Trafiksäkerhetsenkäten 1983

SND-ID: snd0553-1. Version: 2.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001541

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 1983

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den tredje studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som utförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1983 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1983 var svarsfrekvensen 75,8 procent och urvalet 3041 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 28 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 3 041 personer, stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-10 – 1993-12

Variabler

123

Antal individer/objekt

3041

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75.8%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-10 – 1983-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: TS-enkäten 1983 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.1. 2013-05-08

Version 2.1: 2013-05-08

DOI: https://doi.org/10.5878/001541

Version 2.0. 2009-09-15

Version 2.0: 2009-09-15

DOI: https://doi.org/10.5878/001538

Version 1.0. 1996-10-10

Version 1.0: 1996-10-10

DOI: https://doi.org/10.5878/000926

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2013-05-08
Senast uppdaterad: 2020-01-17