Trafiksäkerhetsenkäten 1986

SND-ID: snd0556-1. Version: 2.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001500

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 1986

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den sjätte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1986 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1986 var svarsfrekvensen 78,2 procent och urvalet 4 243 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 32 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 4 243 personer, stratifierat efter sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-10 – 1986-12

Variabler

120

Antal individer/objekt

3319

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78.2%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10 – 1986-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.1. 2013-05-08

Version 2.1: 2013-05-08

DOI: https://doi.org/10.5878/001500

Version 2.0. 2002-06-18

Version 2.0: 2002-06-18

DOI: https://doi.org/10.5878/001482

Version 1.0. 1996-10-10

Version 1.0: 1996-10-10

DOI: https://doi.org/10.5878/000928

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2013-05-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06