Trafiksäkerhetsenkäten 2001

SND-ID: snd0763-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/r980-3s52

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 3.0

Version 3.0: 2014-01-09

DOI: https://doi.org/10.5878/001650

... Visa mer..

Version 3.0: 2014-01-09

DOI: https://doi.org/10.5878/001650

Version 2.1: 2013-05-13

DOI: https://doi.org/10.5878/001531

Visa mindre..

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 2001

Skapare/primärforskare

Vägverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den tjugoförsta studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2001 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 2001 var svarsfrekvensen 70,80 procent och urvalet 10 308 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 25 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 6 300 personer, stratifierat efter kön, sju åldersgrupper och sju regionala områden, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).
Efter önskemål om utvidgning av undersökningen, där kommunerna Falun och Östersund samt länen i Mälardalen; Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län skulle kunna särredovisas, kom urvalet att bestå av 168 strata och drogs istället efter kön, sju åldersgrupper och tolv regionala områden. Totalt urval efter utvidgningen är 10 308 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-10 – 2001-12

Variabler

120

Antal individer/objekt

7227

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70.8%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-05 – 2001-12-21
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Vägverket. (2002). Resultat från 2001 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket
ISSN: 1401-9612

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 3.0. 2014-01-09

Version 3.0: 2014-01-09

DOI: https://doi.org/10.5878/001650

Version 2.1. 2013-05-13

Version 2.1: 2013-05-13

DOI: https://doi.org/10.5878/001531

Version 1.0. 2002-06-11

Version 1.0: 2002-06-11

DOI: https://doi.org/10.5878/r980-3s52

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2002-06-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06