Trafiksäkerhetsenkäten 1988

SND-ID: snd0558-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000931

Ingår i samling hos SND: Trafiksäkerhetsenkäten

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.1

Version 2.1: 2013-05-08

DOI: https://doi.org/10.5878/001544

Citering

Alternativ titel

TS-enkäten 1988

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Forskningshuvudman

Trafikverket rorId

Beskrivning

Detta är den åttonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1988 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1988 var svarsfrekvensen 76,4 procent och urvalet 4762 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 4 762 personer, stratifierat efter sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-10 – 1988-12

Variabler

118

Antal individer/objekt

3636

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-10 – 1988-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.1. 2013-05-08

Version 2.1: 2013-05-08

DOI: https://doi.org/10.5878/001544

Version 1.0. 1996-10-10

Version 1.0: 1996-10-10

DOI: https://doi.org/10.5878/000931

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1996-10-10
Senast uppdaterad: 2019-02-06