Trafiksäkerhetsenkäten 1994

SND-ID: snd0564-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000939

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.1

Version 2.1: 2013-05-13

DOI: https://doi.org/10.5878/001521

... Visa mer..

Version 2.1: 2013-05-13

DOI: https://doi.org/10.5878/001521

Version 2.0: 2002-06-18

DOI: https://doi.org/10.5878/000940

Visa mindre..

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 1994

Skapare/primärforskare

Vägverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den fjortonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1994 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1994 var svarsfrekvensen 79,4 procent och urvalet 5985 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet, stratifierat efter Vägverkets sju regioner och sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB). I efterhand gjordes en efterstratifiering för kön. Totalt urval: 5 985 slumpmässigt utvalda personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-10 – 1994-12

Variabler

125

Antal individer/objekt

4750

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

79.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10 – 1994-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sår och skador (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 2.1. 2013-05-13

Version 2.1: 2013-05-13

DOI: https://doi.org/10.5878/001521

Version 2.0. 2002-06-18

Version 2.0: 2002-06-18

DOI: https://doi.org/10.5878/000940

Version 1.0. 1996-10-10

Version 1.0: 1996-10-10

DOI: https://doi.org/10.5878/000939

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1996-10-10
Senast uppdaterad: 2019-02-06