/objekt

3259

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-12 – 2009-02-10
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: (Semistrukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3259
  • Antal ej svarande: 2761
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 423
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2318
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM report no. 46. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-16-8
ISSN: 0284-4788

Waern, T. (2012) Fallande förtroende. En studie om allmänhetens förtroende för grundskolelärare.Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 3.1. 2011-02-24

Version 3.1: 2011-02-24

DOI: https://doi.org/10.5878/002752

Version 3.0. 2011-01-03

Version 3.0: 2011-01-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001129

Version 2.0. 2010-10-04

Version 2.0: 2010-10-04

DOI: https://doi.org/10.5878/001130

Variabel tillagd: F15-16

Version 1.0. 2010-03-04

Version 1.0: 2010-03-04

DOI: https://doi.org/10.5878/001128

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2011-02-24
Senast uppdaterad: 2020-01-22