Trafiksäkerhetsenkäten 2011

SND-ID: snd0933-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001646

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 2012

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den 30:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2011 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafikverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 53 procent för urvalet 8 407 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 33 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter Trafikverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB). För Region Väst gjordes ett tilläggsurval på 2 050 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Hallands län, Göteborgs kommun, övriga respektive hela Västra Götalands län samt för Värmlands län. Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning.
Totalt urval 8 423 personer fördelat på 126 strata (9 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04 – 2011-06

Variabler

104

Antal individer/objekt

4481

Viktning

Med hjälp av variabel 9 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

53.3%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04-19 – 2011-06-14
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04-19 – 2011-06-14
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2014-01-03

Version 1.0: 2014-01-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001646

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2014-01-03
Senast uppdaterad: 2019-02-06