Trafiksäkerhetsenkäten 1981

SND-ID: snd0551-1. Version: 2.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001540

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 1981

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den första studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1981 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1981 var svarsfrekvensen 79,4 procent och urvalet 3 060 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 22 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Studien syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 6030 personer, stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-10 – 1981-12

Variabler

106

Antal individer/objekt

2428

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

79.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-10 – 1981-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: TS-enkäten 1981 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.1. 2013-05-08

Version 2.1: 2013-05-08

DOI: https://doi.org/10.5878/001540

Version 2.0. 2002-06-02

Version 2.0: 2002-06-02

DOI: https://doi.org/10.5878/001120

Version 1.0. 1996-10-10

Version 1.0: 1996-10-10

DOI: https://doi.org/10.5878/000880

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2013-05-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06